Verslag bijeenkomst bewoners HL en B&W gemeente Groesbeek 15 oktober 2009

Aan alle inwoners van de Heilig Landstichting

Hieronder treft u het verslag aan mbt bovengenoemde bijeenkomst:

Verslag wijkbijeenkomst Heilig Landstichting op 15 oktober 2009
in gemeenschapshuis ‘t Zaaltje

Aanwezig: College van burgemeester en wethouders.
Gespreksleider: mevrouw E. de Witte-van der Schoot.
Ca. 80 bezoekers.

Mevrouw De Witte-van der Schoot heet het college van burgemeester en wethouders en alle aanwezigen welkom en geeft aan dat zij als voorzitter van het bestuur van de Dorpsvereniging Heilig Landstichting benaderd is om ook deze avond de voorzittersrol op zich te nemen. Het woord is vervolgens aan de leden van het college.

In vogelvlucht beschreven brengen de leden van het college het volgende onder de aandacht.

Burgemeester Prick merkt op dat hij de dorpsvereniging ziet als een vooruitgeschoven post, als een verbindende schakel die richting het gemeentebestuur signalen kan afgeven wat er in de wijk speelt.
Qua veiligheid mag Heilig Landstichting als een buitengewoon veilige wijk aangemerkt worden.
Op het vlak van de gemeentelijke samenwerking is het nu zo, dat er sprake is van één werkorganisatie die voor zowel de gemeente Groesbeek als de gemeente Millingen aan de Rijn actief is, waarmee de veerkracht voor beide gemeenten is toegenomen.

Wethouder Spaan geeft aan dat de gemeente Groesbeek qua financiën in zwaar weer terecht is gekomen. Het meerjarenperspectief laat op dit moment voor bijvoorbeeld 2013 een tekort van 1,2 miljoen euro zien.
Verder houdt de wethouder een aantal aspecten van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) tegen het licht en zegt dat onderzoek heeft aangetoond en bevestigd dat er voor Groesbeek ten aanzien van 1) alcohol en drugs, 2) overgewicht en 3) eenzaamheid werk aan de winkel is. Wat betreft de opheffing van het TNT servicepunt aan de Heyendaalseweg: de gemeente Groesbeek heeft geen middelen in handen om daar iets aan te doen.

Wethouder Thijssen gaat in op de ontwikkeling van het centrum in Groesbeek, zegt dat er een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied aan komt, tekent in grote lijnen hoe het masterplan voor Dekkerswald er uit gaat zien, benadrukt het belang van in regionaal verband optrekken waar het om het milieu gaat en schetst de laatste stand van zaken aangaande het Kerkebosje in Heilig Landstichting.
Kort gezegd komt die er op neer dat er bouwaanvragen zijn binnengekomen, die deels aangehouden resp. geweigerd zijn en er ook nog procedures lopen. Daarnaast wordt nog gewerkt aan bestemming tot natuurbegraafplaats.
Een definitief besluit terzake is nog niet genomen.

Wethouder Giesbers laat vanuit openbare werken de reconstructie Oude Kleefsebaan, de herstructurering Kloosterstraat/Gooiseweg, het thema rotondes (Stekkenberg, Zevenheuvelenweg) en het belang van fietspaden als langs de Wylerbaan de revue passeren.
Voorts aandacht voor het landschapsbeleid/de cultuurhistorie waarbij het aquaduct er als archeologisch monument met veel toeristische potentie uitspringt.

De kunstbeleving in Groesbeek wordt met o.a. kunstroute en exposities in het gemeentehuis verder bevorderd en op het vlak van de cultuur wordt leerlingen van de basisscholen een zetje in de rug gegeven door hen gratis de drie grote musea in Groesbeek te laten bezoeken en hen via uitwisseling ook in staat te stellen naar de musea in Kranenburg te gaan.
Vragen/opmerkingen vanuit de zaal
Na de pauze is er voor de aanwezigen gelegenheid vragen te stellen en opmerkingen te maken.
Deze zijn per onderwerp gegroepeerd.

Kerkebosje
*Kan negatief advies bouwplannen tot een ander advies over planschadeclaims leiden?
-Voor de beoordeling van de plannen is dat niet relevant, aldus wethouder Thijssen.
*Speelt hier ook de kwestie boscompensatie?
-Wat eventueel gekapt moet worden blijft beperkt; met de provincie is er nog overleg of vanuit de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) compensatie noodzakelijk is.
*Wat gebeurt er met het parkeerterrein bij het museum, wordt daar gebouwd?
-Op dit terrein, dat uit de EHS is gehaald, zou wellicht gebouwd kunnen worden, maar daarvoor zijn momenteel geen concrete plannen. Bovendien, áls er al gebouwd wordt, dan blijft het gegeven dat het museum parkeergelegenheid nodig heeft.

Schutting
*In relatie met het aquaduct kent Heilig Landstichting aan de oostzijde en door het bos een schutting, die niet bij iedereen enthousiasme oproept.
Weghalen, want het is een lelijke muur, is het advies van één bewoner.
Laten staan, want hij houdt in ieder geval de (laatstelijk verder oprukkende) wilde zwijnen tegen, meent een andere bewoner.
-Wethouder Giesbers geeft mee even af te wachten hoe de definitieve plannen waarin de schutting een plek heeft in het kader van het aquaduct-project verder uitgewerkt worden.

Verkeersdrukte Nijmeegsebaan
*Er wordt vastgesteld dat de verkeersbelasting van de Nijmeegsebaan in Heilig Landstichting is toegenomen. Vooral ‘s ochtends is het erg druk en zou meer spreiding wenselijk zijn. Kinderen kunnen de weg dan nog nauwelijks oversteken. Heeft het college ideeën hoe dit terug te dringen?
Ook voor de Meerwijkselaan geldt, dat het daar druk is de laatste tijd.
-Wat de laatste opmerking betreft, is er een relatie met de werkzaamheden Oude Kleefsebaan.
Die werkzaamheden zijn inmiddels afgerond en dat zal de Meerwijkselaan ontlasten.
Ten aanzien van de Nijmeegsebaan geldt dat de plannen voor de verkeersafwikkeling in Groesbeek een gunstige invloed kunnen hebben. Die plannen zullen de automobilisten van buiten Groesbeek (die via Groesbeek naar Nijmegen gaan) ontmoedigen, omdat bijvoorbeeld de Houtlaan als sluiproute minder aantrekkelijk wordt. Daarnaast, gericht op de langere termijn, onderzoekt Groesbeek of een oostelijke of westelijke randweg soelaas kan bieden.
*Zou het ook niet goed zijn eens wat meer op snelheid te controleren op de Nijmeegsebaan tussen Groesbeek en Heilig Landstichting?
-Burgemeester Prick antwoordt dat de prioriteit van de politie, die beperkte capaciteit ter beschikking heeft, eerder in de bebouwde kom moet liggen, omdat een buitenweg met betrekking tot de veiligheid minder risico met zich meebrengt.
*Met het oog op de rotonde bij Sionshof: is nu duidelijk in Groesbeek of bij alle rotondes hetzelfde voorrangsregime geldt?
-Is niet overal hetzelfde en dat heeft onder meer te maken met wel of niet vrijliggend fietspad.
Daardoor geldt bij Sionshof een ander voorrangsregime dan bijvoorbeeld bij de rotonde Zuidmolen. Bovendien: rotonde Sionshof is eigendom van de provincie Gelderland en de provincie heeft ook nog andere richtlijnen.

*Benut de spoorlijn om het autoverkeer terug te dringen. Dat is nu een gemiste kans.

-Burgemeester Prick herinnert er aan dat een meerderheid van de gemeenteraad zich tegen hernieuwde ingebruikname heeft uitgesproken. Daarnaast: stedenbouwkundig zit het centrum van Groesbeek er niet op te wachten en het moet niet ten koste gaan van de huidige, goede busvoorziening.

Eigen accommodatie Heilig Landstichting
*Een bezoeker merkt op dat Heilig Landstichting beschikt over ‘t Zaaltje aan de Carmelweg en de accommodatie van ‘t Bosduiveltje aan de Joanneslaan. Beide hebben zo hun beperkingen.
Een nieuw dorpshuis zou de wijk en de gemeenschapszin een extra impuls kunnen geven.
-Daarvoor, zo antwoordt wethouder Spaan, zijn er niet zo veel mogelijkheden.
De dorpsvereniging bekijkt of er alternatieven aangereikt kunnen worden.

Bezuinigingen
*Kan het college aangeven wat de top3 is waarom we de broekriem moeten aanhalen?
-De financiële crisis resp. recessie eist natuurlijk haar tol en in het voetspoor daarvan krijgt de gemeente Groesbeek van het Rijk via de algemene uitkering minder geld toebedeeld.
De vraag is dus, aldus wethouder Spaan, hoe het geld het beste uitgegeven kan worden.
Aan schrappen valt niet te ontkomen en mei volgend jaar moet duidelijk zijn hoe het plaatje er voor de gemeente Groesbeek uitziet.
*Is voor jongeren een maatschappelijke stage via de Wmo te combineren?
-Doen ons best en doen een beroep op organisaties, aldus wethouder Spaan, want het is goed als jongeren op die manier leren. De recessie maakt wel dat werkgevers terughoudender worden.

Pad tussen Thaddeuslaan en Profetenlaan
-Dit pad, waarvan een wijkbewoner zich afvraagt welke status het heeft, wordt behalve door wandelaars ook door veel fietsers gebruikt.
Door het veelvuldig gebruik komen er snel mankementen en daar helpt geen twee keer per jaar oplappen aan. Pleidooi om het pad goed aan te pakken en het aan de zijkant met gaas af te zetten, wat voorkomt dat mollen voor hobbels zorgen.
*Het pad heeft in het bestemmingsplan de bestemming verkeersdoeleinden en kan dus inderdaad door voetgangers en wandelaars gebruikt worden. Wat betreft de ondergrond heeft de gemeente de situatie in ogenschouw genomen en vastgesteld dat dit beter kan.
Openbare werken zal verzocht worden een voorstel uit te werken, dat gericht is op een betere, permanente ondergrond en dat ook meer duidelijkheid geeft aan de gebruikers.

Tevreden wijkbewoner
-Welbeschouwd is het comfortabel en rijk wonen in Heilig Landstichting, aldus een wijkbewoner.
Prachtig wonen tussen mooi groen, waarvoor – ten aanzien van het onderhoud – ook hulde aan de gemeente Groesbeek.
*De complimenten worden door burgemeester Prick in dank aanvaard en zullen ter kennis worden gebracht van de buitendienst.

Tenslotte…viert Museumpark Orientalis over twee jaar het 100-jarig bestaan en, zo is het gevoel, dat moet wel op passende wijze gevierd kunnen worden.

Ca. 21.45 uur wordt de avond door mevrouw De Witte – van der Schoot afgesloten onder dankzegging aan alle betrokkenen. De voorzitter concludeert dat er sprake was van een goede uitwisseling tussen wijkbewoners en college.
Burgemeester Prick dankt vervolgens de voorzitter en laat die dank vergezeld gaan door een attentie.

Harry Driessen, 26 oktober 2009