Het Kerkebosje: de laatste plannen mbt de bouwplannen
door Marleen Moggre (Oorschelp mei 2009)

De Eerste Hulpstichting der Heilig Landstichting heeft een plan ingediend om van het Kerkebosje een natuurbegraafplaats te maken. De gemeente heeft ermee ingestemd om een nieuw voorbereidingsbesluit te nemen om te kunnen onderzoeken of dit mogelijk is. Dit betekent dat het bestemmingsplan, dat ontwikkeld was om het Kerkebosje bosbestemming te geven, van tafel is geveegd.

Het nieuwe voorbereidingsbesluit ligt vanaf 27 april ter inzage op het gemeentehuis. Tijdens de informatieavond in ’t Zaaltje op 13 mei hebben dhr. Eickmans van de Hulpstichting en wethouder Thijssen uitleg gegeven over het nieuwe plan. Er werden veel kritische vragen gesteld door het publiek. De antwoorden waren veelal vaag en zelfs tegenstrijdig. Er blijft veel onduidelijk. Ook zegt men de eigen regelgeving over natuurbegraafplaatsen, als dat zo uitkomt, te kunnen aanpassen. De bedoeling van de begraafplaats is om toch nog geld uit het Kerkebosje te kunnen verkrijgen, als de bouw van het woonzorgcentrum niet door zou gaan. Want die bouwaanvragen blijven bestaan en zullen volgens de lopende procedures verder behandeld worden.

De provincie heeft op verzoek van de gemeente de status van EHS (ecologische hoofdstruktuur) van de parkeerplaats van het museum afgehaald om bebouwing mogelijk te maken.


———————————————————————————————————————————-

Het Kerkebosje: de laatste ontwikkelingen mbt de bouwplannen

door Marleen Moggré

Door stichting Woonzorg zijn bij de gemeente o.m. de volgende bezwaarschriften ingediend:
1. tegen het besluit dat een monumentenvergunning moet worden aangevraagd
2. tegen het weigeren van een bouwvergunning voor blok 5
3. tegen het voorbereidingsbesluit
Deze drie bezwaarschriften zijn door de gemeente ongegrond verklaard.
Op 6 november j.l. heeft de bezwarencommissie nog een ander bezwaarschrift van stichting Woonzorg behandeld. Dit richtte zich tegen het feit dat de gemeente de wijzigingen die stichting Woonzorg had aangebracht aan de bouwblokken als een nieuwe bouwaanvraag had beoordeeld. Stichting Woonzorg is van mening dat de aanpassingen binnen het kader van de bouwaanvraag vallen. De gemeente vond echter dat de wijzigingen dusdanig waren dat er niet meer gesproken kon worden van een aangepast bouwplan, maar als een nieuwe bouwaanvraag. Stichting Woonzorg had vier weken de tijd gekregen om ontbrekende tekeningen e.d. in te dienen maar heeft dat nagelaten. De gemeente heeft daarop de (nieuwe) bouwaanvraag niet in behandeling genomen. De uitkomst van dit bezwaar is nog niet bekend. Stichting Woonzorg had de wijzigingen aangebracht omdat het eerste bouwplan van de welstandscommissie een negatief advies had gekregen. Maar het gewijzigde bouwplan heeft inmiddels eveneens een negatief advies gekregen.
Om te voldoen aan de eisen van het voorbereidingsbesluit heeft de gemeente een voorontwerpbestemmingsplan ontwikkeld. Het Kerkebosje krijgt hierin officieel een bosbestemming waarbij bebouwingsmogelijkheden expliciet worden uitgesloten. Een uitzondering op de bouwmogelijkheden vormt de Bron (nu een ruïne). Dit voormalig gemeentelijk monument mag worden herbouwd met een maximum oppervlakte van vijfentwintig vierkante meter en vijf meter hoogte.
Dit voorontwerp heeft vanaf 17 september vier weken ter inzage gelegen bij de gemeente. Het vervolg hierop, het ontwerpbestemmingsplan, heeft van 20 december tot 3 februari ter inzagegelegen.
Voor meer en uitgebreide informatie m.b.t. het Kerkebosje kunt u contact opnemen met Dhr. Tersteege, afdeling bouwzaken. ●

Door Frank Glaser en  Marleen Moggré

Het kerkebosje blijft ons bezig houden. Hoewel er verschillende informatiebronnen zijn, kunnen er maar enkele werkelijk betrouwbaar zijn. En dat zijn de officiële documenten zoals die door provincie en Tweede-Kamer openbaar zijn gemaakt of bij de gemeente ter inzage liggen. Uit deze stukken is de onderstaande chronologische volgorde van gebeurtenissen rond het Kerkebosje af te leiden.

17 juli 2007: College van B & W besluit het nemen van het voorbereidingsbesluit uit te stellen tot december 2007 en stelt de Hulpstichting hier van op de hoogte.

19 december 2007: Woonzorg Nederland dient 6 bouwvergunningaanvragen in voor de bouw van appartementengebouwen in het Kerkebosje.

December 2007: Dorpsvereniging verzoekt vele malen tevergeefs aan de Hulpstichting en Woonzorg om medewerking aan een infoavond. Pas na grote
onrust in de wijk besluit de Hulpstichting eindelijk op 31 januari na uitnodiging van de Dorpsvereniging uitleg te geven.

20 december 2007: Gemeenteraad neemt voorbereidingsbesluit.

Half januari 2008: Welstandscommissie is negatief over de bouwplannen.

8 februari 2008: Gedeputeerde Staten van Gelderland noemen bouwen in het Kerkebosje ongewenst en verklaren dat bij een beoordeling over subsidieaanvragen van de Hulpstichting HL-Stichting, alternatieve inkomsten (kerkebosje) van de Hulpstichting in beschouwing zullen worden genomen. M.a.w.: inkomsten uit het Kerkebosje zullen van invloed zijn op eventuele toekenning van subsidie.

februari 2008: Er duiken bestemmingsplannen uit 1970 en 1980 op die van toepassing zijn op een deel van het Kerkebosje. Hier mag niet worden gebouwd. Blok 4, 5 en 6 liggen geheel of gedeeltelijk binnen deze bestemmingsplannen.

27 februari 2008: Op verzoek van de gemeente buigt de Welstandscommissie zich nogmaals over de bouwplannen. Er volgt een negatief welstandsadvies.

28 februari 2008: Woonzorg dient bezwaarschrift in tegen het nemen van een voorbereidingsbesluit. Ondanks de enorme weerstand in de wijk tegen de
bouw, beweert Woonzorg dat er voor de bouw een toenemende belangstelling zou bestaan.

11 maart 2008: Gemeente deelt mee dat er een monumentenvergunning dient te worden aangevraagd voor de blokken 1, 2, 3, 4 en 6 die binnen het Rijksmonument Heilig Landstichting liggen (blok 5 ligt erbuiten). De bouwaanvraag (d.d. 19 december 2007) wordt aangehouden totdat de
procedure rond de monumentenvergunning is afgehandeld.

20 maart 2008: De door Woonzorg gewijzigde bouwplannen voor de blokken 1,3,4,6 worden door de gemeente als dusdanig gewijzigd beschouwd dat ze gezien worden als een nieuwe aanvraag voor een bouwvergunning. Als datum van indiening wordt 20 maart bepaald waardoor de aanvraag binnen het voorbereidingsbesluit valt en dus beoordeeld dient te worden op grond van het nieuwe bestemmingsplan die bouwen verbiedt. Daarnaast blijven de oude bouwplannen in de running.

3 april 2008: Bouwvergunningaanvraag voor blok 5 geweigerd door gemeente ivm strijdigheid met bestemmingsplan (uit 1970).

14 april: Zitting bezwarencommissie over bezwaarvan Woonzorg Nederland tegen voorbereidingsbesluit. Woonzorg en Hulpstichting komen echter niet opdagen.

25 april: Woonzorg vraagt geen monumentenvergunning aan maar dient een bezwaarschrift in tegen de eis tot het aanvragen van een monumenten-vergunning.

25 april: Bezwaarschrift Woonzorg tegen beoordeling wijzigingen bouwplan als een nieuwe bouwaanvraag.

25 april: bezwaarschrift Woonzorg tegen weigering bouwvergunning blok 5.

7 mei: de bezwarencommissie noemt de bezwaren van Woonzorg tegen het voorbereidingsbesluit ongegrond.

7 mei: Minister Verburg beantwoordt vragen van de Tweede Kamer en noemt bebouwing Kerkebosje ongewenst. Volgens de minister moeten blok 4,5,6 worden geweigerd. Daarnaast geeft de minister aan dat er grote twijfel bestaat of het bouwplan past binnen de bestemming: ‘Grond bestemd voor stichtingen met niet commerciële doeleinden”. Rijk en provincie gaan de gemeente adviseren in de procedure tegen Woonzorg.

7 mei: Minister Verburg informeert de gemeente dat een natuurtoets noodzakelijk is vanwege de aanwezigheid in het Kerkebosje van vleermuizen en het vliegend hert. In het geval geen ontheffing wordt verleend mag er niet gebouwd worden.