Huishoudelijk reglement de Bosduivel

 1. Het gebruik van het dorpshuis is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van het bestuur.
 2. Gebruik van dorpshuis staat enkel open voor activiteiten van rechtspersonen en natuurlijke personen (al dan niet in gezelschapsverband), die zich blijkens hun statutaire doelstelling of hun feitelijke werkzaamheden, dan wel met de concrete activiteit waarvoor zij het dorpshuis wensen te gebruiken, primair richten op de bewoners van Heilig Landstichting. De in dit artikel bedoelde activiteiten dienen verder in overwegende mate te worden bezocht door de bewoners van de Heilig Landstichting
 3. Van maandag tot en met vrijdag zijn activiteiten tot 23.00 uur toegestaan.
 4. Op zaterdagen zijn activiteiten toegestaan tot 20.00 uur, met uitzondering van 10 opeenvolgende zaterdagen jaarlijks vanaf I juli.
 5. In geval van schade, is de gebruiker verplicht deze direct te melden aan het bestuur via email: debosduivel@gmail.com
 6. Toegebrachte schade wordt verhaald op degene die de schade heeft veroorzaakt.
 7. Het is niet toegestaan zelf drank en/of etenswaren mee te nemen. Er kan alleen gebruik gemaakt worden van een externe cateraar voor aanleveren van eten via een afspraak met De Bosduivel.
 8. De aan de gebruiker verstrekte toegangsfaciliteit is persoonlijk en mag niet aan derden worden doorgegeven.
 9. Elke gebruiker dient als een goed huisvader gebruik te maken van de ruimtes en faciliteiten.
 10. Elke gebruiker dient rekening te houden met de buurtbewoners en overlast te vermijden. Zo is harde muziek en/of langdurig verblijf buiten het gebouw (op de parkeerplaats) niet toegestaan.
 11. Bij vertrek dienen de faciliteiten te worden achtergelaten zoals ze zijn aangetroffen. Indien dit niet het geval is dan kunnen (schoonmaak- en/of reparatie-) kosten aan de gebruiker in rekening worden gebracht.
 12. Bij vertrek moeten alle lampen uit zijn, de thermostaat van de verwarming laag en de luchtbehandeling uitgeschakeld.
 13. Ter beperking van parkeeroverlast worden gebruikers gevraagd zoveel als mogelijk niet met auto te komen. Auto’s moeten bij voorkeur geparkeerd worden op de parkeerplaats en niet op andere plaatsen dan toegestaan. In geen geval mogen auto’s geparkeerd worden aan de Carmelweg.
 14. Bij enkelvoudige overtreding door de gebruiker van de gebruikersafspraken en/of dit huishoudelijk regelement kan de stichting sancties opleggen. Bij herhaaldelijke overtreding kan de stichting het gebruik per direct opzeggen dan wel onmiddellijk beëindigen.

Aldus vastgesteld door het bestuur van de Stichting gemeenschapshuis Heilig Landstichting, Januari 2020

Reserveer een ruimte