Recepten en boodschappenlijst Vegetarische Week HLS: gezond & duurzaam!

Eind september heeft de werkgroep Duurzaamheid Heilig Landstichting de Burendag aangegrepen voor de aftrap van de tweede editie van de vegetarische week. In de hyperlinks hieronder vindt je het receptenboekje van de vegetarische week en de bijbehorende boodschappenlijst die de deelnemers hebben ontvangen.

Zo kunnen alle dorpsgenoten de lekkere vegetarische gerechten nog eens ophalen. Eet smakelijk!

2019-09-17 Receptenboekje definitief

2019-09-20 BOODSCHAPPENLIJST

 

Doe mee: eten uit de eigen regio: Duurzaam !

Klik hier voor de presentatie die op Burendag via de Werkgroep Duurzaamheid werd verzorgd door 
Gerard Titulaer van Oregional. 

Wij zijn op zoek naar mensen, die willen meedenken/-doen over de vraag hoe we streekproducten kunnen bezorgen bij individuele consumenten. Het gaat daarbij om inzicht in de vraag en hoe we daar invulling aan kunnen geven. Mochten er bewoners in de Heilig Landstichting zijn die interesse hebben dan willen we daar graag mee in contact komen.

Met vriendelijke groeten

Gerard Titulaer
Oregional 

25 september: ondertekening convenant dorpshuis

 

 

Woensdag  25 september vond de ondertekening plaats van een convenant over het gebruik van gemeenschapshuis ’t Zaaltje in Heilig Landstichting. Deze overeenkomst werd getekend door de Stichting Gemeenschapshuis Heilig Landstichting, de buurman dhr. J. Biert en wethouder Annelies Visser van de gemeente Berg en Dal. Het Zaaltje zelf, dat de afgelopen maanden is verbouwd en uitgebreid, zal op een later tijdstip geopend worden.  Daarvoor moet eerst ook nog het ’t Bosduiveltje, een naastgelegen pand, worden afgebroken.

Bron: www.henkbaron.nl

Dorpsagenda 2019-2023 gepresenteerd!

Presentatie Dorpsagenda Heilig Landstichting.

Het net verbouwde dorpshuis ’t Zaaltje in Heilig Landstichting was zaterdagmorgen al weer bijna te klein voor de enorme toeloop van inwoners voor de presentatie van de dorpsagenda 2019-2023 van de Heilig Landstichting. Van de ongeveer 700 inwoners van het dorp waren er ruim 100 aanwezig. In vijf pitches werden de belangrijkste onderwerpen toegelicht: Vrijwilligersnetwerk, Jongeren, Veiligheid, Bewegen en Duurzaamheid. Buurten worden leuker, veiliger en socialer als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor de buurt. En dat doen ze in de Heilig Landstichting! Wethouder Annelies Visser mocht de “Dorpsagenda” van Heilig Landstichting onthullen. Tevens werd de stemming van de nieuwe naam van het dorpshuis bekend gemaakt. Daarbij bleek dat van de vijf namen er twee met hetzelfde aantal stemmen uit de bus waren gekomen.  Er zal nu opnieuw gestemd moeten worden over deze namen, “de Ploeg” en “de Bosduivel”. De uitslag zal dan bekend gemaakt worden bij de officiële opening, welke later zal plaats vinden.

Jaarverslag 2018 Dorpsvereniging Heilig Landstichting

  1. Bestuurssamenstelling.
    Voorzitter: Lies van Campen
    Secretaris: Paul van Vliet
    Penningmeester: Han van Wijk.
    Leden: Margreet Mooren-Bartijn, Josine de Groot,
  2. Caroline Wienen-Poos

2.Bestuursvergadering.
*Het bestuur heeft vergadering op de 1e woensdag van de maand. Indien nodig vindt er tussentijds nog een extra vergadering plaats. In het verslagjaar is het bestuur in totaal 11x bij elkaar geweest.

3.Leden.
De vereniging telt op 31-12- 2018 241 betalende leden (was 210). Het ledental is behoorlijk gegroeid als gevolg van gerichte acties door het bestuur en vooral de penningmeester.

4. De Jaarvergadering werd gehouden op woensdag 9 februari 2018.
Notulen liggen voor aan de leden ter goedkeuring.

5. Communicatie met de leden en bewoners
De Oorschelp is het orgaan van de Dorpsvereniging en staat ten dienste aan alle bewoners van Heilig Landstichting. In 2018 is de verbinding tussen het bestuur en de redactie mede door de betrokkenheid en enthousiasme van die redactie vergroot. Vanuit het bestuur heeft Caroline Wienen met veel plezier de portefeuille communicatie ingevuld. De Oorschelp verschijnt vier maal per jaar en wordt bezorgd bij alle bewoners.
De redactie van de Oorschelp bestaat uit: Wim de Vries, Miep Thuijls, Marleen Moggré, Jan Lücker (vormgeving), Jan de Koning en Caroline Wienen (namens het bestuur Dorpsvereniging).
Oorbelletje. Aan het begin van iedere maand wordt het Oorbelletje uitgegeven. Hierin worden korte mededelingen en aankondigingen opgenomen en wordt de Dorpslunch aangekondigd. In 2018 heeft Marja van Rossum de redactionele verantwoordelijkheid uitgeoefend. Zij heeft inmiddels aangekondigd hiermee te willen stoppen. Het Oorbelletje wordt per straat verspreid door de straatcontactpersonen van het Dorpsnetwerk.
Website Dorpsvereniging
Op de website worden actuele zaken aangaande het dorp en haar verenigingen gemeld. Maar ook eerdere edities van de Oorschelp of oude notulen zijn op de website te vinden. Philip Wolbert is webmaster. In 2018 heeft het bestuur besloten om een andere webhost te nemen, omdat wij behoefte hebben aan controlled webhosting en een site die meer aan de huidige tijdseisen voldoet. Bijvoorbeeld een interactieve agenda in nauwe samenwerking ook met het exploitatieteam van ’t Zaaltje en een webomgeving die makkelijker en sneller te wijzigen is.
Dorpsmail
In 2018 is er door de Dorpsvereniging weer veel gebruik gemaakt van de Dorpsmail. Er is gebleken dat dit een goed en betrouwbaar communicatiemiddel is. Het betreffen naast de berichten die het bestuur zelf wil communiceren vooral berichten die gericht zijn op ontmoeten/verbinden en gebeurtenissen.

Activiteiten
Op de laatste zondag van de maand werd de Dorpsborrel georganiseerd waarbij in de planning rekening wordt gehouden met feestdagen, vakanties en andere activiteiten (bijv. de Wijnfeesten) in de gemeente. We hebben daar een zo divers mogelijk aanbod in gecreëerd en zo mogelijk bewoners de mogelijkheid te bieden hierin wat te ondernemen. Eind 2018 heeft het bestuur geconcludeerd dat de formule van de maandelijkse dorpsborrel niet meer stimulerend genoeg is om meer bewoners te trekken. 2019 zal gebruikt gaan worden om te experimenteren met nieuwe formules. Voorlopige naam is Café HLS. Suggesties van dorpsgenoten zijn altijd welkom.
De jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie vond plaats op zondag 21 januari en was druk bezocht, mede door de tango-workshop van Wim en Wendy. Op 7 maart was er een verkiezingsdebat waarbij alle partijen acte de présence gaven. Een geslaagde avond onder de bezielende leiding van Han van Wijk.
Op Koningsdag op 27 april 2017 was er weer het inmiddels traditionele jeu-de-boulestoernooi met een straatteams o.l.v. van Henk Bongers en Bert Peters.

Op 10 juni heeft de werkgroep Duurzaamheid een Groendag georganiseerd. Er was o.a. een stekjesmarkt en er werd in groepjes bezoeken gebracht aan tuinen in ons dorp.
Burendag. Op 22 september was er weer een burendag. Anders dan vorig jaar werkte het weer niet mee. Daarom was er een beperkt programma in ’t Zaaltje. Desondanks was de “BBQ” weer een groot succes met ongeveer 75 dorpsgenoten die gezamenlijk weer voor een heerlijke maaltijd zorgden voor jong en oud. Er zijn ook twee schilderijen onthuld in ’t Zaaltje gemaakt door dorpsgenoten. De geplande actie om het bijenlint (planten van krokussen) te planten met een groep dorpsgenoten moest uitgesteld worden tot er beter weer kwam (uiteindelijk oktober geworden). In het voorjaar kunnen we gaan genieten van deze actie.

Ook heeft er in augustus 2018 weer een succesvol golftoernooi plaatsgevonden met een heuse wisseltrofee. Deze activiteit hebben wij als Dorpsvereniging als een dorpsactiviteit opgenomen, zodat ook niet-golfers aan konden sluiten bij de afsluitende maaltijd.

In september heeft er voorlichting plaatsgevonden over dementie en een dementievriendelijke omgeving door de ZZG-groep en onze dorpsgenoot Paul Pulles.

7. Dorpsnetwerk en Dorplunch.
Het Dorpsnetwerk heeft in iedere straat een contactpersoon. De contactpersonen kennen de mensen uit de straat en onderhouden contact met hen. Twee keer per jaar komen de contactpersonen bij elkaar en initiëren activiteiten die gericht zijn op het welzijn van bewoners. Het Dorpsnetwerk overlegt regelmatig met zorgaanbieders, mantelorganisaties en welzijnsorganisaties uit de gemeente, zoals het Sociaal Wijkteam Groesbeek Noord.
Nieuwe bewoners worden door de contactpersonen persoonlijk welkom geheten en krijgen van hen een welkomsttasje aangeboden met actuele informatie. Nieuwgeborenen krijgen een Heilig Landstichting-slabbetje.
In 2018 heeft het dorpsnetwerk zich wederom bezig gehouden met de totstandkoming van een actuele sociale kaart,
De Dorpslunch wordt eens in de maand in Hotel Rozenhof georganiseerd samen met KBO Heilig Landstichting en ook in 2018 is dit een goede formule om mensen bij elkaar te brengen of gewoon gezellig met vrienden te doen. Alle inwoners worden daarvoor via het Oorbelletje uitgenodigd en Marja van Rossum verzorgt de coördinatie en het gastvrouwschap.

8. De Dorpsbieb
De Dorpsbieb heeft zich in het afgelopen jaar verder doorontwikkeld. De bibliotheek is toegankelijk als ’t Zaaltje geopend is voor andere gebruikers en daarnaast op iedere dinsdagmiddag en vrijdagmiddag (voor openingstijden zie website van de Dorpsvereniging).
Bewoners kunnen nog steeds boeken doneren. Andere bewoners kunnen deze gratis lenen. Alles is gebaseerd op saamhorigheid en onderling vertrouwen. Een kleine commissie, bestaande uit Joop van Rossum, Christianne de Meijer, Marion de Jonge, Ben Witte en coördinator Margreet Mooren, beheert de bibliotheek.

9. Contacten met andere organisaties in het dorp.
*In het kader van de verbouwing van ons dorpshuis ’t Zaaltje heeft het bestuur intensief contact met het bestuur van ‘t Zaaltje over de ontwikkelingen. Naast de ontwikkelingen rondom de verbouwing zijn er daarnaast door een gerechtelijke uitspraak problemen gerezen ten aanzien van de exploitatie van ’t Zaaltje. Het spreekt voor zich dat de Dorpsvereniging het belang van een goede (enige) voorziening voor het dorp voorop stelt en er alles aan doet om dit in goede harmonie in stand te houden. Naast het feit dat de Dorpsvereniging ook een grootgebruiker is van ’t Zaaltje.
Lies van Campen en Han van Wijk zijn vanuit het bestuur de contactpersonen over dit onderwerp en zijn indien nodig en mogelijk aanwezig bij de vergaderingen van het bestuur van ’t Zaaltje. Op die manier is er structurele communicatie en zijn beide besturen op de hoogte van elkaars planning en activiteiten.
*Er heeft ook een kort overleg plaatsgevonden met de Vrienden van het Museumpark Oriëntalis over de mogelijkheden om elkaar te versterken.
*Sinds de plannen voor de ontwikkeling van Museumpark Oriëntalis is er ook regelmatig contact met het bestuur van het Museumpark om op de hoogte te blijven van de gevolgen die dit kan hebben voor onze inwoners. Daarom is er in overleg met het Museumpark in oktober ook een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor onze dorpsgenoten.
*Er heeft ook een overleg plaatsgevonden met het KBO. Er is een gezamenlijk belang in het delen van de sociale voorzieningen. Afgesproken wordt dat er in ieder geval informatie uitgewisseld en verspreidt wordt over de activiteiten van beide verenigingen.
*In 2019 wordt er ook contact opgenomen met het Oranjecomité om te kijken waarmee we elkaar kunnen versterken.

10. Contacten met de gemeente Groesbeek.
Enkele bestuursleden bezochten de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Berg en Dal in 2018.
Daarnaast heeft het bestuur regelmatig contact gehad met beleidsmedewerkers van de Gemeente over meerdere zaken. Hoewel de verbouwing van ’t Zaaltje geen verantwoordelijkheid is van de dorpsvereniging is hierover regelmatig contact met de Gemeente. Daarnaast is de dorpsvereniging in 2018 benaderd om een dorpsagenda voor de Heilig Landstichting op te stellen (zie 15).
De verbinding met de Gemeente is goed en we weten elkaar gemakkelijk te vinden. Dit blijkt ook uit de mate waarin de Gemeente bereid is om de verschillende activiteiten financieel te ondersteunen. Als bestuur zorgen we er voor dat de beleidsmedewerkers en de betrokken wethouders op de hoogte zijn van ontwikkelingen binnen ons dorp.

11. Jeu-de-boules baan.
Op iedere dinsdagmiddag zijn er leden van de beheerdersgroep aanwezig en wordt er gespeeld. Het enthousiasme is groot en er gaan geruchten dat er een wens is voor een tweede baan.

12. AED
In 2016 is er een AED (Automatische Externe Defibrillator) opgehangen naast de ingang van ‘t Zaaltje. 9 Bewoners hebben zich gecertificeerd om die te kunnen gebruiken en zij kunnen benaderd worden door 112 in geval van een ongeval waarbij een AED ingezet moest worden. Gelukkig is dat niet nodig geweest. In 2018 heeft de Dorpsvereniging opnieuw bewoners opgeroepen zich te laten trainen bij het Rode Kruis en daar hebben in totaal 9 mensen op gereageerd.

13. Oppascentrale
De digitale oppascentrale, die is gestart in 2013 is springlevend en draait goed. Het voorziet inmiddels in een behoefte van zowel de oppassen als de oppasgezinnen in ons dorp.
Dank zij de website is de procedure van inloggen eenvoudig. Ook in 2018 voorziet de centrale weer in een behoefte! Email: oppas@dorpsverenigingheiliglandstichting.nl.

14. Project HLS Horizon 2020/Dorpsagenda
In 2016 is naar aanleiding van de uitkomsten van het behoeftenonderzoek uit 2015 gestart met het Project HLS Horizon 2020. De verschillende thema’s uit de uitkomsten worden verder uitgewerkt door verschillende werkgroepen. Voor het coördineren van de werkzaamheden van de werkgroepen en de verschillende thema’s was Pim Spaan benaderd.
Naar aanleiding van een vraag van de Gemeente met betrekking tot het opstellen van een Dorpsagenda, heeft de Dorpsvereniging aan Pim en Els de Witte gevraagd of zij nogmaals een dorpsenquête wilden uitvoeren en het bestuur naar aanleiding van de uitkomsten te adviseren. Daarmee werd de uitkomst van 2015 gecheckt op actualiteit. Inmiddels is de het advies aan de Dorpsvereniging ontvangen en wordt dat in 2019 verder uitgerold en gecommuniceerd.
De terugkoppeling naar de bewoners van de HLS vindt plaats via de mail, Oorschelp en Oorbelletje.

15. BuurtWhatsapp
In 2018 is onder de bezielende coördinatie van Tom Smit een buurtwhatsapp opgestart om de veiligheid binnen ons dorp te vergroten. Binnen een mum van tijd waren er meer dan 100 deelnemers. Dat was het moment dat de burgemeester de bordjes met betrekking tot buurtpreventie in ons dorp kwam onthullen. Inmiddels heeft dit initiatief al een paar keer zijn waarde bewezen.

16. Tenslotte nog overige activiteiten
Er is door een aantal inwoners een kunstroute georganiseerd. Het bestuur is gedurende het jaar voortdurend bezig geweest nieuwe bestuursleden te vinden. Bestuursleden zijn naar trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten geweest. Er wordt door het bestuur onderzocht of de communicatie verbeterd kan worden. Het bestuur heeft ingegrepen bij de herinrichting van de Nijmeegse baan. De werkgroep Duurzaamheid heeft er voor gezorgd dat er door de voorlichtingsavond over duurzame energie veel offertes aangevraagd zijn voor zonnepanelen (die er inmiddels ook liggen). Er zijn dorpsommetjes gemaakt die ons nogmaals op de schoonheid van onze omgeving wijzen.

Lies van Campen, voorzitter Paul van Vliet, secretaris

Receptenboekje Vegetarische week

Dorpsgenoten,

In de bijlage  vinden jullie de vegetarische recepten uit de Vegaweek.

 

>> nog te publiceren.

Vriendelijke groet van de Werkgroep Duurzaamheid Heilig Landstichting

 

Heemkundewerkgroep: Een verrukkelijk gezigt, buitenplaatsen en boerderijen in de Meerwijk bij Nijmegen

Woensdag 26 november jl. ontving Theo Giesbers, wethouder van Cultuur van Groesbeek, tijdens de presentatie van het boek ‘een verrukkelijk gezigt’  uit handen van de schrijver  Klaas Bouwer, het eerste exemplaar. Een prachtig boek dat gaat over de buitenplaatsen en boerderijen in de Meerwijk bij Nijmegen. De presentatie werd bezocht door circa 60 genodigden. Als co-uitgever organiseerde de Stichting van Ploeg tot Heilig Landstichting de presentatie in het Zaaltje van Heilig Landstichting.

Helma Nijenhuis vertelde over de totstandkoming van het boek  in relatie tot de Heemkunde werkgroep. Klaas Bouwer die al vanaf de oprichting van de Heemkunde werkgroep in 1997 actief is, kwam medio 2010 met het plan om het gebeid rondom de Meerwijk uit te zoeken en daar een publicatie over te schrijven. Een jaar later werd voorzichtig een voorstel gedaan aan de uitgever  Matrijs om het boek te gaan publiceren. De uitgever die de boeken, Een notabel domein, De geschiedenis van het Nederrijkswald en Voorprofijt en genoegen over bos en Landschap van de Zuidwest-Veluwe, van Klaas Bouwer heeft uitgegeven, had er alle vertrouwen in dat ook het boek over De Meerwijk een prachtig boek zou verschijnen.

Klaas vertelde  over de aanleiding en de motivatie om de publicatie te schrijven en over zijn werkwijze bij het onderzoek en het schrijfproces. Tragische maar ook positieve verhalen over de Meerwijk werden uitgelicht en ten slotte bedankte Klaas de subsidiegevers die er toe bijgedragen hebben dat dit mooie boek uitgebracht kon worden. Dat mooie boek was van de schrijver en is nu van en voor de lezer.  Een prachtig boek waarin aandacht geschonken wordt aan het landschap met zijn buitenplaatsen, boerderijen, bossen en landerijen in een omgeving op steenworp van Heilig Landstichting.

Als u belangstelling heeft voor het boek dan kunt u het boek bestellen op www.matrijs.com of kopen bij diverse boekwinkels in Nijmegen U kunt ook een bestelformulier aanvragen bij  heemkundewerkgroephl@gmail.com. De kosten voor het boek bedragen, tot 1 juni 2015, inclusief verzendkosten € 29,95

Helma Nijenhuis

 

 

Heemkundewerkgroep: de orgels van de Cenakelkerk

Op  woensdagavond 12 november jl. hield de Heemkundewerkgroep een bijzondere presentatie in de Taborkapel van de Cenakelkerk. De avond werd speciaal daar georganiseerd omdat het onderwerp van de lezing “De orgels van de Cenakelkerk”  was. Frans Geertsen vertelde over het ontstaan en de geschiedenis van de orgels aldaar. Het eerste orgel werd ingewijd op 2e paasdag in 1948 door mgr.W. Mutsaers, bisschop van s’ Hertogenbosch.Met enthousiasme vertelde Frans over de bouw en de werking van de orgels.

Vervolgens werd het gezelschap welkom geheten in de kerk begeleid onder de klanken die geproduceerd werden door orgelpijpblazers uit de aanwezigen. Tom Smits, bekend als de Orgelwacht van Nijmegen,  ging achter het orgel zitten en liet zien hoe het orgel in de praktijk werkt. Al snel werd er uit het gezelschap een organist gehaald, Matthieu van der Burgh, die vol enthousiasme op het orgel ging spelen. Het werd een gezellige avond waarbij letterlijk en figuurlijk stil gestaan werd bij de mooie orgels van de Cenakelkerk.

Met de laatste klanken nog in de oren werd afscheid genomen van Frans en Tom en werden zij bedankt voor hun enthousiaste en humorrijke uitleg. Wij, liepen de eerste koude november nacht in na een heerlijke warme muzikale avond.

Over de orgels van de Cenakelkerk, historisch, muzikaal en technisch bezien, is een uitgave verschenen die u bij onze  Heemkundewerkgroep  kunt bestellen, prijs  € 5,-  U kunt een mail sturen naar fransgeertsen@planet.nl of heemkundewerkgroephl@orange.nl

Helma Nijenhuis

20141112_210605