Privacyverklaring conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Dorpsvereniging Heilig Landstichting .

Bij inschrijving als lid van de Dorpsvereniging Heilig Landstichting en/of bij betalen van de contributiegelden of facturen voor donateurs, adverteerders, begunstigers of bij schenkingen, gaat betalende partij automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden:

Richtlijnen voor en door de vereniging en haar bestuur.
Het ledenbestand van de Dorpsvereniging Heilig Landstichting, dat alleen door het bestuur wordt bijgehouden, wordt door dat bestuur alleen gebruikt ten behoeve van het voeren van een correcte ledenadministratie en de communicatie met haar leden. De ledenadministratie is alleen toegankelijk voor de bestuursleden van de vereniging.
De richtlijnen die het bestuur daarvoor hanteert zijn opgenomen en vastgesteld in de wet Algemene Verordening. Gegevensbescherming per 25 mei 2018. Bij overtreden van deze wet door bestuursleden, leden, donateurs, adverteerders, begunstigers of andere derden kunnen gerechtelijke stappen worden ondernomen die tot boetes kunnen leiden.

Welke persoonsgegevens worden opgeslagen?
In het ledenbestand van de vereniging worden alleen gegevens opgeslagen die nodig zijn om een goed verenigingsbeleid te voeren en met alle leden te kunnen communiceren. De door het bestuur opgeslagen persoonsgegevens van de leden zijn: Achternaam, voornaam en/of voorletters, volledige postadres (NAW-gegevens), mailadres en IBAN. Zonder opgave van bovenstaande gegevens wordt inschrijving als lid geweigerd. Andere privacygevoelige gegevens dan bovenstaande worden niet bijgehouden, tenzij door een toekomstige Algemene Leden Vergadering (ALV) goedgekeurd en aangepast in het statuut van de vereniging.
Bij beëindiging van het lidmaatschap, door het lid en/of door de vereniging, zal de vereniging alle gegevens van dat lid, zo spoedig mogelijk en uiterlijk na 3 maanden, verwijderen uit haar administratie.

Gebruik van gegevens door derden.
Een lijst van leden en/of hun privacygevoelige gegevens zal nooit en te nimmer gepubliceerd worden in het eigen blad, website, of per e-mail of briefpapier met andere leden of derden gedeeld worden. Slechts met hoge uitzondering mag het bestuur een selectie van het ledenbestand delen met derden. Bijvoorbeeld de NAW-gegevens aan de drukker en verspreider van uitgaves e.d. die namens de vereniging onder leden wordt verspreid. De partijen die door het bestuur worden aangewezen om dergelijk drukwerk en hun eventuele verzending te verzorgen dienen te allen tijde te voldoen aan de voorwaarden als gesteld in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018. Overeenkomsten met derden worden in de administratie van de vereniging bijgehouden.

Data-lek of schending van de wet AVG.
Bij een onverhoopt data-lek of schending van deze afspraken wordt door het bestuur of door het bestuur aangewezen personen, onderzoek uitgevoerd en aan de leden gerapporteerd hoe e.e.a. kon gebeuren en of er – bestuurlijke – maatregelen nodig zijn. Daarnaast zal er bij een data-lek of schending een melding uitgaan naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring van de Dorpsvereniging Heilig Landstichting is opgesteld volgens de ‘Handleiding Algemene Verordening Gegevensbescherming’ van het ministerie van justitie en veiligheid d.d. 22-01-2018.
De vereniging behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Via de website VAN De vereniging (www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl) wordt de actueel geldende privacyverklaring weergegeven. Deze privacyverklaring is opgesteld op 15 februari 2019.