Toekomstplannen Orientalis 

Klik op het bovenstaande om kennis te nemen van de vier toekomstscenario’s geschreven door betrokken
dorpsbewoners.

Wat ging er eigenlijk vooraf ? 

Ontwikkelingen rond Orientalis en de inspraak van bewoners tot en met 240919

Vooraf

1 november 2018: De directie van Orientalis: Kees de Ruwe en Erna van de Ven presenteren in de Piet Gerritszaal het Toekomstplan 2018-2022 Cultuurpark Heilig Land aan bewoners van de HLS. De inhoudelijke kern van het plan is: ‘Beleving van de Circle of Life’. De begraafplaats vormt onderdeel van deze beleving. Praktische elementen uit het plan zijn: de entree komt bij het Poortgebouw, 10 woningen op de parkeerplaats, 40 vakantiewoningen in het park. In het decembernummer 49 van de Oorschelp is een verslag opgenomen van deze bijeenkomst.

Maart 2019: In het maart nummer van de Oorschelp (nr 50) deelt Guy Ackermans zijn zorgen over het plan.

Op 11 april 2019 vindt er een Carrouselvergadering plaats in het gemeentehuis (ter voorbereiding op de gemeenteraadsvergadering van 25 april) waarbij inwoners van de HLS de gelegenheid krijgen om in te spreken en hun ideeën en zorgen over het Toekomstplan van Orientalis te delen. De insprekers zijn allen voorstander van het voortbestaan van het museumpark maar vragen zich af waarom bewoners niet meer betrokken worden bij de ontwikkeling van ideeën en of er niet meer alternatieve scenario’s te bedenken zijn die meer samenhang en verbinding brengen tussen het museale concept en Rust, Ruimte, Bezinning en Natuur.

In de raadsvergadering van 25 april 2019 wordt besloten dat Orientalis 200.000 euro krijgt als startsubsidie voor de uitwerking van plannen en er wordt nog eens 400.000 euro gereserveerd voor de uitvoering. Daarbij krijgt de directie de opdracht mee om inwoners van de HLS nauw te betrekken bij de planvorming en te zorgen voor voldoende cofinanciering en een sluitende exploitatie. De Raad benadrukt dat het landschappelijk karakter van het park uitdrukkelijk behouden moet blijven.

Op 7 juli 2019 organiseert Orientalis met ondersteuning van Spectrum een infomiddag voor bewoners in het museumpark. Vele inwoners verdringen zich in het kleine gebouwtje rond de informatiepanelen. Er is geen verdere toelichting, wel de mogelijkheid om zorgen en ideeën met gele plakkertjes op een bord te plakken.

Ondertussen vindt er een enquête plaats waar 131 bewoners van de HLS op reageren met uitgangspunten, ideeën, zorgen en alternatieve plannen.

24 september 2019: Een honderdtal bewoners is afgekomen op de informatieavond over de plannen van Orientalis. Aanwezig zijn Erna van de Ven en Cees de Ruwe, de huidige directie van Orientalis, in afwachting van de nieuw aan te stellen directeur, en Spectrum dat het proces ondersteunt, gefinancierd door de provincie.

Verslag van bijeenkomst voor de bewoners met Orientalis
dd 24 september 2019

De directieleden leggen in hun inleiding uit wat de missie en visie van de nieuwe plannen van Orientalis zijn. Dit zijn tevens de ‘harde kaders’ waarbinnen men wil blijven en waar dus ook niet aan getornd kan worden.

Het huidige hoofdgebouw wordt Poortgebouw waar ook de receptie zal zijn e.d. Dit betekent dat het hele stuk van huidige entree tot aan het Poortgebouw een andere bestemming kan krijgen. De dorpsbewoners worden in de vervolgstappen uitgenodigd om ideeën daarover delen.

Wat opvalt is dat een aantal elementen uit eerdere plannen wat minder hard zijn geworden: de bebouwing van de parkeerplaats en het bouwen van vakantiewoningen. Het blijkt dat de gemeente voorlopig geen bestemmingsplannen gaat wijzigen om deze twee punten te verwezenlijken. Eerst moeten er nieuwe economische dragers, waaronder fondsen, worden gevonden om de plannen te financieren. Bij fondsen denkt men aan particulieren, provincie, Volksbelang. Het gaat om 3 miljoen. Als dat lukt zal de gemeente 400.000 euro mee financieren. Voorlopig betaalt de gemeente alleen mee om achterstallig onderhoud en herstel mee te financieren. Dat gaat om 200.000 euro.

De parkeerplaats blijft dus voorlopig groen. Overigens staat de gemeente wel achter de filosofie van het nieuwe park.

Wat verder opvalt is dat de begraafplaats en de Cenakelkerk uitdrukkelijk meegenomen worden in het plan om van het park een ‘belevingspark’ te maken. Men spreekt van een ‘vrijetijds park’.

Er zijn veel vragen vanuit de bewoners. Je voelt dat mensen uiterst betrokken zijn en zich zorgen maken over wat er gaat gebeuren. Wordt de begraafplaats straks een plek waar honderden schoolklassen rondstruinen? Wat als er vakantiewoningen worden gebouwd en het museum gaat failliet? Wordt het dan een Center Parcs? Wat als de nieuwe directie weer een hele andere filosofie hanteert? (Nee, de nieuwe directeur moet de filosofie onderschrijven). Is er wel goed nagedacht over het concept? Wat motiveert mensen om naar het museumpark te komen, is daar onderzoek naar gedaan? (Een dagje uit met betekenis, religie, spiritualiteit, het verhaal van Jesus, een congrescentrum voor zakelijke doelgroepen). Hoeveel publiek moet men trekken om rendabel te zijn? (120.000 bezoekers op jaarbasis dat is niet niks.) Van wie is de grond eigenlijk? (Van de stichting Heilig Landstichting, lees het boek Van ploeg tot heilig Land) ) En zijn er al andere kapers op de kust?

Zo nu en dan wordt de sfeer een beetje wij/zij. Totdat iemand uit het publiek er op wijst dat we vooral heel betrokken zijn en dat niemand wil dat het museum verdwijnt. Dan realiseert men zich dat we onze energie vooral moeten richten op behoud van het museum ook al betekent dat enkele veranderingen in de huidige situatie. Want ja er zijn natuurlijk andere kapers op de kust geïnteresseerd in dit stuk grond dat veel geld waard is…. Projectontwikkelaars liggen op de loer. En een hele vinexwijk als buren wil niemand toch?

Tot slot laat Spectrum zien wat de bewoners hebben ingevuld in de enquête. Er zijn 131 reacties gekomen, dat is ontzettend veel als je het vergelijkt met andere enquêtes. De uitslag is niet helemaal duidelijk weergegeven maar de resultaten zijn te lezen op de website van de Dorpsvereniging. Duidelijk is dat mensen zich zorgen maken over hun woongenot, dat het landschap niet moet veranderen en dat het plan erg veel vragen oproept.

Cees de Ruwe en Erna van de Ven leggen tot slot uit wat het vervolg is: er zal binnenkort aan bewoners worden gevraagd om mee te denken over economische dragers en quick wins, samen met de vrienden van Orientalis en het bestuur.

Miep Thuijls

Josine de Groot

20190918 Presentatie bewonersavond 24 september versie tbv communicatie

20191001 Reacties open vragen vragenlijst Orientalis