Heilig Landstichting 2015, een ontmoetingsplaats voor ons allemaal: jong en oud.

Versie 7: 26 februari 2014

 

Het dorp Heilig Landstichting

Heilig Landstichting (HL) is al meer dan 100 jaar een “dorp” binnen de gemeente Groesbeek met tegenwoordig circa 300 huishoudens en ongeveer 800 inwoners, van wie meer dan 100 kinderen jonger dan 15 jaar en bijna 200 mensen ouder dan 65 jaar.

Dorpen in Nederland verworden meer en meer tot slaapdorpen, waar mensen wonen en elders werken, zonder nog een sociale leefgemeenschap te zijn. HL heeft geen eigen school of winkels meer. HL heeft geen eigen huisarts, apotheek of fysiotherapeut. Onze kinderen gaan naar allerlei verschillende scholen en sportverenigingen, meestal in Nijmegen. Werkgelegenheid in ons dorp is zeer beperkt tot onder andere twee restaurants. Ons dorp kent echter een flink aantal actieve verenigingen, zoals de Heemkundekring van Ploeg tot Heilig Landstichting, het Oranje Comité, KBO Heilig Landstichting, Stichting ’t Zaaltje en sinds ruim 6 jaren Dorpsvereniging Heilig Landstichting.

Activiteiten in Heilig Landstichting, zie ook notitie Sociale Kaart HL

Recentelijk zijn een aantal zinvolle initiatieven van de grond gekomen, die de sociale cohesie in de HL verder versterken, zoals het Dorpsnetwerk met contactpersonen voor iedere straat, die als vraagbaak functioneren ten behoeve van het welzijn op individueel niveau. Daarnaast is een maandelijkse dorpslunch in Hostellerie Rozenhof al twee jaar succesvol met ongeveer 30 disgenoten. De verenigingen binnen HL organiseren allerlei activiteiten, zoals Koninginnedag, het Midzomerfeest, Sinterklaas, de dorpsborrel en meer incidentele activiteiten. Via de website, de dorpsmail, de maandelijkse nieuwsbrief het Oorbelletje met actueel nieuws en de driemaandelijkse uitgave van de Oorschelp met meer beschouwende artikelen en informatief nieuws worden de bewoners op de hoogte gehouden van al het lokale nieuws en activiteiten.

Voorzieningen/ gemeenschaphuis

Ons dorp kent een speeltuin, een speelveld en twee gemeenschapsgebouwen: ’t Zaaltje en ’t Bosduiveltje die ruimte bieden aan een grote schakering van activiteiten (tafeltennis, gymnastiek, bridge, KBO) en cursussen. De Stichting ’t Zaaltje, verantwoordelijk voor de exploitatie en onderhoud van de gebouwen, heeft recentelijk ’t Zaaltje een forse facelift gegeven om daarmee het gebruik ervan voor iedereen aantrekkelijker te maken. Toegankelijkheid en facilitaire voorzieningen, zoals keuken zijn een aandachtspunt.

Hoe verder?

Onmiskenbaar heeft in de afgelopen jaren de sociale cohesie in ons dorp een impuls gekregen. Nu willen we een slag verder. Tijdens de jaarvergadering van de Dorpsvereniging Heilig Landstichting van februari 2013 is de beoogde aanpak toegelicht: via een actieplan willen we de voorzieningen in het dorp Heilig Landstichting verder ontwikkelen en zo de leefbaarheid en sociale samenhang in ons dorp verhogen. In de afgelopen maanden is daarom een zo volledig mogelijk overzicht gemaakt van activiteiten die onderdeel kunnen uitmaken van het actieplan (zie pagina 3). Er zijn gesprekken gevoerd met partners, die belang hebben of bij kunnen dragen aan de uitwerking van het actieplan (zie pagina 3). Naar aanleiding van deze gesprekken is een werkgroep ingesteld (de Werkgroep Actieplan HL 2015) die inmiddels vier keer bij elkaar zijn geweest. Naar aanleiding van deze vruchtbare bijeenkomsten is het overzicht van de mogelijke activiteiten en de prioriteit van ieder activiteit aangepast (zie pagina 3).

Onmisbaar in de verdere ontwikkeling van de voorzieningen is een Dorpshuis dat functioneert als een laagdrempelig, centrum met een fijne, uitnodigende sfeer, waar je ongedwongen samen kunt zijn. De bedoeling is ’t Zaaltje en het Bosduiveltje verder te ontwikkelen tot een ontmoetingsplaats voor alle bewoners van de HL: jong en oud. Daarvoor is het belangrijk dat ‘t Zaaltje een aantal dagen per week open is met lange openingstijden, vooral overdag. De toegankelijkheid zal vanzelf toenemen als het aantal activiteiten in ’t Zaaltje en het Bosduiveltje toeneemt. Daarnaast zullen activiteiten, die de maatschappelijke functie van ’t Zaaltje en het Bosduiveltje ondersteunen worden onderzocht. Onder andere valt te denken aan niet-commerciële exploitatie in samenwerking met Pluryn, zoals gebeurt in de Buurtwinkel in Breedeweg.

Voor deze verdere ontwikkeling is financiële ondersteuning nodig. Via de provincie Gelderland is een subsidieregeling voor het verbeteren van de leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen op het Gelderse platteland. Daarnaast kan financiële ondersteuning komen van de Gemeente, de Woonvereniging Oosterpoort, maar ook mogelijke partners als Pluryn zullen bereid zijn in het Dorps-actieplan Heilig Landstichting te investeren mits de belangen wederzijds zijn.

Theo de Witte, voorzitter bestuur Dorpsvereniging Heilig Landstichting

 

—————————————————————————————————————————————–

Groslijst kansrijke activiteiten die een onderdeel kunnen uitmaken van het actieplan HL 2015
(aangepast naar aanleiding van overleg binnen Projectgroep HL 2015)
(sommige activiteiten kunnen in ’t Zaaltje/Bosduiveltje worden ondergebracht, maar vele activiteiten zullen of kunnen elders plaats vinden, zoals BSO, sportactiviteiten, wijkzorg door vrijwilligers). Activiteiten die nu niet opportuun zijn, zijn cursief weergegeven

 1. Gezondheidszorg/buurtzorg:
  1. Spreekuur consulent wijkverpleging, mantelzorg en thuiszorg: Dorpsnetwerk inventariseert zorgaanbieders in de regio; dit zal leiden tot een notitie: de Sociale Kaart van Heilig Landstichting, zie ook 2a
  2. Consulent huisarts (invulling punt van discussie; geen vervanging reguliere huisartsenspreekuur)
  3. Inloophuis: biedt steun en informatie aan iedereen die met een ernstige ziekte te maken heeft of heeft gehad. Zie ook: www.inloophuisgroesbeek.nl
 2. Welzijn/veiligheid:
  1. huishoudelijke ondersteuning via spreekuur WMO van de gemeente; ondersteuning boodschappendiensten en eenvoudige tuinverzorging kan binnen projecten van gemeente en Pluryn, want re-integratieprogramma’s van mensen met uitkering en bewoners van Pluryn worden ontwikkeld
  2. wijkagent (betere zichtbaarheid en benaderbaarheid; logistiek voorlichting)
  3. crèche/kinderdagverblijf/BSO: hier lijkt geen behoefte aan, want goed beschikbaar net over de grens van HL
  4. Oppascentrale voor en door kinderen HL (via website; reeds geëffectueerd i.s.m. OC)
 3. Faciliteiten:
  1. Winkel: een permanente winkel is economisch niet haalbaar, maar een buurtwinkel die op bepaalde tijden open is misschien wel; te denken valt aan een dependance van de Buurtwinkel Breedeweg gerund door Pluryn en haar medewerkers/bewoners: warme bakker, kruidenier met locale producten mogelijk in combinatie met on line bestellingen of bestellingen via lijsten en thuisbezorging; deze mogelijkheden zijn besproken met Pluryn, maar nu logistiek niet haalbaar bij Pluryn. We onderzoeken mogelijkheid van samenwerking met te ontwikkelen “ buurtwinkel” Berg en Dal; mogelijk dezelfde formule als HL. Een boodschappendienst met Buurtwinkel Bredeweg lijkt wel op korte termijn haalbaar. Supermarkt Nico de Wit uit Beek heeft een ophaal/thuisbrengservice binnen HL. Betrekken bij nieuwe initiatieven.
  2. Horeca voorzieningen open op bepaalde tijdstippen (tijdens lopende activiteiten: cursussen, tafeltennis, bridgen, gymnastiek) in overleg met Pluryn: nu niet mogelijk, zie 3a.
  3. Repair Café: vrijwilligers repareren kapotte spullen, inclusief kleding; helpen met ICT problemen of invullen belastingformulieren: plan uitgewerkt. Vrijwilligers nodig; eventueel via RIBW (woon-werkgemeenschap voor mensen met een handicap in Nebo).
  4. bibliotheek (boeken van bewoners HL gratis ter beschikking gesteld), gecombineerd met leestafel; boekenkast op korte termijn gemaakt door Joost Meeuwese; bibliotheek kan binnenkort starten
 4. Activiteiten:
  1. Sportief: tafeltennis, biljarten (?), bridgen: uitbreiden met cursislessen en bridgen cursisten: al in 2013 gestart onder leiding van Riet van de Landen); kofferbridge: bridgewedstrijd wisselend thuis bij deelnemers
  2. Inhoudelijke activiteiten
  3. Muziek: discoavonden vallen af, want opening in de avond met geluidsoverlast is niet gewenst; muzieklessen); hier speelt leeftijd een belangrijke rol; afstemmen met betrokkenen, zoals de 2 zangverenigingen die gebruik maken van ‘t Zaaltje
 5. Cursussen: een aantal cursussen lopen goed; nieuwe initiatieven; onderlinge afstemming en centrale ondersteuning met onder andere website, logistiek weer op oud niveau organiseren; binnenkort eerste bijeenkomst coördinerend committee. Een aantal nieuwe ideeën: kooklessen en naailessen voor kinderen (in de zomer/vakanties)
Gesprekspartners voor uitwerken en uitvoeren actieplan HL 2015: deze gesprekspartners participeren niet structureel aan het overleg binnen de projectgroep, maar zij worden continu op de hoogte gehouden van de voortgang van ons project. Daarnaast kunnen zij gevraagd en ongevraagd deelnemen aan het overleg van de projectgroep
 1. Bestuur Stichting ’t Zaaltje/Bosduiveltje: contactpersonen Marianne van Kraaij, Helmi Schellens, Eric Peters
 2. Woonstichting Oosterpoort: contactpersoon Karin Ysvelt (sociaal wijkconsulent Wijkontwikkeling & Buurtbeheer)
 3. Pluryn: contactpersonen: Hans Nelissen (Buurtwinkel Breedeweg), Erik Ton (Cardo)
 4. KBO HL: Clemens Huiskens, Ann Meijers
 5. Oranje Comité: Ronald Verweij, Isolde Smale
 6. Dorpsnetwerk: Els de Witte
 7. Thuiszorgorganisaties: Stichting Buurtzorg Nederland; Zorggroep Zuid-Nederland (ZZG; voorheen Kruisvereniging): Huub Schuwer
 8. Gemeente: contacten met de provincie ivm Subsidieregeling Kleine Kernen, organisatie huishoudelijke hulp via loket WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning); ambtenaar wethouders Pim Spaan en Theo Giesbers. CIZ: Centrum Indicatiestelling Zorg; behandelt aanvragen indicatiestelling (thuis)zorg
 9. Al bestaande Wijkplatforms of Dorpsverenigingen met ervaring van een dorps/actieplan
 10. Vertegenwoordiging van de cursusleiders: Walter Jespers en Gerard op ’t Veld (?)
 11. Marcel Willemsen, consultant voor subsidieaanvragen en projecten voor leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen
Projectgroep HL 2015:

Leden:

 1. Bestuursleden DHL (alle bestuursleden)
 2. Vertegenwoordiging bestuur Stichting ’t Zaaltje: Marianne van Kraaij, Helmi Schellens, Eric Peters (res.)
 3. Vertegenwoordiging KBO HL: Clemens Huiskens, Ann Meijers
 4. Dorpsnetwerk : Els de Witte
 5. Vertegenwoordiging Woningvereniging Oosterpoort: Karin Ysvelt
 6. Marcel Willemsen, subsidiedeskundige