Coronavirus: ANNULERING alle activiteiten Dorpsvereniging HLS t/m 8 april 2020

In verband met het Coronavirus hebben wij besloten om met onmiddellijke ingang alle activiteiten van de Dorpsvereniging HLS per direct te annuleren. Dat doen we tot en met 8 april. Op die dag vergaderen wij als bestuur en beraden we ons uiteraard opnieuw over de vraag of we deze annulering voort moeten zetten of kunnen opheffen.

Dit betreft dus de activiteiten op vrijdag 20 maart a.s. zijnde het Café HLS met de Jaargetijdensoep
en de Pubquiz, de Dorpslunch van 1 april en de Ondernemersnetwerkbijeenkomst van vrijdag 3 april a.s.

Ook de Dorpsommetjes op vrijdagmiddag 13 maart a.s. en op vrijdagmiddag 27 maart a.s. vinden niet plaats.

De andere activiteiten die plaatsvinden in de Bosduivel vinden plaats onder regie van de Stichting de Bosduivel.
Op woensdag 11 maart heeft het stichtingsbestuur de gebruikers geïnformeerd. Men laat de beslissing inzake het al dan niet doorgaan van die activiteiten over aan de gebruikers zelf.

Tom Smit
Voorzitter Dorpsvereniging HLS

Laatste Nieuws over Parkeren in de HLS

 

Op 27 januari ontving de ‘gespreksgroep’ Parkeren, na overleg met de afdeling Verkeer en Vervoer bijgaande brief over het parkeren in de Heilig Landstichting.

Publicatie Sociale Kaart stopt ivm Wet op de Privacy

Op deze website werd tot voor kort een digitale versie van de Sociale Kaart gepubliceerd.
I.v.m. privacy-gevoelige gegevens kunnen wij dat niet meer doen.
Om toch vraag en aanbod van hulp, zorg en/of vrijwilligers met elkaar te verbinden hebben we onder
Contact een begin gemaakt met een aantal email-adressen en hyperlinks waar u voor meer informatie terecht kunt.
Wordt nog verder uitgebreid.

Wij hopen u hiermee van dienst te zijn.

Webmaster Dorpsvereniging. 

ALV Dorpsvereniging: introductie Huishoudelijk Reglement bestuur DV. Een kort verslag.

Op woensdag 19 februari jl. vond de jaarlijkse ALV van de Dorpsvereniging plaats in Dorpshuis De Bosduivel.
Rond de 50 leden hadden zich verzameld naast het voltallige bestuur.
Verslag ALV
Het verslag van de vorige ALV werd nog niet vastgesteld omdat het bestuur de leden in de gelegenheid wil stellen om nog wat langer opmerkingen, tekstueel en/of inhoudelijk door te geven i.v.m. de vertraagde verspreiding van dit concept-verslag. U kunt uw opmerkingen nog tot en met 26 februari a.s. doorgeven aan de secretaris.

Het Jaarverslag, Het jaarplan en de Financiële Realisatie & Begroting.
Onze secretaris, Paul van Vliet, lichtte het jaarverslag en het jaarplan uitgebreid toe.
De financiële zaken werden door onze penningmeester, Han van Wijk, toegelicht.
De Kascommissie, bestaande uit Tom Smit en Philip Wolbert, heeft ter vergadering een goedkeurend verslag uitgebracht van hun controle en de penningmeester décharge verleend over het gevoerde financieel beleid.
De nieuwe kascommissie voor volgend jaar bestaat uit Philip Wolbert en Christianne de Meijer.  |
Rooster van Aftreden.
Lies van Campen en Margreet Mooren-Bartijn zijn na 2 termijnen afgetreden als resp. voorzitter en bestuurslid.
Tom Smit is met acclamatie gekozen tot bestuurslid en neemt de rol van Lies als Voorzitter over.
Marion de Jonge is met acclamatie als bestuurslid benoemd ter vervanging van Margreet Mooren.
Webmaster
In de vergadering werd Philip Wolbert in het zonnetje gezet voor zijn jarenlange inzet voor de Dorpsvereniging als webmaster van onze website. Zijn rol werd onlangs overgenomen door Caroline Wienen uit het bestuur. 
Philip ontving uit handen van de voorzitter het handgemaakte tegeltje van de Boog.
Bestuurswisselingen Stichting Dorpshuis de Bosduivel 
Ook de vertrekkende bestuursleden van de Stichting Dorpshuis De Bosduivel (vm ‘t Zaaltje), Helmy Schellens en Gerard Scheenstra werden door de Voorzitter zeer bedankt met het traditionele tegeltje voor hun inzet voor het bestuur van het dorpshuis met name voor deze laatste jaren waarin het nieuwe verbouwde dorpshuis is tot stand gekomen. Gerard en Helmy hebben voor René Janssen en Sabine Krasenberg, die beiden verhinderd waren, een tegeltje in ontvangst genomen en zullen de dankzeggingen van de dorpsvereniging aan hen overbrengen. 
Han van Wijk heeft inmiddels de taak van Gerard Scheenstra als voorzitter van Stichting Dorpshuis De Bosduivel overgenomen en zal samen met Sabine Krasenberg en Wim Wispelweij het bestuur vormen. 
Huishoudelijk Reglement als bijlage bij de statuten van de Dorpsvereniging Heilig Landstichting. 
Ter vergadering werd een document voorgelegd zijnde een interpretatie door het bestuur van de rol van de Dorpsvereniging. Het bestuur heeft er behoefte aan om haar rol a.d.h.v. verschillende stellingen of mogelijke situaties te verduidelijken. De vergadering stelde voor om dit document voortaan als huishoudelijk reglement toe te voegen aan de statuten en op de website te plaatsen. Klik hier voor het huishoudelijk reglement. 

 

Café HLS & PubQuiz 21 februari verplaatst naar 20 maart as.

A.s. vrijdag zal er geen café HLS met Pubquiz zijn, deze wordt verplaatst naar vrijdag 20 maart, van 20.00 – 22.30 uur.

Dit is dan aansluitend aan de Jaargetijden maaltijdsoep welke om 18.00 geserveerd zal worden.
Binnenkort wordt u daar nader over bericht!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Dorpsvereniging,

Josine de Groot

Kijk hier voor uw vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering Dorpsvereniging

Met genoegen nodigt het bestuur u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 19 februari 2020 van 20.00 tot 21.00 uur in de Bosduivel.

Agenda ALV

Notulen ALV 2019 

Interpretatie rol Dorpsvereniging

Jaarplan DV HLS 2020

Financieel realisatie 2019 en begroting 2020

AGENDA
1. Opening en welkomstwoord door de voorzitter

2. Notulen ALV 20 februari 2019 
Vaststellen

a. Bestuurswisselingen
b. Termijn van Lies van Campen en Margreet Mooren-Bartijn loopt af
• Ter informatie.
c. Eerste termijn Han van Wijk loopt af na deze vergadering:
• Voorstel: herbenoeming voor tweede periode
d. Voordracht nieuwe bestuursleden. Tom Smit en Marion de Jonge
• Voorstel: benoemen in het bestuur

3. Vaststelling Jaarverslag 2019
a. Jaarverslag 2019 Toelichting door Paul van Vliet
b. Financieel: realisatie 2019 en begroting 2020(bijlage 4.2)
• Toelichting door Han van Wijk)
• Verslag van de kascommissie (Philip Wolbert en Tom Smit)
• Oproep nieuw lid kascommissie

4. Jaarplan 2020 op basis van activiteitenplan (toelichting Paul van Vliet)

5. Interpretatie door het bestuur van de rol van de Dorpsvereniging
• Ter bespreking

6. Rondvraag en sluiting

Bijlagen:
* Notulen ALV 20 februari 2019 (agendapunt 2)
* Rooster van aftreden (agendapunt 2)
*Jaarverslag 2019 (agendapunt 3)
* Realisatie 2019 en Begroting 2020 (idem)
* Activiteitenoverzicht 2020 (agendapunt 4)
* Notitie “Interpretatie door het bestuur van de rol van de Dorpsvereniging” (agendapunt 5)

Het bestuur:
Lies van Campen, voorzitter
Han van Wijk, penningmeester

Paul van Vliet, secretaris
Margreet Mooren-Bartijn
Josine de Groot
Caroline Wienen-Poos
Anna Mourits
Jaap Festen

Dorpshuis De Bosduivel officieel geopend !

Zaterdag 14 december 2019
Officiële Opening Dorpshuis De Bosduivel 

Met de onthulling van de nieuwe naam van het vernieuwde dorpshuis/gemeenschapshuis de Bosduivel in Heilig Landstichting, gemeente Berg en Dal door wethouder Annelies Visser en de bedenker van de naam Dymph Spanhoff werd het dorpshuis zaterdagmorgen officieel geopend.

Veel inwoners van het dorp waren naar het dorpshuis gekomen om de opening mee te maken en gezamenlijk gingen ze vervolgens op de foto. Er werden dorpsliedjes gezongen met muziek van Ellen Dellman en er werden Kerstliederen gezongen door Marijke Gelauff en Doreen vd Bosch.

bron: www.henkbaron.nl

 

Duurzaam Wonen: hoe kunnen we dat doen?

Op 12 december jl. is er een interessante Energie-avond gehouden door de enthousiaste Werkgroep Duurzaamheid.
Voor als je er niet bij kon zijn… hierbij de daar gehouden presentaties op de pagina van de werkgroep op deze website!

https://dorpsverenigingheiliglandstichting.nl/werkgroep-duurzaamheid/

Afrikamuseum heeft een nieuwe jas

Het Afrikamuseum heeft een nieuwe opstelling en in het verlengde daarvan lopen enkele interessante tentoonstellingen. Zie verder ook onze website onder Kerk & Musea => Afrikamuseum 

Tot maart 2020 kun je in Fashion Cities Africa kennis maken met de modescènes in vier moderne Afrikaanse steden: Casablanca, Johannesburg, Lagos en Nairobi. De getoonde creaties variëren van streetwear tot couture en van experimenteel design tot ingetogen modeontwerpen.

Tot juni 2020 zijn in het museum indringende portretten te zien van 15 kindarbeiders op de cacaoplantages in Ghana en Ivoorkust. De foto’s zijn van Joana Choumali. Samen met Marijn Heemskerk, Bernadette Ouédraogo en Tony’s Chocolonely vertellen zij Bitter Chocolate Stories, verhalen van gedwongen arbeid en mensenhandel achter de productie van chocola.  

 

De nieuwe Oorschelp is uit met toekomstplannen Orientalis.

We dragen onze musea een warm hart toe, dat blijkt uit onze grote betrokkenheid bij de ontwikkelingen.

Hiernaast in de zijkolom staat de nieuwe Oorschelp met een verwijzing naar
 4 toekomstscenario’s voor Orientalis die door onze
eigen dorpsbewoners zijn geschreven.

Zie op deze website ook bij  Kerk & Musea => Orientalis => Toekomstplannen voor nog meer documentatie.