Inleiding

De gemeente Berg en Dal reserveerde een subsidie voor de Toekomstplannen van Orientalis; een van de voorwaarden voor deze toekenning was dat de bewoners van de Heilig Landstichting bij de verdere vormgeving van de plannen zou worden betrokken. Het proces van deze betrokkenheid en de ‘borging’ van de stem van buurtgenoten worden begeleid door Spectrum. Hieronder staan de diverse verslagen en producten van dit traject. 

Voortgang betrokkenheid 

Oktober 2020
In de loop van de zomer werden drie werkgroepen, bestaande uit geïnteresseerde dorpsbewoners, uitgenodigd om samen met de bestuurder, Walter Hamers, tot een gezamenlijke visie te komen op een duurzaam perspectief voor Orientalis. De werkgroepen gingen in op Identiteit en Exploitatie, Ecologische structuur, en Ruimtelijke ontwikkelingen. In het eindproduct, de notitie ‘Orientalis, een duurzaam perspectief’ (01-10-2020) zijn veel van de dorpsadviezen terug te vinden. De vruchtbare samenwerking met de bestuurder heeft geleid tot een verbreding en verdieping van missie en visie, en tot een realistischer exploitatiemodel.  

Juli 2020
Op 13 juli stelden de nieuwe bestuurder en directie van Orientalis (Walter Hamers resp. Hans Jansen) zich voor aan de geïnteresseerde dorpsbewoners. Ook legde de projectgroep verantwoording af voor hun werkzaamheden rond de Formule en het uitgebreide advies ten aanzien van het Toekomstplan. Op deze bijeenkomst werden afspraken gemaakt over de inzet van dorpsbewoners bij de realisatie van het zomerprogramma en de verdere uitwerking van de adviezen. Wat betreft het zomerprogramma gaf Hans Jansen aan dat er grote behoefte is aan vrijwilligers (zie de Vacatures 2020 Orientalis). Wat betreft de uitwerking van de adviezen op de langere termijn zal Walter Hamers initiatief nemen om enkele werkgroepen samen te stellen. Het volledige verslag van de avond vind u op Bijeenkomst dorp met bestuur en directie Orientalis 130720 def  

April 2020
De Projectgroep heeft de in februari jl. uitgebrachte Formule uitgewerkt tot een eindadvies. In deze uitwerking zijn de ideeën vanuit de verschillende themagroepen (bestaande uit dorpsbewoners) geïntegreerd tot één advies en een voorstel voor een plan van aanpak. 
Lezing van deze Nadere Uitwerking Formule Orientalis wordt van harte aanbevolen.

Februari 2020.
De Formule die werd geschreven o.l.v. onze dorpsbewoner Jan de Koning (De Koning Advies). Deze formule probeert een basis te geven en een kader te zijn voor de toekomstplannen van Museumpark Orientalis in de vorm van een missie, visie, heldere doelen, kernwaarden, gewenste organisatiecultuur en indicatoren om de ontwikkelingen in de gewenste richting te kunnen sturen. 

 

Wat vooraf ging 

10 december: Er is, in vervolg op eerdere bijeenkomsten, onduidelijkheid rond het (kader)toekomstplan Orientalis en de ruimte waarbinnen meegedacht kan worden door inwoners. Het uitgangspunt is dat Orientalis een eigentijds museumpark wil zijn rond het thema ‘circle of life’. Maar het ontbreekt aan een heldere ‘Formule’ om het plan tot een integraal totaalconcept te maken. Hoe vertaalt het thema ‘circle of life’ zich naar samenhang in concrete (uitvoerings)ideeën en naar een verdienmodel? Hoe breed of smal kan worden meegedacht? Wat past wel en wat past niet? Wat zijn de randvoorwaarden? Moeten activiteiten bijvoorbeeld altijd raakvlak hebben met geloof, zingeving, spiritualiteit? Wat is de rol van de natuur of liever gezegd het landschap? Er zijn ook zorgen over de continuïteit. Is het plan toekomstbestendig indien het straks maar 70.000 bezoekers trekt ipv de beoogde 120.000? Om tot een breed gedragen advies over deze vragen te komen, zitten vertegenwoordigers van de diverse themagroepen bij elkaar in een projectgroep. Als eerste stap spreekt de projectgroep af om een beschrijving te geven van de Formule. Zie verder: Orientalis verslag 10 dec 2019 

29 oktober: Tot ieders verbazing is deze avond de opkomst mager. Ongeveer 20 mensen. Er is onduidelijkheid over de uitnodigingsstrategie. Mensen die zich expliciet voor een werkgroep hebben opgegeven kregen een uitnodiging, maar niet de procesgroep. Naast de drie themagroepen rond Voorterrein, Quick-Wins en Economische dragers, gaat uiteindelijk ook een procesgroep aan de slag met de vormgeving van de betrokkenheid van Dorpsbewoners. lees hier het verslag: Hoe nu verder met het toekomstplan

24 september 2019: Een honderdtal bewoners is afgekomen op de informatieavond over de plannen van Orientalis. Aanwezig zijn Erna van de Ven en Kees de Ruwe, de huidige directie van Orientalis, in afwachting van de nieuw aan te stellen directeur, en Spectrum dat het proces ondersteunt, gefinancierd door de provincie. Een verslag van deze bijeenkomst vind u hier:Verslag bijeenkomst voor bewoners Orientalis .In de Oorschelp zijn de samenvatting en de conclusies van de enquete gepubliceerd. Meer informatie: Ons Dorp Denkt mee 24-09-19.

Naar aanleiding van de bijeenkomst komen vier dorpsbewoners met vier alternatieve toekomstscenario’s. Meer informatie: Museumpark Oriëntalis 4 toekomstscenario’s 1okt-1

Op 7 juli 2019 organiseert Orientalis met ondersteuning van Spectrum een infomiddag voor bewoners in het museumpark. Vele inwoners verdringen zich in het kleine gebouwtje rond de informatiepanelen. Er is geen verdere toelichting, wel de mogelijkheid om zorgen en ideeën met gele plakkertjes op een bord te plakken. Ondertussen vindt er een enquête plaats waar 131 bewoners van de HLS op reageren met uitgangspunten, ideeën, zorgen en alternatieve plannen.

25 april 2019: De gemeenteraad van Berg en Dal besluit dat Orientalis 200.000 euro krijgt als startsubsidie voor de uitwerking van Toekomstplan Orientalis en er wordt nog eens 400.000 euro gereserveerd voor de uitvoering. Daarbij krijgt de directie de opdracht mee om inwoners van de HLS nauw te betrekken bij de planvorming en te zorgen voor voldoende cofinanciering en een sluitende exploitatie. De Raad benadrukt dat het landschappelijk karakter van het park uitdrukkelijk behouden moet blijven.

Op 11 april 2019 vindt er een Carrouselvergadering plaats in het gemeentehuis (ter voorbereiding op de gemeenteraadsvergadering van 25 april) waarbij inwoners van de HLS de gelegenheid krijgen om in te spreken en hun ideeën en zorgen over het
Toekomstplan van Orientalis te delen. De insprekers zijn allen voorstander van het voortbestaan van het museumpark maar vragen zich af waarom bewoners niet meer betrokken worden bij de ontwikkeling van ideeën en of er niet meer alternatieve scenario’s te bedenken zijn die meer samenhang en verbinding brengen tussen het museale concept en Rust, Ruimte, Bezinning en Natuur. Het verslag van deze avond is gepubliceerd in de Oorschelp. Meer informatie: Toekomstplan Orientalis verslag van ontwikkelingen

Maart 2019: In het maart nummer van de Oorschelp (nr 50) deelt Guy Ackermans zijn zorgen over het plan.

1 november 2018: De directie van Orientalis: Kees de Ruwe en Erna van de Ven presenteren in de Piet Gerritszaal het Toekomstplan 2018-2022 Cultuurpark Heilig Land aan bewoners van de HLS. De inhoudelijke kern van het plan is: ‘Beleving van de Circle of Life’. De begraafplaats vormt onderdeel van deze beleving. Praktische elementen uit het plan zijn: de entree komt bij het Poortgebouw, 10 woningen op de parkeerplaats, 40 vakantiewoningen in het park. In het decembernummer 49 van de Oorschelp is een verslag opgenomen van deze bijeenkomst. Meer informatie: Orientalis in de steigers