Op deze plek kunt uw mening weergeven over de op handen zijnde plannen met betrekking tot het Kerkebosje. Mail uw idee, opinie of mening naar: marianvankraaij@yahoo.com
——————————————————————————————————————————–

Reactie binnengekomen op 14 februari 2008

Na de Provincie, bemoeit nu ook de Tweede Kamer zich met het Kerkebosje:

GroenLinks maakt zich zorgen over aantasting EHS

De kamerleden Duyvendak en Van Gent vragen minister Verburg en Cramer de bouw van een appartementencomplex in een waardevol natuurgebied bij Groesbeek tegen te houden. In het gebied in het plaatsje Heilig Landstichting komen waardevolle flora en fauna voor. De GroenLinks fractie stelde de volgende vragen:

Vragen van de leden Van Gent en Duyvendak aan de minister van LNV en de minister van VROM over de bouw van een appartementencomplex in een EHS-gebied:

  1. Kent u de plannen voor het bouwen van een appartementencomplex in een gebied behorende tot de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) te Heilig Landstichting (gemeente Groesbeek)?
  2. Is het waar dat deze locatie, lokaal aangeduid als ‘kerkebosje’, onderdeel is van de EHS?
  3. Wat is uw oordeel over de plannen tot bebouwing van deze waardevolle locatie?
  4. Wat is uw oordeel over het feit dat er geen geactualiseerd bestemmingsplan is voor de locatie met waardevolle flora en fauna, en het huidige bestemmingsplan uit 1954 dateert en de plankaart hiervan kwijt geraakt schijnt te zijn?
  5. Bent u bereid de gemeente Groesbeek tot de orde te roepen, zodat de bebouwing van deze locatie in de EHS geen doorgang vindt? Zo neen, waarom niet?
  6. Welke actie hebt u ondernomen om te zorgen dat gemeentelijke bestemmingsplannen worden geactualiseerd, gezien uw reactie op de aanbeveling van het rapport van de Algemene Rekenkamer van juni 2007, dat u gemeenten wil ‘gaan verplichten om actuele bestemmingsplannen te hebben’?

Met dank aan:
Wouter van Eck van Milieudefensie en de Tweede Kamer fractie van GroenLinks.

Aanvullend bericht:

Het volgende bericht vond ik op: http://www.koedie.nl/nieuws/regio.shtml

DEN HAAG – De Tweede-Kamerfractie van GroenLinks wil dat er een bouwverbod komt voor het zogenoemde Kerkebosje in Heilig Landstichting.

Museumpark Oriëntalis heeft de grond in zijn bezit. Aanvankelijk zou op die plek een uitbreiding van het museum komen, maar nu zijn er plannen voor de bouw van zorgappartementen.

Eerder maakte de gemeente Groesbeek al bekend dat het bos behouden moet blijven. Nu sluit ook de GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer zich daarbij aan. Volgens de fractie moet het kabinet de kap van het bosje tegenhouden, omdat het beschermd is.

Frank Glaser
——————————————————————————————————-

Reactie binnengekomen op 8 februari 2008

Wat voor soort bewoners kunnen we verwachten in de appartementen van Woonzorg? Je denkt al vlug aan rustige bejaarden. Maar dat het wel eens anders kan zijn lees je in het onderstaande krantebericht 25 februari 2007:

KORTGENE – De rust is weergekeerd in de Willem-Alexanderstraat in Kortgene. Na zes jaar ‘terreur’ door twee bewoners van een van de seniorenwoningen in de straat heeft eigenaar Woonzorg Nederland het pand begin deze maand laten ontruimen.
De lege woning vertoont nog de sporen van wat zich er zoal heeft afgespeeld. Brandplekken op de voordeur, een ingeslagen ruit aan de achterkant. “Daar hebben ze voor de lol met een hamer op geslagen”, zegt een buurtbewoonster, die niet met haar naam in de krant wil.

Ze woont sinds tien jaar in een van de tweekamerwoningen van Woonzorg in de Willem-Alexanderstraat. Ze zegt dat haar voormalige buurvrouw, A. op ‘t Hof, ‘de pik’ op haar had sinds ze eens iets had gezegd over een besmeurde matras die tegen het huis stond. “Scheldpartijen, smerige briefjes in de brievenbus, ik had nog nooit zoiets meegemaakt.” Dat was niet het enige. “Ze zaten van ‘s ochtends tot ‘s avonds op hun terras. Drinken, drinken, drinken. Ze gingen niet alleen tekeer tegen mensen in de buurt, maar ook tegen elkaar. Je kon het geschreeuw overal horen. En in de zomer lagen ze hier poedelnaakt te zonnen op het grasveld. Het was net Flodder.”

Frank Glaser
———————————————————————————————————————————–

Reactie binnengekomen op 3 februari 2008

Twee ondeugdelijke argumenten voor bebouwing van het Kerkebosje

In de discussies over de voorgenomen bebouwing van het Kerkebosje worden nogal eens twee argumenten genoemd die niet juist zijn, of die op zijn minst genuanceerd moeten worden.
Het eerste argument betreft de geringe waarde van het bosje: het is zwaar verwaarloosd en het is dus helemaal niet erg als het verloren gaat.
Die redenering doet me ten eerste denken aan de eigenaar van een oud, monumentaal huis die daar liever vanaf wil om de grond duur te verkopen aan een projectontwikkelaar. Hij verwaarloost het onderhoud tot het huis bijna in elkaar stort waarna de gemeente een afbraakvergunning geeft. Zo ging het bijvoorbeeld met de oude boerderij van de Driehuizen die op het laatste nippertje van de ondergang is gered.
Welnu, de Eerste Hulpstichting van de Heilig Landstichting heeft als eigenaar van het Kerkebosje jarenlang daar willens en wetens geen enkel onderhoud, vooral een regelmatige dunning, gepleegd. De Eerste Hulpstichting zou op grond van haar identiteit toch een goed rentmeesterschap moeten voeren over de aan haar toevertrouwde natuur? Bovendien werd ook de Mariabron verwaarloosd: toen wij hier bijna dertig jaar geleden kwamen wonen was het gebouwtje van de Mariabron nog vrijwel in tact, maar steeds verder liet de eigenaar dat monumentje verloederen tot alleen nog een puinhoop resteerde.
Maar terug naar de verwaarloosde staat van het bosje. Biologen en bosecologen denken daar toch iets anders over. Toegegeven, in een parkbos, zoals bij chalet Brakkenstein of het Mariënbosch, moeten niet teveel omgevallen stammen en ander dood hout liggen. Maar het Kerkebosje heeft, behalve dat we er een rustig wandel-ommetje door kunnen maken, ook een natuurwaarde. Het is immers door Rijk en provincie aangewezen als deel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS): een keten van bos- en ander natuurterrein waarin, als tegenwicht tegen de bebouwing nog in ons intensief bewoonde land, nog ruimte en verbindingsmogelijkheden voor dieren en planten bestaan. Het Kerkebosje is ook niet als wandelbos aangelegd, maar als eikenhakhoutbos waaruit tot voor de Tweede Wereldoorlog brandhout en eek (gemalen eikenschors) voor de leerlooierijen werd gewonnen.
Iemand die het Kerkebosje waardeloos noemt omdat het er slordig bijligt, bewijst daarmee dat hij/zij weinig ecologisch besef heeft van de waarde van dood hout in een bos. Dode stammen en takken horen in een bos thuis. Ontkieming, groei en afsterven zijn natuurlijke processen. Allerlei zwammen, kevers en andere insecten werken aan de afbraak van stronken en takken, waardoor ook weer vogels worden aangetrokken. We moeten een bos niet met de eigen tuin vergelijken waar elke dode tak direct moet worden opgeruimd! Staatsbosbeheer streeft in veel van haar bos naar minstens tien procent dood hout, gerekend naar de totale massa aan levend hout. Een ander voorbeeld: de gemeente Renkum die honderden hectares bos in eigendom heeft, streeft naar zes procent dood hout (dus per 100 bomen één dode of omgevallen boom of gelijkwaardige massa dode takken), óók in de gemeentelijke wandelbossen.
Het andere argument: waarom gunnen we aan anderen niet waar we zelf zo van genieten: een woonplaats in een groene omgeving?
Hierover is allereerst te zeggen dat voor veruit de meeste woningen van Heilig Landstichting geen bos is opgeofferd, maar agrarische grond en schraal heideveld. Het bos lag langs de oude dorpsgrens van het gehucht De Ploeg dat uit boerderijen, café’s en een paar winkeltjes bestond.
Ten tweede: als we dit argument volgen dan blijft er op den duur geen natuur of open ruimte over. Het argument klinkt sociaal, maar is het niet. Want waarom zouden de nieuwe inwoners op hun beurt het recht van wonen ‘in het groen’ aan anderen ontzeggen, enzovoort, enzovoort….? Door deze doorgaande redenering toe te passen, schuift de verstening steeds verder de natuur in. Door de voortgaande bebouwing is de helft van onze planten- en diersoorten in een eeuw tijd verdwenen of zwaar bedreigd. Bovendien creëert elk bebouwd gebied op zijn beurt weer een nieuwe ‘storingszone’ van onrust, geluid en licht in de aangrenzende natuur. Juist het behoud van groen en natuur is in het belang van onze nakomelingen. Zo’n beleid hoort bij een sociaal én ecologisch goed rentmeesterschap.
Kortom: het bosje moet blijven!

Klaas Bouwer

Reactie binnengekomen op 25 januari 2008:

Geraakt!

Afgelopen maandag heb ik de vreselijke betonplannen van de architect gezien. Alsof het hart uit Heilig Landstichting wordt gerukt.
In plaats van een toren van de Cenakelkerk die van verre al te zien is boven de boomtoppen uit, zien we in de toekomst grauwe hoogbouw. De weinige bomen die over zijn, dienen dan als aankleding van de binnenplaats van de bejaarden. Toen de architect zei dat wij daar als buurtbewoners ook mochten wandelen, greep de advocaat van het museum in: “Mag ik er op wijzen, dat het privé-terrein betreft”.
Ongelofelijk wat hier gebeurt! De hele sfeer van al die monumentale panden en het museum gelegen in het groen, gaan verloren. Het is onherstelbaar!
Bejaardenwoningen kunnen echt wel op andere plekken worden gebouwd, die ook de moeite waard zijn (het schijnt overigens dat er teveel van zijn in onze buurt, want ze blijven onverkoopbaar), de behoefte aan een centrale plek in Heilig Landstichting is ook anders op te lossen (en zouden we dan zoveel hebben aan de voorzieningen die er mogelijk komen?). Het museum heeft het de afgelopen jaren ook gered zonder dit stuk grond te verkopen. Kan het geen andere geldbronnen vinden?
Ik ben diep geraakt!

Wieke Coenen-Sinia

Reactie binnengekomen op 25 januari 2008:

Hoogbouw in het Kerkebosje:

Een woonzorgcomplex: net als vele anderen zijn wij enorm geschrokken van het plan te gaan bouwen in het bos. We zijn ook geschrokken van de totale omvang van het complex; Gestapelde woonvoorziening, waaronder dure koopappartementen voor ouderen met als extraatje dat je er zorg kunt inkopen, want anders past het niet bij voorbaat niet binnen het bestemmingsplan… Wonen past in ieder geval niet binnen dat bestemmingsplan, maar slimme projectontwikkelaars hebben overal een antwoord op. Als het maar geld gaat opleveren, dat mooie stukje bos!
Hoogbouw in een lint langs de lanen. Te zien vanuit een groot gedeelte van het dorp door de hogere ligging van het kerkebosje. Wij zijn blij dat de welstandscommissie in vergadering aangaf dat het niet past binnen de redelijke eisen van welstand. Nu maar hopen dat de gemeente het hoofd koel zal houden en de projectontwikkelaar geen vergunning zal verlenen voor de bouw van dit complex.
Dan kan de Eerste Hulpstichting doen wat ie moet doen:
Dit mooie stukje groen romdom de prachtige (rijks!)monumenten behouden!
Jammer dat we eerder in het jaar 2007 tijdens een info-avond over de restauraties van de monumenten horen dat het Engelenpad in ere hersteld gaat worden , maar rond Kerst 2007 bemerken dat het bos eromheen helaas moet gaan wijken voor een WOONZORGCOMPLEX….
Het is zeer te betreuren dat de dorpsbewoners pas 6 weken na het indienen van de bouwaanvraag worden uitgenodigd voor een informatie-avond…..

Sanne en Oscar Bosch

Reactie binnengekomen op 21 januari 2008:

Namens mevrouw Engelen.
“Met de rust op de Landstichting is het wel gedaan als de bouw van een aantal fantasieloze flatjes doorgaat: een enorme toename van het verkeer!!
Maar het Kerkebosje kappen om plaats te maken voor flats is nog veel erger.
Dit moet voor al onze bewoners toch vreselijk zijn.”

Berty Engelen
————————————————————————————————————————————

Reactie binnengekomen op 21 januari 2008:

Wie in de buurt van het Kerkebosje woont, weet wat dit biedt en betekent voor de omwonenden. En niet alleen voor dezen!
De opmerking van het echtpaar Bruggeman over “de magische rol van dit bosje” en “we hebben een overvloed aan groen”, typeer ik als merkwaardig en cynisch.

Alvorens te oordelen, beveel ik U aan:
de plannen van de hulpstichting, ter inzage bij de gemeente, te bezien om vast te stellen de omvang hiervan, de gedachte uitstraling in de Landstichting alsmede de te verwachten gevolgen hiervan op allerlei gebied. Maar tevens kennis te nemen over wat in dit kader wel of niet gebouwd cq gerealiseerd gaat worden.
te lezen de adviesnota voor B&W, respectievelijk de Raadsvergadering van 20 december j.l., waarin alle facetten thans aan de orde, helder besproken worden. Te vinden bij Google onder: kerkebos heilig landstichting.

Wie zowel het een als het ander doet, heeft o.i. heldere uitgangspunten gekregen om zijn/haar mening te vormen. Dit laat onverlet dat het eenieder vrijstaat op andere gronden tot een conclusie te komen.
Ons standpunt is duidelijk.
Het Kerkebosje moet blijven zoals het is (met zijn bijzondere schoonheid en eenvoud)..

Familie van de Kamp
Profetenlaan 9
————————————————————————————————————————————

Reactie binnengekomen op 21 januari 2008:

Graag willen wij onze mening geven over de bebouwing van het bosje.Wij vinden het een uitermate slecht idee! Het is heel treurig dat wederom een uniek stukje natuur geofferd dreigt te worden aan geldelijk gewin.In het bos huizen uilen,je ziet er marters, soms een vos en grote groene spechten.Ook komen er bijzondere paddestoelen voor, zoals de gekraagde aardster!
Als je de plannen bekijkt schrik je je dood.Eenmassa vierkante blokken, ontworpen in een Sovjetarchitectuur van net na de oorlog. En dan nog liefst 4 woonlagen hoog, een echte flat zeg maar! Zoiets past toch totaal niet in ons mooie dorp.
Ook met de rust zal het snel gedaan zijn.Eerst een paar jaar bouwactiviteiten, met alle overlast en lawaai van dien, daarna veel meer verkeersdrukte van bewoners, verzorgenden,bezoekers en toeleveringsbedrijven.En dat alles door de toch al smalle straten! Aan beide zijden van de poort zal deze drukte toenemen.Er zal een soort tweede Joachim en Anna ontstaan.
Wie er straks eventueel in mogen is ook nog helemaal niet duidelijk.Kortom, mensen die het een goed idee vinden raden we aan eerst eens de bouwtekeningen te gaan bekijken, zodat men weet wat er gaande is.
Wij hopen dat de dorpsvereniging ook goed na zal denken welk standpunt ze in zal nemen.Ieder mag zijn mening hebben, maar wij kunnen ons niet voorstellen dat de meerderheid hier voor is.
Graag zagen wij deze brief geplaatst op de website,waarvoor dank,
Hoogachtend
Frans en Ingrid Daemen
Profetenlaan 3
————————————————————————————————————————————

Reactie binnengekomen op 17 januari 2008:

Graag willen wij onze mening geven over de bebouwing van het bosje.Wij vinden het een uitermate slecht idee! Het is heel treurig dat wederom een uniek stukje natuur geofferd dreigt te worden aan geldelijk gewin.In het bos huizen uilen,je ziet er marters, soms een vos en grote groene spechten.Ook komen er bijzondere paddestoelen voor, zoals de gekraagde aardster!
Als je de plannen bekijkt schrik je je dood.Eenmassa vierkante blokken, ontworpen in een Sovjetarchitectuur van net na de oorlog. En dan nog liefst 4 woonlagen hoog, een echte flat zeg maar! Zoiets past toch totaal niet in ons mooie dorp.
Ook met de rust zal het snel gedaan zijn.Eerst een paar jaar bouwactiviteiten, met alle overlast en lawaai van dien, daarna veel meer verkeersdrukte van bewoners, verzorgenden,bezoekers en toeleveringsbedrijven.En dat alles door de toch al smalle straten! Aan beide zijden van de poort zal deze drukte toenemen.Er zal een soort tweede Joachim en Anna ontstaan.
Wie er straks eventueel in mogen is ook nog helemaal niet duidelijk.Kortom, mensen die het een goed idee vinden raden we aan eerst eens de bouwtekeningen te gaan bekijken, zodat men weet wat er gaande is.
Wij hopen dat de dorpsvereniging ook goed na zal denken welk standpunt ze in zal nemen.Ieder mag zijn mening hebben, maar wij kunnen ons niet voorstellen dat de meerderheid hier voor is.
Graag zagen wij deze brief geplaatst op de website, waarvoor dank,

Hoogachtend
Frans en Ingrid Daemen
Profetenlaan 3
————————————————————————————————————————————

Reactie binnengekomen op 6 december:

Graag maak ik enkele opmerkingen en geef mijn mening over het plan voor het bouwen in het Kerkebosje.
Mijn eerste opmerking is dat het plan hoogstwaarschijnlijk zal worden afgewezen door het provinciebestuur. Het bosgebied valt namelijk onder de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), een zone van natuur- en bosgebieden die zich in Gelderland uitstrekt van de Veluwe, via de Gelderse Poort tot het bosgebied tussen Nijmegen en Groesbeek-Malden en Noord-Limburg. Die EHS is al een jaar of twintig geleden op nationaal niveau ontwikkeld om de natuur- en bosgebieden in ons land te beschermen tegen bebouwing en andere aantastingen. De reden daarachter was de sterke achteruitgang van de soortenrijkdom aan planten en dieren in ons land, vooral sinds de jaren vijftig.
De provincies en de gemeenten hebben vervolgens deze EHS in hun plannen moeten verwerken. Veel gemeenten, waaronder ook Groesbeek, zijn hier niet erg actief mee bezig geweest, en hebben ook nagelaten om hun oude bestemmingsplannen te herzien; het Groesbeekse plan voor het buitengebied van Heilig Landstichting dateert nog van de jaren vijftig!
Ten tweede: er gaat in ons land nog steeds bos en andere natuur verloren door stads- en dorpsuitbreidingen, wegenbouw en bedrijventerreinen. Vaak spelen financiële motieven daarbij de hoofdrol. Dat is ook het geval bij dit woon-zorgcomplex. Natuurlijk vind ik ook dat de monumenten van het museumcomplex gerestaureerd moeten worden, maar dan wel uit de juiste pot: het rijksfonds voor de monumentenzorg, en niet uit de verkoop van een stuk bos. We restaureren het paleis op de Dam toch ook niet door het Vondelpark te verkopen aan projectontwikkelaars?
Dat aan cultuur en monumentenzorg al jarenlang veel te weinig besteed wordt, is een politiek probleem. Onze opeenvolgende regeringen hebben op het budget voor kunst en cultuur altijd bezuinigd; een land als Frankrijk geeft per inwoner daaraan viermaal zoveel uit!
Terugkomend op het behoud van het Kerkebosje: we moeten de natuur en de groene ruimte die we in ons land nog hebben, beschermen en behouden voor ons nageslacht. Daarom moet er eindelijk eens een”groene grens” om de natuur- en bosgebieden worden getrokken die ook consequent wordt gehandhaafd.
Een belangrijk aspect is voor mij dat het Kerkebosje niet zomaar een honden-uitlaatbosje van wat kale sparren is. Het is een oud eikenhakhoutbos, dat sterk is uitgegroeid (vroeger werd het om de ongeveer tien jaar gekapt). Het is heel lang een “boerenbosje” geweest, op oude kaarten is dat ook te zien. Er komen bijzondere boom- en plantensoorten in voor, onder andere de wintereik en een aantal mooie tamme kastanjes en grove dennen. Bovendien is het een broedplaats voor meerdere soorten vogels. Inwoners van de Landstichting die er niet te ver vandaan wonen, hebben de bosuilen in de afgelopen tijd ´s nachts weer vaak kunnen horen roepen.
Een woonzorg-complex klinkt aantrekkelijk. Maar daarop valt ook wel wat aan te merken. Beseffen we wel dat er geen enkele winkel- of andere voorziening in de omgeving is en dat project vrij ver van bushaltes vandaan ligt? Om precies deze redenen is er ook niet zoveel animo voor de appartementen bij de Nebo en op Marienbosch; het nieuwe woonzorg-complex aan de Driehuizerweg ligt wat dat betreft duidelijk gunstiger.
Bovendien: als ontmoetingsplaats voor de inwoners van Heilig Landstichting ligt het te realiseren complex nogal aan de uiterste rand van het dorp, waardoor het waarschijnlijk nooit een “centrale ontmoetingsplaats” zal worden.
Maar de belangrijkste reden voor mij om tegen het complex te zijn, is dat daarmee weer een stuk bos zou worden aangetast en ten dele verloren zou gaan aan de zuidrand van Nijmegen. De plannen voor de athletiekbaan in het bos bij de Driehuizen zijn gelukkig afgeblazen, en ook in West-Brakkenstein gaat de bebouwing van een stuk bos aan de Heemraadstraat niet door. Om dezelfde redenen moet ook dit plan worden tegengehouden. Vaak is een eerste hap uit een bosgebied de aanleiding voor de volgende afbrokkeling. De projectontwikkelaars staan in de rij als er eenmaal groen licht voor verdere bebouwing aan de Nijmeegse zuidrand is gegeven!

Klaas Bouwer
————————————————————————————————————————————

Reactie binnengekomen op 28 november:

Hét Kerkebosje ! Ik wil graag mijn mening geven over het kerkebosje, waarin ik vele jaren geleden mijn kinderen heb leren lopen. De “Bron” en haar omgeving was zo’n beetje de plek om te bekomen . Mijn kinderen zijn inmiddels tussen de 47 en 58 jaar !

Maar nu, nostalgisch stemmen voor opknappen en behouden ? óf voor ‘n nieuwe bestemming ? In mijn eentje kan ik niet alle voors en tegens bedenken. Ik ben voor natuurbehoud, Maar voor deze plek vind ik het ook belangrijk dat er ‘n paradijsje geschapen wordt voor het welzijn van ouderen. Daarvoor is het een unieke plek. Zoals het er al jaren uitziet is het ook maar ‘n verwaarloosd stukje wildernis waar misschien vnl., al of niet met permissie, de honden hun behoefte doen.

Mijn mening: ik denk dat ‘n “bebouwing voor welzijn” mijn voorkeur heeft. Ik zou wel graag iets meer te weten willen komen over mogelijke plannen.

Hartelijke groet Rian Fritschy
rfritschysteenhof@planet.nl

P.S.
Ik ben wel geen authentieke Dorpsgemeenschapsgenoot, maar woon nog wel onder de rook ervan. Ik heb 24 jaar in de Mozes en Aaronlaan gewoond. en, er is naar mijn mening gevraagd.
————————————————————————————————————————————

Reactie binnengekomen op 12 november:

Als bewoner en eigenaar van het perceel Cenakelweg 2 (voormalige school) ben ik natuurlijk duidelijk minder enthousiast over het te bouwen zorgcentrum. Wij zijn hier juist komen wonen vanwege het uitzicht op het kerkebosje achter ons en het vrije uitzicht over het maisveld. Het spreekt voor zich dat ik liever het bos inkijk dan tegen een gebouwencomplex. D.m.v. bezwaar en beroep zal ik het dan ook zeker zolang mogelijk tegen proberen te houden.

Mocht het zorgcentrum definitief door gaan dan wil ik hier niet meer blijven wonen. Dan zal ik ons pand en de bijbehorende 3000m2 grond te koop te zetten. Heel jammer, ik zou hier graag zijn blijven wonen, echter niet met een gebouwencomplex achter mij.

Wanneer wij ons pand en de grond verkopen, zal dit trouwens eveneens consequenties voor de buurt hebben. In het verleden heeft ooit eens een bedrijf en een projectontwikkelaar interesse getoond in ons pand en de bijbehorende grond. Het is dus niet ondenkbaar dat wanneer een bedrijf of projectontwikkelaar dit perceel van ons koopt, de Cenakelweg een geheel ander aanzicht kan krijgen. Ook voor de rust kan dit gevolgen hebben. M.a.w. de gevolgen van een zorgcentrum zullen zeker verder reiken dan het zorgcentrum alleen.

Heel jammer allemaal. Er heerst hier een serene bijna religieuze rust. Dit zal nu allemaal verloren gaan.

Frank Glaser
Cenakelweg 2
————————————————————————————————————————————

Reactie binnengekomen op 31 oktober:

Om met de deur in huis te vallen:
wij zijn voorstanders van het plan de ruimte van het kerkebosje te benutten voor de bouw van een zorgcentrum voor de bewoners van ons dorp.
Het geeft ouderen de mogelijkheid te blijven wonen op deze unieke plek. Naast zorg biedt het een ontmoetingsplaats voor buurtgenoten door de mogelijkheid te creëren er te eten, koffie te drinken en noem maar op, ook als je aan een rollater of een rolstoel toe bent.
Tegenstanders van het plan wijzen op het belang van de sfeer die er heerst op de landstichting: het kerkebosje speelt daarin een bijna magische rol: Bouwen op deze plek is als vloeken in de kerk.
Maar..we hebben ook zonder het kerkebosje een overvloed aan groen, ruimte en rust. Bovendien zal een zorgcentrum niet het hele perceel in beslag nemen zodat gemakkelijk een brede groenstrook behouden kan blijven langs de oprit naar de Cenakelkerk.. De toegang naar het gebouw kan aan de Profetenlaan gesitueerd worden…. dus wat is het probleem?
Een goede architect zal naar onze overtuiging aan wensen van beide kanten tegemoet kunnen komen.

Toine en Mia Bruggeman

————————————————————————————————————————————

Reactie binnengekomen op 21 oktober:

Grenzen aan de stenengroei – behoud groen en stilte.
Heilig Landstichting is wonen en leven in natuur, rust en ruimte. Dat is het karakter van ons dorp dat ik koester.
Daarom heb ik grote bezwaren tegen de plannen om het Kerkebosje te bebouwen.

Een bijzondere plek van ons dorp wordt bovendien aangetast: de weg naar de kerk en de begraafplaats zal zijn schoonheid van ongestoorde kalmte verliezen.
De ‘bezielde’ sfeer rondom kerk en begraafplaats verdwijnt door deze bebouwing.
De Eerste Hulpstichting der Heilig Landstichting zal hiermee de kracht van dit gebied ondermijnen.
Door bebouwing in dit kleine gebied heeft het opknappen van het oude Engelenlaantje weinig zin.
De waarden van een woonzorgcomplex en het Engelenlaantje zijn te verschillend.

De prachtige cultuur-historische gebouwen moeten worden gerestaureerd en in zijn glorie worden behouden voor de toekomst.
Maar behoud ook de identiteit van het gebied rondom deze rijksmonumenten. Gebied en gebouw zijn één geheel.
Het benodigde geld zal uit andere bronnen moeten worden gehaald dan uit dit kostbaar stukje Heilig Landstichting.
Creatief en volhardend ondernemerschap moet toch nieuwe fondsen voor deze bijzondere restauratie kunnen aanboren?

Graag zou ook ik mijn oude dag in een woonzorgcomplex in mijn dorp willen doorbrengen.
Maar niet alles is mogelijk. De inrichting van onze groene ruimte moet niet verder worden aangetast.
Ik wens de Stichting een ‘open mind’ voor een andere aanpak en oplossing.

Jans Bekhuis
————————————————————————————————————————————

Reactie binnengekomen op 14 september:

Naar aanleiding van de verschillende artikelen m.b.t. het Kerkebosje wil ik graag mijn visie geven.
Het lijkt mij een geweldig idee, dat er in het Kerkebosje een “woon-zorgcentrum” gebouwd gaat worden. Eindelijk krijgen we dan weer een bruisend dorpshart! Misschien kan er ook de mogelijkheid geschapen worden om er een nieuw dorpshuis te bouwen, zodat oud en jong weer bij elkaar betrokken worden. Zo was dat 35 jaar geleden ook. Toen hadden we nog een winkel met een postkantoor, een kleuterschool, een lagere school. Allemaal ontmoetingspunten. Ook het Zaaltje werd door jong en oud gebruikt. Helaas is dit bijna allemaal verdwenen en daarmee ook vele leuke contacten en ook onze “ogen”, die op elkaar gericht waren. Hopelijk kan dit voor een groot deel terugkeren als al die leuke, goede plannen, die nu voorgesteld worden, gerealiseerd kunnen worden. Het dorpshart wordt hersteld!!!

Marja van Oppenraaij
—————————————————————————————————————————————————