25 september: ondertekening convenant dorpshuis

 

 

Woensdag  25 september vond de ondertekening plaats van een convenant over het gebruik van gemeenschapshuis ’t Zaaltje in Heilig Landstichting. Deze overeenkomst werd getekend door de Stichting Gemeenschapshuis Heilig Landstichting, de buurman dhr. J. Biert en wethouder Annelies Visser van de gemeente Berg en Dal. Het Zaaltje zelf, dat de afgelopen maanden is verbouwd en uitgebreid, zal op een later tijdstip geopend worden.  Daarvoor moet eerst ook nog het ’t Bosduiveltje, een naastgelegen pand, worden afgebroken.

Bron: www.henkbaron.nl

Dorpsagenda 2019-2023 gepresenteerd!

Presentatie Dorpsagenda Heilig Landstichting.

Het net verbouwde dorpshuis ’t Zaaltje in Heilig Landstichting was zaterdagmorgen al weer bijna te klein voor de enorme toeloop van inwoners voor de presentatie van de dorpsagenda 2019-2023 van de Heilig Landstichting. Van de ongeveer 700 inwoners van het dorp waren er ruim 100 aanwezig. In vijf pitches werden de belangrijkste onderwerpen toegelicht: Vrijwilligersnetwerk, Jongeren, Veiligheid, Bewegen en Duurzaamheid. Buurten worden leuker, veiliger en socialer als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor de buurt. En dat doen ze in de Heilig Landstichting! Wethouder Annelies Visser mocht de “Dorpsagenda” van Heilig Landstichting onthullen. Tevens werd de stemming van de nieuwe naam van het dorpshuis bekend gemaakt. Daarbij bleek dat van de vijf namen er twee met hetzelfde aantal stemmen uit de bus waren gekomen.  Er zal nu opnieuw gestemd moeten worden over deze namen, “de Ploeg” en “de Bosduivel”. De uitslag zal dan bekend gemaakt worden bij de officiële opening, welke later zal plaats vinden.

Parkeren op de Joanneslaan aan één zijde SVP !

Nogmaals maken wij de gebruikers van ‘t Bosduiveltje erop attent dat parkeren 
slechts aan één zijde van de Joanneslaan is toegestaan.
Kom het liefst te voet, met de fiets of parkeer uw auto op het kerkplein bij
de Cenakelkerk.
Het verbetert de bereikbaarheid van de omwonenden en voorkomt zo irritatie.
Alvast dank voor uw begrip !

Toekomstplannen Orientalis

Op 1 november 2018 heeft de heer Kees de Ruwe van Orientalis de toekomstplannen gepresenteerd in de Piet Gerritszaal. Omdat de opkomst toen niet zo groot was, maar het onderwerp voor ons dorp wel erg belangrijk, publiceren wij hier de presentatie ter uwer informatie.

Doe-Mee-regeling

Wilt u lid worden van een (sport)vereniging of van bijv. onze Dorpsvereniging maar laat uw financiële situatie dat niet toe?
Dan heeft de Gemeente Berg en Dal een DOE-MEE-regeling voor u !
Klik hier voor meer informatie.

Kijk op de website hoe de Gemeente Berg en Dal u kan ondersteunen bij het meedoen!
Klik hier voor de desbetreffende website-pagina van de gemeente

Verslag Algemene Jaarvergadering dd 9 februari 2018

Dit verslag moet nog worden goedgekeurd en vastgesteld in de eerstvolgende ALV

Verslag van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op vrijdag 9 februari 2018
in ’t Zaaltje.

Aanwezig:
Leden: Coosje Brunnekreeff, Mark van ’t Hof, Ellen Hoogenhout, Leo Mooren, Gerard Scheenstra, Tom Smit, Joop Hoogenhout, Carolien Wienen-Poos, Loes Boerboom, Nellie Kooi, Cootje van Ellen-Bouma, Ineke van der Avoort, Jan & Ria Timmerman, Petja Klaarhamer, Maria Quant, Marianne & Hans van de Kamp, Theo & Dyonne van Buren, Ben Witte, Wim de Vries, Wim de Witte, Tineke Broshuis, Hans van Leeuwen en Gabriël Trouw.

Afwezig met kennisgeving: Marja en Joop van Rossum en Nicole Tielen

Bestuur: Theo de Witte (voorzitter)  Han van Wijk (penningmeester), Paul van Vliet (secretaris), Lies van Campen, Margreet Mooren-Bartijn en Josine de Groot (bestuursleden)

Kascommissie: Pim Spaan en Hans van de Kamp
Beheerder ’t Zaaltje: Roel Pluijm

 Opening en welkomstwoord door de voorzitter

 1. De Voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.

2. Notulen ALV 8 maart 2017

De Voorzitter stelt het verslag van de vorige algemene ledenvergadering aan de orde.
Tekstueel en inhoudelijk: Paul van Vliet geeft aan dat nog moet worden toegevoegd dat Kim Pulles-Bos en Janneke Otten van Rossum het kinderprogramma hebben georganiseerd tijdens het lustrumfeest van de Dorpsvereniging. Bovendien wordt toegevoegd dat de straatcontactpersonen 3 x hebben vergaderd.

Het verslag levert geen aanleiding tot verdere opmerkingen en wordt verder ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

3. Bestuurswisselingen:

 1. Voordracht nieuwe voorzitter:
  vanwege het rooster van aftreden wordt
  Lies van Campen per direct voorgedragen als voorzitter

De Voorzitter licht toe dat zijn termijn (3 jaar met 1 x verlenging van 3 jaar) erop zit, en dat hij niet meer herkiesbaar kan zijn. Dat betekent dat hij zal terugtreden uit het bestuur. Vanwege een nog openstaande vacature in het bestuur zal hij wel nog enkele maanden beschikbaar blijven in de bestuursvergaderingen voor de overdracht en enkele lopende zaken. Hij geeft aan dat hij het voorzitterschap met plezier vervuld heeft en dat het bestuur zich kenmerkt door een goede sfeer, goede onderlinge verhoudingen en respect voor elkaar. Hij verzoekt de leden dan ook voor zichzelf te overwegen om zich kandidaat te stellen voor de vacature van bestuurslid van onze Dorpsvereniging HLS.
De Voorzitter geeft vervolgens aan dat het bestuur uit hun midden een nieuwe voorzitter wil voordragen aan de vergadering en vraagt de aanwezigen of zij hiermee kunnen instemmen.
De vergadering neemt het voorstel met acclamatie aan: Lies van Campen wordt per direct benoemd tot nieuwe voorzitter.
Hans van de Kamp geeft daarop nog wel aan dat de huidige voorzitter (Theo) deze vergadering nog wel zal voorzitten en tot een goed einde te brengen.
Lies van Campen dankt de aanwezigen en het bestuur voor het vertrouwen in haar en richt zich tot Theo de Witte in een dankwoord aan hem voor al die jaren in het bestuur en schetst de resultaten van de door Theo ingezette gesprekken met alle actieve groepen in ons dorp en de ideeënverzameling in 2013 dat de start is geweest van de actieprogramma’s HL2015. Dat actieprogramma heeft geleid tot veel nieuwe initiatieven in ons dorp zoals o.a. de digitale oppascentrale en de totstandkoming van een nieuw projectplan Horizon 2020. Er is al veel bereikt en wij zijn allen gemotiveerd om die lijn voort te zetten. Theo heeft meer dan de helft van het bestaan van de Dorpsvereniging als bestuurslid en voorzitter meegemaakt.
Lies van Campen biedt namens het bestuur Theo het bekende tegeltje van de dorpsvereniging aan en zegt toe dat het bestuur zelf nog een afscheidsetentje zal organiseren.

2. Voor de vacature wordt Caroline Wienen-Poos als bestuurslid voorgedragen
De vergadering
neemt het voorstel van de voorzitter om Caroline Wienen-Poos tot bestuurslid te benoemen met acclamatie aan.
3. De termijn van Josine de Groot en Paul van Vliet loopt af; zij worden voor een nieuwe termijn voorgedragen.
De vergadering neemt ook dit voorstel met acclamatie aan. Josine de Groot en Paul van Vliet zijn voor een nieuwe termijn van drie jaar herbenoemd als resp. bestuurslid en secretaris.

4.Vaststelling Jaarverslag 2017

a. Financieel: de realisatie van 2017 en begroting voor 2018

Inkomsten 2017:
De penningmeester
geeft aan dat het aantal betalende leden van 190 naar 210 is toegenomen. Ook kan de penningmeester tot zijn genoegen meedelen dat ook voor 2018 bijna alle leden inmiddels hun contributie hebben betaald!
Qua opbrengsten moet ook zeker gemeld worden dat de loterij tijdens het 10-jarig jubileumfeest op 10 maart 2017 zo’n € 900,00 heeft opgeleverd. Met deze extra inkomsten zijn bijv. de doeltjes bekostigd (die overigens ook weer voor een habbekrats van de gemeente Berg en Dal 2e hands konden worden overgenomen).

Uitgaven 2017: grote kostenpost is de schriftelijke communicatie: de Oorschelp en het Oorbelletje.
Voor 2018 zal de zaalhuur voor ’t Zaaltje iets toenemen, omdat daar vorig jaar onvoldoende werd gefactureerd aan de dorpsvereniging. Voor 2018 zullen de normale tarieven worden gehanteerd, waarmee tevens een bijdrage geleverd wordt aan de exploitatie van ’t Zaaltje. Daarnaast verwachten we ook een toename van de activiteiten in het kader van de werkgroepen (Horizon 2020)
De penningmeester geeft desgevraagd nog aan dat de zaalhuur voor de bijeenkomsten vanuit Horizon 2020 geregeld worden bekostigd door Gemeente Berg en Dal.

b. Verslag van de kascommissie, bestaande uit de heren Hans Van der Kamp en Pim Spaan

De voorzitter van de kascommissie, de heer Hans van de Kamp, geeft aan dat de commissie op 15 januari 2018 bijeen was met de penningmeester om de financiële administratie te controleren. De commissie is vol lof over de wijze waarop het financieel beheer plaatsvindt en complimenteert de penningmeester daarmee.

Qua communicatiekosten is de kascommissie van mening dat deze kosten niet ongebreideld moeten worden.

Hoewel de kascommissie blij is met het aantal toegenomen betalende leden, pleiten zij ervoor om de bewoners van ons dorp die wel de Oorschelp en de dorpsmail ontvangen, te attenderen op de mogelijkheid om lid te worden van de dorpsvereniging en daarmee ook een bijdrage te leveren: er zijn tenslotte 300 huishoudens in Heilig Landstichting terwijl er 210 betalende leden zijn.
Er zal een melding in de Oorschelp worden gedaan hierover.

De kascommissie pleit voor handhaving van 30% eigen vermogen.

Hierna wordt de penningmeester decharge verleend over het gevoerde financieel beleid en wordt het verslag van de commissie overhandigd aan de secretaris.

Benoeming kascommissie 2018
I.v.m. einde termijn kascommissie van Pim Spaan kiest de vergadering uit hun midden een nieuw lid in de persoon van de heer Tom Smit.
Hij zal samen met Hans van de Kamp de nieuwe kascommissie voor 2018 vormen.

c. Het jaarverslag

De secretaris licht toe dat de belangrijkste tendens uit het jaarverslag is dat er in toenemende mate contact en afstemming is met de Gemeente Berg en Dal om samen vorm te geven aan de initiatieven van de bewoners van de Heilig Landstichting.
In dit verslagjaar is veel aandacht uitgegaan naar de uitwerking van de plannen uit Horizon 2020. En dit zal ook weer in samenspraak met de Gemeente Berg en Dal worden voortgezet.

Met betrekking tot ’t Zaaltje wordt nog gezegd dat de dorpsvereniging niet als exploitant moet worden gezien maar wel een regelmatige gebruiker is van de faciliteiten die ’t Zaaltje biedt. Het is wel zo dat de dorpsvereniging het belang van een accommodatie binnen de HLS onderschrijft en daarom ook nauw betrokken is bij de ontwikkelingen rondom de verbouwing van ‘t Zaaltje.

Desgevraagd wordt toegezegd dat dit verslag ook op de website van de dorspvereniging gepubliceerd zal gaan worden (www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl).
De vergadering heeft verder geen opmerkingen en stelt het jaarverslag vast onder dankzegging aan de secretaris.

 1. Jaarplan 

a. Vooruitblik op 2018

Het bestuur heeft geen jaarplan in de vorm van een verhalend document maar presenteert wel een schematisch overzicht van alle voor 2018 reeds geplande activiteiten. Toegevoegd zullen nog worden:
het Verkiezingsdebat HLS op 7 maart a.s., de activiteiten van het dorpsnetwerk; de activiteiten in het kader van de WMO/ Horizon 2020, Golftoernooi, etc.
Dit overzicht zal na verdere vervolmaking op de website van de dorpsvereniging worden gepubliceerd. Samen met de besproken begroting geeft dit een goed beeld waar de dorpsvereniging zich in 2018 op focust.

 

 

b. Stand van zaken m.b.t. Horizon 2020 door Pim Spaan

Pim Spaan licht toe dat 2,5 jaar geleden de eerste interviews en enquetes plaatsvonden. In totaal hebben 200 mensen uit ons dorp mee gedaan. Dit heeft tot een schat aan aanbevelingen geleid, die zijn onderverdeeld in 8 thema’s. Pim Spaan geeft de stand van zaken van 2 thema’s weer:

Duurzaamheid: Dit thema leeft in ons dorp en steekt met kop en schouders uit boven de andere activiteiten. Regelmatig vindt er voorlichting plaats en worden initiatieven ontplooid.

Zorgen & Bewegen: de verwachting is dat het dorpsommetje over 2 maanden écht van start zal gaan.
Het dorpsnetwerk werkt goed.
Er is een lezing geweest over het belang van bewegen voor ouderen en
s.m. de Gemeente Berg en Dal zullen in de loop van 2018 initiatieven worden genomen om ook van ons dorp een dementievriendelijke omgeving te maken omdat ook dit sociale vraagstuk aandacht vraagt.

In de Oorschelp en via de dorpsmail zal regelmatig nieuws verschijnen ook over de andere thema’s.

Pim geeft aan dat we in 2018 wederom een enquete (planning: april) en gesprekken gaan organiseren, om de thema’s en activiteiten te actualiseren en zo goed aan te sluiten bij wat er leeft in ons dorp. Hierbij trekken we samen op met de gemeente, die samen met de bewoners uit iedere kern dorpsagenda’s opstelt. In feite hebben we voor ons dorp al zo’n dorpsagenda (Horizon 2020).

 

 

 1. Veiligheid: gemeente-initiatief Buurtwhatsapp.
  beheerder gezocht.
   

N.a.v. de presentatie over Social Media en Privacy van Marc van Lieshout voorafgaand aan deze vergadering hebben de aanwezigen zich een gevoel en een mening kunnen vormen over de Buurtwhatsapp.
Die mening is niet eensluidend:

 • er is bezorgdheid over het commerciële aspect (de handel in persoonsgegevens via big-data door Nextdoor bijv.). Wat gebeurt er met onze locatie-gegevens en hebben we een keuze voor een andersoortig alarmeringssysteem: bestaat er ook een Overheids-whatssapp bijv.?
 • Wat doen we als de Buurtwhatssapp onjuist gebruikt wordt door deelnemers, bijv. door allerlei privé-berichten of door spullen te koop/te leen/ te huur aan te bieden of reclames op te plaatsen? Dus m.a.w.: als de Buurtwhatsapp die voor de veiligheid is bedoeld verwordt tot een social-app ?
 • Als we de wijkagent ook deelnemer zouden maken van de Buurtwhatsapp, gaat hij dan gebruik maken van de signalen die wij melden?
 • Hoe zorgen we ervoor dat de Buurtwhatsapp niet verwordt tot een platform waarin onjuiste verdachtmakingen of discriminatie een plaats krijgen?

De vergadering is van mening om dit thema aan te houden en dat er nu nog geen voor- of tegen besluit genomen kan worden.
De heer Tom Smit kondigt aan dat hij in principe wel bereid is om beheerder te worden maar dan eerst bovenstaande zaken wil uitzoeken. Hij neemt contact op met de betrokken ambtenaar van de gemeente (Fred Thijssen) en de dorpsgenoten informeren (bijvoorbeeld via een toelichting bij een dorpsborrel) en zal dan in het bestuur met zijn bevindingen terugkomen waarna een besluit zal worden genomen.
De vergadering gaat hiermee akkoord.

 1. Rondvraag en sluiting.

Josine de Groot geeft aan dat een van de leden die helaas niet aanwezig kon zijn, een vraag bij haar heeft neergelegd over het parkeren van de eigen auto’s en ook werkbusjes op de stoepen van ons dorp. Er wordt momenteel veel verbouwd in ons dorp en regelmatig komt het voor dat auto’s de trottoirs blokkeren waardoor moeders met kinderwagen en/of kindjes met fietsjes de straat op moeten.
Het bestuur zal een dorpsmail uitdoen met daarin het verzoek aan de dorpsbewoners om hiermee rekening te houden en hun bouwlieden te vragen hetzelfde te doen.

Hierna niets meer aan de orde zijnde volgt sluiting van de vergadering onder dankzegging voor een ieders inbreng.

 

Het bestuur:

Theo de Witte, voorzitter

Han van Wijk, penningmeester

Paul van Vliet, secretaris

Lies van Campen

Margreet Mooren-Bartijn

Josine de Groot

Caroline Wienen-Poos

Bosduiveltje NIEUW! wandelprogramma 2019 – 2020

Bosduiveltje Natuurwandelingen

De natuurwandelingen vinden plaats op de 3e woensdag van de maand en worden georganiseerd door Ri-ja Meuleman en Helen van der Ven.
De lengte van de wandelingen is 3-5 kilometer.

Het programma voor het seizoen 2019-2020 ziet er als volgt uit:

18 september Rondje Thornsche molen / oogsten voor de winter

16 oktober Paddenstoelen Heumensoord / wat zit er onder de hoed?

20 november Een Landgoed / oud erfgoed nieuw leven

19 februari IJstijdwandeling / hoge hoogten, diepe dalen

18 maart Rondje Gennep / cultuur en natuur gaan hand in hand

15 april park Lingezegen / blijft verrassend

20 mei Bomenwandeling Heilig Landstichting/schatkamer aan verhalen

17 juni Weurtse waard / nieuwe kans

We carpoolen bij het Bosduiveltje, vertrek om 9.30 uur, en zijn rond 12.30 uur terug.

De gehele cursus kost €35, bij de eerste wandeling te voldoen.
Voor informatie en aanmelden: helenvanderven@gmail.com