Corona-update: social distancing betekent niet minder sociaal ! Initiatieven dorpsbewoners

Beste dorpsbewoners,

Na de persconferentie van zondag 15 maart, om 17.00 uur is duidelijk geworden dat er verdergaande maatregelen zijn genomen. Deze maatregelen hebben ten doel het fysieke sociale verkeer zoveel mogelijk te beperken, om zo de verspreiding van het Corona virus te remmen.  Door de verspreiding te vertragen, proberen we als samenleving de druk op onze medische voorzieningen zoveel mogelijk te ontlasten.

Fysieke sociale beperking betekent niet ‘minder sociaal’ en dat blijkt ook uit de reacties die de dorpsvereniging heeft ontvangen. Met deze extra editie van het Oorbelletje willen we alle dorpsbewoners een hart onder de riem steken en u attenderen op de mogelijkheden voor sociaal contact in deze bijzondere tijd.

Heeft u een vraag of een opmerking? Aarzel niet om contact op te nemen met uw straatcontactpersoon of om een mailtje te sturen naar dorpsvereniging@gmail.com. Uw bericht wordt terstond gelezen en opgepakt.

Tom Smit
Voorzitter Dorpsvereniging Heilig Landstichting

Digitale oppascentrale                                                                      

Veel ouders die werkzaam zijn in de zgn. vitale sectoren hebben de afgelopen week al maatregelen getroffen voor de opvang van hun kinderen in geval van schoolsluiting. Evenwel kan het voorkomen dat ouders toch écht om opvang verlegen zitten. In dat geval kan onze Oppascentrale een uitkomst zijn.  De Oppascentrale brengt vraag en aanbod van oppas aan huis bij elkaar.  U kunt zich daar aanmelden om bij gezinnen in ons dorp te komen oppassen wanneer ouders naar hun werk moeten. Of wanneer u oppas nodig heeft. Op de website staat ook een beslisboom om te bepalen of het verstandig is dat u oppas bent.

 

Apotheek- & Boodschappendienst of hondenuitlaatservice

Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid geldt het advies om fysiek sociaal verkeer tot een absoluut te mijden. Om u hierin te ondersteunen, kan u via uw straatcontactpersoon of via dorpsvereniging@gmail.com aangeven welke boodschappen u nodig heeft. Dit geldt ook voor medicatie of andere noodzakelijke zaken waarvoor u normaliter de deur uit moet. Ook uw hond kan voor u uitgelaten worden, om maar wat te noemen. Schroom niet om contact op te nemen! We zijn er voor elkaar en ook voor u!

Behoefte aan een praatje?

De dagen kunnen best lang zijn als je geen bezoek wil of mag ontvangen. Dorpsbewoners staan voor u klaar om gezellig even bij te praten via de telefoon of via het raam. Laat het ons weten op dorpsvereniging@gmail.com dan geven wij uw telefoonnummer door aan een contactpersoon of iemand van de dorpsvereniging.

Wilt u ook helpen?

Van een aantal dorpsgenoten heeft de dorpsvereniging een warm aanbod voor hulp ontvangen. Wilt u ook wat voor uw buurtgenoten betekenen? Of heeft u een leuk idee voor de jeugd om te doen, rekening houdend met de kaders vanuit de overheid? Laat het ons weten via dorpsvereniging@gmail.com , zodat we samen kunnen kijken naar de uitvoering ervan!

 

22-3,19.00 uur Heilig Landstichting op TV ! Omroep Berg&Dal presenteert “Ouwe koeien uit de sloot”

Ouwe koeien uit de sloot’  bestaat uit een aantal theatraal gefilmde afleveringen, die geïnspireerd zijn op verhalen die leven in de dorpen van de gemeente Berg en Dal. 

1e aflevering: ‘En zo is ‘t!’
Op zondag 22 maart om 19.00 uur wordt de eerste aflevering ‘En zo is ‘t!’ uitgezonden via Omroep Berg en Dal.
De kijker wordt meegenomen naar het dorp Heilig Landstichting in het jaar 1925. Het devotiepark ‘Heilig Land Stichting’ bestaat dan bijna 15 jaar. De beginjaren van het rooms-katholieke park verliepen niet geheel vredelievend…  U ziet waar Boerke Peters gek van werd en hoe mevrouw Vroomans-Leclercq het onderspit delfde.

Mocht u Omroep Berg en Dal niet kunnen ontvangen, dan kunt u kijken via http://omroepbergendal.nl/televisie

Donderdag 26 maart om 16.00 uur wordt de halfuur durende film herhaald. Daarna kunt u de aflevering ook nog bekijken via het youtube-kanaal van Omroep Berg en Dal.

 Alvast een voorafje…

Namens het ‘Ouwe koeien’- projectteam,
hartelijke groeten en veel kijkplezier

Marjo Glaser

Coronavirus: ANNULERING alle activiteiten Dorpsvereniging HLS t/m 8 april 2020

In verband met het Coronavirus hebben wij besloten om met onmiddellijke ingang alle activiteiten van de Dorpsvereniging HLS per direct te annuleren. Dat doen we tot en met 8 april. Op die dag vergaderen wij als bestuur en beraden we ons uiteraard opnieuw over de vraag of we deze annulering voort moeten zetten of kunnen opheffen.

Dit betreft dus de activiteiten op vrijdag 20 maart a.s. zijnde het Café HLS met de Jaargetijdensoep
en de Pubquiz, de Dorpslunch van 1 april en de Ondernemersnetwerkbijeenkomst van vrijdag 3 april a.s.

Ook de Dorpsommetjes op vrijdagmiddag 13 maart a.s. en op vrijdagmiddag 27 maart a.s. vinden niet plaats.

De andere activiteiten die plaatsvinden in de Bosduivel vinden plaats onder regie van de Stichting de Bosduivel.
Op woensdag 11 maart heeft het stichtingsbestuur de gebruikers geïnformeerd. Men laat de beslissing inzake het al dan niet doorgaan van die activiteiten over aan de gebruikers zelf.

Tom Smit
Voorzitter Dorpsvereniging HLS

Laatste Nieuws over Parkeren in de HLS

 

Op 27 januari ontving de ‘gespreksgroep’ Parkeren, na overleg met de afdeling Verkeer en Vervoer bijgaande brief over het parkeren in de Heilig Landstichting.

Publicatie Sociale Kaart stopt ivm Wet op de Privacy

Op deze website werd tot voor kort een digitale versie van de Sociale Kaart gepubliceerd.
I.v.m. privacy-gevoelige gegevens kunnen wij dat niet meer doen.
Om toch vraag en aanbod van hulp, zorg en/of vrijwilligers met elkaar te verbinden hebben we onder
Contact een begin gemaakt met een aantal email-adressen en hyperlinks waar u voor meer informatie terecht kunt.
Wordt nog verder uitgebreid.

Wij hopen u hiermee van dienst te zijn.

Webmaster Dorpsvereniging. 

ALV Dorpsvereniging: introductie Huishoudelijk Reglement bestuur DV. Een kort verslag.

Op woensdag 19 februari jl. vond de jaarlijkse ALV van de Dorpsvereniging plaats in Dorpshuis De Bosduivel.
Rond de 50 leden hadden zich verzameld naast het voltallige bestuur.
Verslag ALV
Het verslag van de vorige ALV werd nog niet vastgesteld omdat het bestuur de leden in de gelegenheid wil stellen om nog wat langer opmerkingen, tekstueel en/of inhoudelijk door te geven i.v.m. de vertraagde verspreiding van dit concept-verslag. U kunt uw opmerkingen nog tot en met 26 februari a.s. doorgeven aan de secretaris.

Het Jaarverslag, Het jaarplan en de Financiële Realisatie & Begroting.
Onze secretaris, Paul van Vliet, lichtte het jaarverslag en het jaarplan uitgebreid toe.
De financiële zaken werden door onze penningmeester, Han van Wijk, toegelicht.
De Kascommissie, bestaande uit Tom Smit en Philip Wolbert, heeft ter vergadering een goedkeurend verslag uitgebracht van hun controle en de penningmeester décharge verleend over het gevoerde financieel beleid.
De nieuwe kascommissie voor volgend jaar bestaat uit Philip Wolbert en Christianne de Meijer.  |
Rooster van Aftreden.
Lies van Campen en Margreet Mooren-Bartijn zijn na 2 termijnen afgetreden als resp. voorzitter en bestuurslid.
Tom Smit is met acclamatie gekozen tot bestuurslid en neemt de rol van Lies als Voorzitter over.
Marion de Jonge is met acclamatie als bestuurslid benoemd ter vervanging van Margreet Mooren.
Webmaster
In de vergadering werd Philip Wolbert in het zonnetje gezet voor zijn jarenlange inzet voor de Dorpsvereniging als webmaster van onze website. Zijn rol werd onlangs overgenomen door Caroline Wienen uit het bestuur. 
Philip ontving uit handen van de voorzitter het handgemaakte tegeltje van de Boog.
Bestuurswisselingen Stichting Dorpshuis de Bosduivel 
Ook de vertrekkende bestuursleden van de Stichting Dorpshuis De Bosduivel (vm ‘t Zaaltje), Helmy Schellens en Gerard Scheenstra werden door de Voorzitter zeer bedankt met het traditionele tegeltje voor hun inzet voor het bestuur van het dorpshuis met name voor deze laatste jaren waarin het nieuwe verbouwde dorpshuis is tot stand gekomen. Gerard en Helmy hebben voor René Janssen en Sabine Krasenberg, die beiden verhinderd waren, een tegeltje in ontvangst genomen en zullen de dankzeggingen van de dorpsvereniging aan hen overbrengen. 
Han van Wijk heeft inmiddels de taak van Gerard Scheenstra als voorzitter van Stichting Dorpshuis De Bosduivel overgenomen en zal samen met Sabine Krasenberg en Wim Wispelweij het bestuur vormen. 
Huishoudelijk Reglement als bijlage bij de statuten van de Dorpsvereniging Heilig Landstichting. 
Ter vergadering werd een document voorgelegd zijnde een interpretatie door het bestuur van de rol van de Dorpsvereniging. Het bestuur heeft er behoefte aan om haar rol a.d.h.v. verschillende stellingen of mogelijke situaties te verduidelijken. De vergadering stelde voor om dit document voortaan als huishoudelijk reglement toe te voegen aan de statuten en op de website te plaatsen. Klik hier voor het huishoudelijk reglement. 

 

Café HLS & PubQuiz 21 februari verplaatst naar 20 maart as.

A.s. vrijdag zal er geen café HLS met Pubquiz zijn, deze wordt verplaatst naar vrijdag 20 maart, van 20.00 – 22.30 uur.

Dit is dan aansluitend aan de Jaargetijden maaltijdsoep welke om 18.00 geserveerd zal worden.
Binnenkort wordt u daar nader over bericht!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Dorpsvereniging,

Josine de Groot

Kijk hier voor uw vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering Dorpsvereniging

Met genoegen nodigt het bestuur u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 19 februari 2020 van 20.00 tot 21.00 uur in de Bosduivel.

Agenda ALV

Notulen ALV 2019 

Interpretatie rol Dorpsvereniging

Jaarplan DV HLS 2020

Financieel realisatie 2019 en begroting 2020

AGENDA
1. Opening en welkomstwoord door de voorzitter

2. Notulen ALV 20 februari 2019 
Vaststellen

a. Bestuurswisselingen
b. Termijn van Lies van Campen en Margreet Mooren-Bartijn loopt af
• Ter informatie.
c. Eerste termijn Han van Wijk loopt af na deze vergadering:
• Voorstel: herbenoeming voor tweede periode
d. Voordracht nieuwe bestuursleden. Tom Smit en Marion de Jonge
• Voorstel: benoemen in het bestuur

3. Vaststelling Jaarverslag 2019
a. Jaarverslag 2019 Toelichting door Paul van Vliet
b. Financieel: realisatie 2019 en begroting 2020(bijlage 4.2)
• Toelichting door Han van Wijk)
• Verslag van de kascommissie (Philip Wolbert en Tom Smit)
• Oproep nieuw lid kascommissie

4. Jaarplan 2020 op basis van activiteitenplan (toelichting Paul van Vliet)

5. Interpretatie door het bestuur van de rol van de Dorpsvereniging
• Ter bespreking

6. Rondvraag en sluiting

Bijlagen:
* Notulen ALV 20 februari 2019 (agendapunt 2)
* Rooster van aftreden (agendapunt 2)
*Jaarverslag 2019 (agendapunt 3)
* Realisatie 2019 en Begroting 2020 (idem)
* Activiteitenoverzicht 2020 (agendapunt 4)
* Notitie “Interpretatie door het bestuur van de rol van de Dorpsvereniging” (agendapunt 5)

Het bestuur:
Lies van Campen, voorzitter
Han van Wijk, penningmeester

Paul van Vliet, secretaris
Margreet Mooren-Bartijn
Josine de Groot
Caroline Wienen-Poos
Anna Mourits
Jaap Festen

Dorpshuis De Bosduivel officieel geopend !

Zaterdag 14 december 2019
Officiële Opening Dorpshuis De Bosduivel 

Met de onthulling van de nieuwe naam van het vernieuwde dorpshuis/gemeenschapshuis de Bosduivel in Heilig Landstichting, gemeente Berg en Dal door wethouder Annelies Visser en de bedenker van de naam Dymph Spanhoff werd het dorpshuis zaterdagmorgen officieel geopend.

Veel inwoners van het dorp waren naar het dorpshuis gekomen om de opening mee te maken en gezamenlijk gingen ze vervolgens op de foto. Er werden dorpsliedjes gezongen met muziek van Ellen Dellman en er werden Kerstliederen gezongen door Marijke Gelauff en Doreen vd Bosch.

bron: www.henkbaron.nl