Jaarverslag 2012

Voor het jaarverslag 2012 en begroting/beleidsplan 2013: zie rubriek Ledenvergaderingen

Jaarverslag 2011

Hieronder treft u het – door de leden van de dorpsvereniging tijdens de ALV van 29 februari 2012 goedgekeurde – jaarverslag van 2011.

Jaarverslag 2011 (pdf)

(U vindt hieronder tevens de jaarverslagen van 2007, 2008, 2009 en 2010).

———————————————————————————————————————————–

Jaarverslag 2010 van de Dorpsvereniging Heilig Landstichting

Op 27 september overleed Tineke van der Brug. Zij was de initiatiefneemster en eerste voorzitter van onze vereniging. Zij was actief, betrokken en doortastend. In januari 2010 was zij op de eerste nieuwjaarsreceptie van de dorpsvereniging: Zij keek trots om zich heen: “Dat dit nu toch mogelijk is! Wie had dat gedacht! Geweldig!”

1. Bestuurssamenstelling.
Voorzitter:In de loop van het jaar stopte Els de Witte om persoonlijke redenen met het voorzitterschap en droeg dat over een Hans Cramer.
Vice-Voorzitter: Eva Spanhoff-Suerink
Secretaris: Joost Meuwese
Penningmeester; Omdat Hans Cramer voorzitter werd, werd een nieuwe penningmeester gezocht: Markus Matthias.
Leden: Annelies van Gunst, Gerard Scheenstra, Marja van Rossum-van Oppenraaij, Els de Witte-van der Schoot.

2.Bestuursvergadering.
Het bestuur kwam 8x bijeen.

3. Leden.
*De vereniging telt 155 leden, d.w.z. 155 ‘huishoudens’ zijn lid. De Oorschelp wordt bezorgd bij 350 adressen.

4. De Algemene ledenvergadering werd gehouden op dinsdag 2 februari 2010.

5. Communicatie met de leden.
*De Oorschelp verscheen in 2010 4x. Steeds fraaier en steeds dikker. Er kwamen ook advertenties. In december was er een overleg tussen bestuur en redactie en zij formuleerden het volgende uitgangspunt: De Oorschelp is het orgaan van de dorpsvereniging ten dienste van alle bewoners van de Heilig Landstichting. Opiniërende stukken geven niet de mening van de redactie of het bestuur, maar van de auteur.
*Philip Wolbert is webmaster geworden. Op de website worden actuele zaken aangaande het dorp en haar verenigingen gemeld. Maar ook eerdere edities van de Oorschelp of oude notulen zijn er te vinden.
*Marja van Rossum bezocht nieuw bewoners (verhuizingen en geboortes)

6. Leefomgeving.
*In 2010 onderzocht het bestuur of er draagvlak was voor de aanleg en het gebruik van een Jeu de Boulesbaan. Er was nauwelijks respons op een oproep om op 26 september op een geïmproviseerde baan te komen boulen! Een draagvlak kon niet worden vastgesteld. Er komt geen baan. Overleg met de gemeente over wat er gaat gebeuren met de gereserveerde gelden vindt plaats in 2011.
*Het bestuur correspondeerde met de Provincie over de opknapbeurt van de Nijmeegse Baan. De informatie kwam veel te laat, zodat er geen sprake meer kon zijn van overleg of inspraak. Snelheidsbeperkende of voetgangersbeschermende maatregelen konden niet meer besproken worden. Het bleek alleen te gaan om herasfalteren.
*Er was contact met de gemeente over gladheidbestrijding in de vorm van bakken met zout of zand.
*Er zijn contact met woningvereniging Oosterpoort over de verlichting van de achterommetjes in de Simonlaan.

7. Activiteiten.
*De eerst Nieuwjaarsborrel (10 januari) was een succes!
*De maandelijkse Dorpsborrel op elke laatste vrijdag van de maand, georganiseerd door ’t Zaaltje.
*Politiek Café op 17 februari i.vm. de gemeenteraadsverkeizingen.
*Midzomerfeest op 19 juni, georganiseerd door het Oranje Comité.
*Acte de presence bij de Zevenheuvelenloop. (Gluhwein)
*Op 30 april werd een bezoek georganiseerd aan de gerestaureerde Cenakelkerk, met na afloop een Oranjebitter. 52 aanwezigen.

8. Dorpsnetwerk.
Op 27 oktober vond de eerste dorplunch plaats, een initiatief van de commissie Dorpsnetwerk (Els de Witte, Marja van Rossum en Eva Spanhoff): Een maandelijkse lunch in Hotellerie Rozenhof. Organisatie en aanmelding geschiedt via de contactpersonen per straat. Gezien de opkomst voldoet het aan een behoefte.

9. Het Eeuwfeest.
Op de ALV worden initiatiefnemers gevraagd voor het Eeuwfeest. Frans Geertsen, Eric Reijnen, Rene Jansen, Pim Spaan en van het bestuur Hans Cramer, Gerard Scheenstra en Joost Meuwese, meldden zich aan.
Aanvankelijk wordt er gedacht aan het oprichten van een aparte stichting, maar dat idee werd weer verlaten..
2010 was wat betreft het Eeuwfeest vooral een voorbereidingsjaar. In september werd een bijeenkomst gehouden voor alle partijen uit het dorp, die wilden meewerken aan dit feest. Het Oranje Comité, de Heemkundekring, Museum Orientalis en de parochie de Verrijzenis en ’t Zaaltje zegden hun medewerking toe.
In Oorschelp nr 4 (december) werd het programma gepresenteerd.

10. Contacten met andere organisaties in het dorp.
Deze contacten betroffen vooral de voorbereidingen voor het eeuwfeest en andere lopende zaken.

11. Contacten met de gemeente Groesbeek.
In 2010 was er geen regulier overleg met de gemeente.
Dit jaarverslag wordt vastgesteld op de ALV van 22 maart 2011

Hans Cramer, voorzitter Joost Meuwese, secretaris

———————————————————————————————————————————–
Hieronder vindt u het financieel overzicht 2010 en de begroting voor 2011:

fin1 fin2

Alsmede het jaarplan 2011: Jaarplan 2011

———————————————————————————————————————————–
Jaarverslag 2009 van de Dorpsvereniging Heilig Landstichting
1.Bestuurssamenstelling.
Voorzitter: Els de Witte – van der Schoot
Vice-voorzitter: Eva Spanhoff
Secretaris: Joost Meuwese
Penningmeester: Hans Cramer
Leden: Marga Bolzoni, Annelies van Gunst, Gerard Scheenstra, Marja van Rossum – van Oppenraay, Marian van Kraaij, Marie-Louise Hoppenbrouwers

2. Bestuursvergaderingen.
Het bestuur vergaderde eenmaal per maand in ’t Zaaltje of in het Bosduiveltje.

3. Aantal leden:
De vereniging telt eind 2009 152 Leden.

4. Algemene ledenvergaderingen
Het bestuur organiseerde een Algemene Ledenvergadering op 27 maart 2009 in aansluiting aan de dorpsborrel.

5. Communicatie met het dorp en de leden.
*De Oorschelp verscheen afgelopen jaar 4 keer. De Oorschelp heeft een eigen redactie. Marian van Kraaij was zowel bestuurslid, als redactielid. De Oorschelp wordt bezorgd bij alle huishoudens.
*De leden ontvingen schriftelijke uitnodigingen voor de Algemene Leden Vergaderingen (ALV)
*Daarnaast is er een website met alle informatie en linken naar andere relevante organisaties. (www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl)
*Marja van Rossum bezoekt alle nieuwe bewoners en nieuwgeborenen van het dorp en overhandigt daarbij een welkomsttasje..

6.Leefomgeving.
*Op 15 juli werd er een bijeenkomst georganiseerd voor omwonenden van het ’t Zaaltje over de mogelijkheid om een jeu de boules-baan aan te leggen op het parkeerterrein van het ’t Zaaltje. Er waren veel bezwaren, zodat het bestuur een andere locatie zoekt.
*De jeu de boules-baan kan nu elders in de Heilig Landstichting aangelegd worden. De gemeentelijke gelden zijn nog steeds beschikbaar.
*In november stuurde het bestuur een inzending naar de provinciale KLIMAATPAREL-wedstrijd. Jose Jansen ontwierp een groen prieel tussen de speeltuin en een eventuele locatie van de jeu de boules-baan. We vielen niet in de prijzen.
*In overleg met de gemeente Groesbeek worden er plannen gemaakt voor een buurtnetwerk. Dit jaar was het vooral oriëntering en voorbereiding.
7.Activiteiten.
* vrijdag 3 april: Ontvangst in Museum Orientalis. (40 deelnemrs)
*Zaterdag 13 juni: Midzomerfeest in samenwerking met het Oranje Comité. (75 aanmeldingen)
*Zondag 15 november: Doortocht Zevenheuvelenloop.

*Maandelijkse dorpsborrel op de laatste vrijdag van de maand. (januari: nieuwkomers, november: Zevenheuvelenlopers)

8.Contacten met de gemeente Groesbeek
*Op 1 april was er overleg met wethouder Thijssen over de plannen om het Kerkebosje de bestemming natuurbegraafplaats te geven.
*Op 13 mei een informatiebijeenkomst voor alle bewoners over de veranderde plannen voor het Kerkebosje.
Op 15 oktober organiseerde de gemeente Groesbeek een algemene informatieavond. Voltallig B&W was aanwezig.

9. Contacten met andere organisaties in de Heilig Landstichting.
Het bestuur onderhoudt contacten met de verenigingen die actief zijn in en voor ons dorp zoals het Oranje-Comité; de Heilige Boontjes, de KBO (Katholieke Bond van Ouderen), het Museumpark Orientalis en Vrienden van het Museum, de Heemkundekring etc. Allen worden uitgenodigd om hun activiteiten te melden in de Oorschelp.

Dit jaarverslag is vastgesteld op de ALV van 2 februari 2010
Els de Witte-van de Schoot, voorzitter Joost Meuwese, secretaris

———————————————————————————————————————————–
JAARPLAN 2010

Doel
De doelstelling van de dorpsvereniging zoals geformuleerd bij de statuten dient uitgangspunt te blijven voor de komende jaren. Het gaat hierbij om de belangenbehartiging van alle (toekomstige) bewoners van de HLS. Door lid te worden van de dorpsvereniging ondersteunen bewoners materieel en immaterieel de dorpsvereniging en hebben bewoners stemrecht.
Het bestuur van de dorpsvereniging tracht bovengenoemd doel in 2010 te bereiken door

Het organiseren van activiteiten en bevorderen van contacten; budget: 1000 Euro
Continueren van bestaande activiteiten:
• Begroeten nieuwkomers
• Zomeractiviteit
• Representatie tijdens 7 heuvelenloop
Nieuwe initiatieven
• Opzetten van een buurtnetwerk.
• Organiseren van een politiek café i.v.m. de gemeenteraadsverkiezing
• Gedurende het bestuursjaar blijven zoeken naar (nieuwe) activiteiten die bewoners aanspreken
• Voorbereiding festiviteiten 100 jaar HLS
• Realisering Jeu de Boulesbaan

Het faciliteren van informatievoorzieningen; budget: 1000 Euro
Continueren en doorontwikkelen bestaande informatievoorzieningen
• Oorschelp 4 keer per jaar.
• Website
Nieuw initiatief
• Digitale nieuwsbrief
Het bevorderen en onderhouden van contacten met overheids- en andere instanties of instellingen en het in voorkomende gevallen initiëren van gezamenlijke activiteiten
Met de gemeente
• Overleg met de gemeente, structureel (een keer per jaar) en incidenteel en gemeentelijke instanties
Met organisaties in het buiten het dorp
• ’t Zaaltje, Oranjecomite, Heilig Boontjes, KBO, Heemkundekring, Museum
• Andere wijkraden
• GGZ
• Goede Doelen, actief in de HLS: Unicef , Zonnebloem , Amnesty , KWF
Het houden van vergaderingen en bijeenkomsten; budget: 500 Euro
• Maandelijks bestuursoverleg in het Zaaltje/Bosduiveltje
• Algemene ledenvergadering, minimaal een keer
• In voorkomende gevallen bijeenroepen van alle dorpsbewoners
• Installeren van werkgroepen/commissies, al dan niet tijdelijk

Het werven van nieuwe leden

Bestuur Dorpsvereniging Heilig Landstichting
Januari 2010
———————————————————————————————————————————–

 Hier treft u in PDF formaat het financieel verslag aan van 2009 plus de toelichting:

Toelichting bij de financiën 2009 van de Dorpsvereniging Heilig Landstichting.

De jaarrekening 2009.

Donaties.
Dit jaar mochten we wederom een donatie van € 240,– ontvangen van onze STAR, het bedrijf,dat onze website onderhoudt. Daarnaast ontvingen wij tijdens de Dorpsborrel een anonieme donatie van € 10,– .
Contributies.
De realisatie van de contributies ligt hoger dan begroot voor 2009. Het resultaat ligt zelfs veel hoger dan de realisatie van 2008. Voornaamste oorzaak is de rappelactie, die het bestuur in het voorjaar hebben gehouden. Veel leden hebben toen ook de contributie van voorgaande jaren betaald. Voor veel huishoudens is een concrete brief met verzoek tot betalen – zoals nu ook bij de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering – effectiever dan een oproep in de Oorschelp. Desondanks zijn er een uiterst beperkt aantal leden, die de afgelopen 3 jaren nog nooit betaald hebben. Zij hebben een brief ontvangen waarin wordt aangekondigd dat zij geschrapt worden van de ledenlijst.

Subsidie gemeente Groesbeek.
Evenals voorgaande jaren hebben we van de gemeente een subsidie ontvangen voor de organisatiekosten van onze activiteiten. Ook voor 2010 zullen wij deze subsidie aanvragen. Onbekend is of deze subsidie door de bezuinigingen is geschrapt.

Bestuurskosten.
De organisatiekosten zouden we in 2009 terug te dringen. Dit is niet gelukt. Voornaamste post is het maandelijks vergaderen van het bestuur.

De Oorschelp.
De kosten voor het drukken van de Oorschelp is binnen de begroting gebleven. Voor komend jaar zullen de kosten door advertentie-inkomsten zelfs iets kunnen dalen.

Activiteiten, Diverse en onvoorzien.
Onder deze post vallen de kosten opbrengsten van de activiteiten, die we afgelopen jaar hebben ontplooid zoals de inhoud van de welkomstas die alle nieuw ingezetenen ontvangen; kosten van kleine attenties voor medebewoners, de glühwein tijdens de Zevenheuvelenloop, het midzomerfeest (inclusief de Clinic Clowns) en ook hebben we dit jaar voor de activiteiten twee partytenten aangeschaft.

De begroting 2010.
De begroting 2010 verschilt weinig van die van 2009. De contributies hebben we op advies van de kascommissie gesplitst in contributie lopend boekjaar en contributie voorgaande jaren Door het vragen van een geringe bijdrage bij de activiteiten, vallen de totaalkosten ieder jaar lager uit, zonder dat dit ten koste van de activiteiten is gegaan.

PDF exploitatierekening

PDF resultaten en begroting

———————————————————————————————————————————–
Jaarverslag 2008 van de Dorpsvereniging Heilig Landstichting
1.Bestuurssamenstelling.
Voorzitter:Tineke van de Plassche-van der Brug legt in april haar voorzitterschap neer, omdat zij naar Nijmegen verhuist. Els de Witte wordt waarnemend voorzitter en daarna vanaf eind oktober definitief voorzitter.
Vice-voorzitter: Eva Spanhoff
Secretaris: Frans Geertsen en na oktober Joost Meuwese
Penningmeester: Hans Cramer
Leden: Wil Peters (tot eind oktober), Marga Bolzoni, Annelies van Gunst, Gerard Scheenstra, Marja van Rossum, Marian van Kraaij
Marie-Louise Hoppenbrouwers (vanaf eind oktober).

2. Bestuursvergaderingen.
Het bestuur vergaderde eenmaal per maand. Meestal in ’t Zaaltje. Maar als het zaaltje bezet was, werd uitgeweken naar Rozenhof.

3. Aantal leden:
De vereniging telt eind 2008 149 Leden.

4. Algemene ledenvergaderingen
Het bestuur organiseerde twee Algemene Ledenvergaderingen.
Op 26 maart stonden het jaarverslag, het financieel verslag, het jaarplan en de begroting op de agenda. Na de pauze werd stevig gediscussieerd over de rol van het bestuur inzake bouwplannen van het Kerkebosje.
Op 31 oktober namen de leden van de dorpsvereniging tijdens de algemene ledenvergadering afscheid van drie vertrekkende bestuursleden en stemden in met de benoeming van twee nieuwe -door het bestuur voorgedragen- bestuursleden.

5. Communicatie met het dorp en de leden.
De Oorschelp verscheen afgelopen jaar 4 keer. De Oorschelp heeft een eigen redactie. Els de Witte en later Marian van Kraaij waren zowel bestuurslid, als redactielid. De Oorschelp wordt bezorgd bij alle huishoudens. De leden ontvingen schriftelijke uitnodigingen voor de Algemene Leden Vergaderingen (ALV)
Daarnaast is er website met alle informatie en linken naar andere relevante organisaties. (www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl)
In de loop van 2008 is het bestuur begonnen met het bezoeken van alle nieuwe bewoners en nieuwgeborenen van het dorp en hen daarbij een welkomsttas(je) te overhandigen.

6.Leefomgeving
De commissie speeltuin en omgeving adviseerde de gemeente over de herinrichting van de speeltuin. In 2008 kon daar een aanvang mee worden gemaakt. Een aantal oude toestellen werd vervangen door prachtige nieuwe.
Eind oktober trad Marie-Louise Hoppenbrouwers tot het bestuur toe. Zij is tevens voorzitter van de stichting die ‘t Zaaltje beheert. Zo kan er met gescheiden verantwoordelijkheden gezamenlijk opgetrokken in het realiseren van een aantrekkelijke gemeenschapsvoorziening.

In juni diende het bestuur in het kader “Wijkwensen van de gemeente Groesbeek” twee wijkwensen in. Beide werden gehonoreerd. Een zeer lang gekoesterde bewonerswens, verlichting tussen Simonlaan en Lucaslaan zal nu toch echt worden aangelegd. Ook werd toestemming gegeven voor de aanleg van een of twee jeu de boules banen.

7.Activiteiten.
* Op 14 juni organiseerde het Oranje-Comite, dat in 2008 50 jaar bestond, een Midzomerfeest. Dit kwam in de plaats van het traditionele feest met Koninginnedag, dat, zoals vaker de afgelopen jaren in de voorjaarsvakantie viel. Na afloop van het zeer geslaagde Midzomerfeest organiseerde de dorpsvereniging een barbecue waar 80 dorpsbewoners aan deelnamen.
* 21 september kon een Preuvement, waaraan alle horecaondernemers uit de Heilig Landstichting hun medewerking zouden verlenen niet doorgegaan ivm te weinig aanmeldingen.
* Eind augustus werd gestart met een maandelijkse dorpsborrel (laatste vrijdag van de maand) in ’t Zaaltje, een gezamenlijk iinitiatief van de dorpsvereniging en ’t Zaaltje. Zo mogelijk wordt er een extra accent aan de borrel gegeven. Eind oktober werd de borrel gecombineerd met een korte ALV (verkiezing nieuwe bestuursleden). Eind november werden de Zevenheuvelenlopers uitgenodigd. Er zijn telkens ongeveer 30-40 gasten.
*In de Oorschelp werd een oproep gedaan om mee te doen met allerlei sportieve activiteiten in en rond ’t Zaaltje. Vooralsnog weinig reactie.

8.Contacten met de gemeente Groesbeek.
Geregeld vond overleg plaats met ambtenaren van de gemeente.
Met wethouder Thijssen was er begin 2008 twee keer overleg over de ontwikkelingen rond het Kerkebosje (zie onder).
Op 10 november vond er een gesprek plaats tussen de gemeente (Burgemeester Prick en Carl te Riele, contactpersoon wijk/dorpsraden) en bestuurleden. De gemeente hecht veel belang in het bestaan en het functioneren van dorpsverenigingen en wijkraden en ondersteunt deze met subsidie. Ook kunnen projectsubsidies worden aan gevraagd. Er werd de wens uit gesproken om te komen tot één laagdrempelige gemeenschapsaccommodatie. De gemeente ziet eventuele plannen graag tegemoet, maar neemt vooralsnog zelf geen initiatieven.

9. Contacten met andere organisaties in de Heilig Landstichting.
Het bestuur onderhoudt contacten met de verenigingen die actief zijn in en voor ons dorp zoals het Oranje-Comité; de Heilige Boontjes, de KBO (Katholieke Bond van Ouderen), het Museumpark Orientalis en Vrienden van het Museum, de Heemkundekring etc. Allen worden uitgenodigd om hun activiteiten te melden in de Oorschelp.

10. Het Kerkebosje.
De plannen met betrekking tot een eventuele bebouwing van het Kerkebosje hebben de gemoederen in ons dorp het afgelopen jaar hoog doen oplopen. Op 31 januari organiseerde het bestuur een informatieavond voor alle bewoners van de Heilig Landstichting. Zo’n 150 mensen kwamen naar t Zaaltje. De Eerste Hulpstichting, Woonzorg Nederland en de gemeente gaven een toelichting op de plannen.
Op de ALV van 26 maart is met de leden uitvoerig stil gestaan bij de rol van het bestuur in deze zaak. Het bestuur lichtte toe waarom het geen standpunt kon en wenste in te nemen omdat zij naar het oordeel van het bestuur onvoldoende representatief is en niet gemandateerd was om een eigen standpunt in te nemen. Wel zegde het bestuur toe om toe te zien op een goede informatievoorziening en desgevraagd actief mee te zullen denken over mogelijkheden om het Museumpark Orientalis materieel te ondersteunen. Daar was het immers allemaal om begonnen.
Dit jaarverslag is vastgesteld op de ALV van 27 maart 2009.

Els de Witte-van de Schoot, voorzitter Joost Meuwese, secretaris
———————————————————————————————————————————–

Jaarrekening 2008

DORPSVERENIGING HEILIG LANDSTICHTING

EXPLOITATIEREKENING Boekjaar 2008

INKOMSTEN

1. Donaties € 1.240,00
2. Contributies € 830,00
3. Subsidie Gemeente € 847,70

TOTALE INKOMSTEN € 2.917,70

UITGAVEN
1. Organisatiekosten € 722,41
2. Bijeenkomsten/activiteiten € 905,33
3. Bankkosten € 29,81
5. Nieuwsbrief bewoners € 834,46
6. Website € 449,44

TOTALE UITGAVEN  € 2.941,45                saldo € 23,75-

Balans per 31 december 2008

Bankrekening € 320,18
Nog te vorderen contributies € 290,00
nog te ontvangen contributies € 35,00
Totaal € 355,18

Eigen Vermogen € 205,18
Te betalen kosten € 30,00
Vooruit ontvangen contributie € 120,00

Totaal € 355,18

———————————————————————————————————————————–

Jaar/activiteitenverslag 2007

Op 11 april 2007 werd de eerste jaarvergadering van onze dorpsvereniging gehouden, waarvan U de notulen inmiddels heeft gehoord. Voorafgaand aan die eerste jaarvergadering vond in februari 2007 de oprichtingsvergadering van onze dorpsvereniging plaats. Een feestelijke bijeenkomst die niet deed vermoeden dat we in het eerste jaar van ons bestaan met ingewikkelde problemen te maken zouden krijgen. Dit jaarverslag heeft betrekking op de periode van 11 april 2007 tot heden. Het financiële jaarverslag daarentegen loopt gelijk met het kalenderjaar.

Aantal leden.
Bij de jaarvergadering 2007 telde onze vereniging 96 huishoudens als lid. Dit aantal is gegroeid naar 136. Hoewel dat een mooi aantal is is het minder dan de helft van de postcodes in ons dorp. ( correctie penningmeester 131 leden.)

Vergaderingen bestuur.
Het bestuur vergadert maandelijks op de 2e woensdagavond van de maand. Dit jaar waren een aantal extra vergaderingen nodig i.v.m. de ontwikkelingen rond het Kerkebosje. Het was de bedoeling van het bestuur fasciliterend bezig te zijn.

Commissies.
De navolgende commissies waren werkzaam:
*De speeltuincommissie; In overleg met de gemeente is bereikt dat al in 2008
wordt begonnen met het instaleren van een aantal veilige speelvoorzieningen.
*De commissie welkom voor nieuwe bewoners; Deze groep zal zorg dragen dat nieuwe bewoners een tas met relevante informatie aangeboden krijgen.
*De accommodatiecommissie. Ons bestuur overlegt met de besturen van ’t Zaaltje en t’Bosduiveltje over de gewenste accommodatie voor de activiteiten van de diverse verenigingen in ons dorp. De gemeente heeft een bemiddelaar voorgesteld.
*Voorbereidingscommissie informatieavond Kerkebosje.
* Bestuurscommissie. Procedure betreffende spoedeisende binnengekomen ideeën en klachten.
*De Kascommissie.

Oorschelp
Ons dorpsblad heeft zich in het afgelopen jaar ontwikkeld tot een professioneel blad met een mooie layout, informatie van meerdere verenigingen en een goed leesbare dorpsagenda. Het blad verscheen zoals gepland vier maal.

Website.
Onze website werd mede i.v.m. het Kerkebosje steeds beter bezocht. Jammer dat het een korte periode “uit de lucht” was. Naast informatie over de Dorpsvereniging worden er ook tal van andere wetenswaardigheden over de Heilig Landstichting op vermeld. Het streven blijft om de site de actuele nieuwspagina van de Heilig Landstichting te maken. Door een tijdelijk verhuizing van een bestuurslid werd de site afgelopen jaar verzorgd van uit de overkant van de aardbol.

Informatie vanuit gemeente.
De gemeente informeert het bestuur over alle zaken die in de politieke markt aan de orde komen door middel van het toesturen van de raadsstukken.
De secretaris heeft geparticipeerd in de werkgroep Waterhuishouding van de gemeente Groesbeek en de plaatsvervangend voorzitter in de gemeentelijke werkgroep “Actieve Leefstijl Groesbeek”.
Op de najaarsledenvergadering van 17 oktober 2007 heeft de heer Schimmel van de gemeente Groesbeek voorlichting gegeven over de achtergronden van d Onroerend Zaken Belasting.
Daarnaast is er een halfjaarlijks overleg van enkele bestuursleden met de burgemeester waar alle actuele zaken worden doorgenomen.

Kerkebosje.
Het bestuur heeft vanaf de eerste publicatie in de Gelderlander, zowel bij E.H.S als de gemeente aangedrongen op het informeren van alle dorpsbewoners, om hen in de gelegenheid te stellen op basis van feiten i.p.v. geruchten en krantenartikelen hun mening te vormen.
De allereerste bijeenkomst was gepland in de eerste week van september maar deze bijeenkomst kon geen doorgang vinden doordat de EHS zich terugtrok.
Ook een tweede bijeenkomst moest op het allerlaatste nippertje door gebrek aan informatie afgezegd worden. Uiteindelijk konden wij, helaas pas geruime tijd na indienen van de bouwaanvragen door de Zorggroep bij de gemeente in december 2007, op 30 januari alsnog een informatiebijeenkomst organiseren.
Deze bijeenkomst werd door 150 dorpsbewoners bezocht.
Een delegatie uit het bestuur bezocht de vergaderingen in Wijchen en Beuningen van de regionale welstandscommissie waarin de bouwplannen in het Kerkebosje werden besproken.

Oranjecomité.
Met het Oranjecomité werd overleg gepleegd over hun plan om hun jaarlijkse bijeenkomst op Koninginnedag te verplaatsen naar een datum waarbij hopelijk meer mensen (jong en oud) aanwezig kunnen zijn. In 2008 is daarvoor 14 juni gekozen.

Naar waarheid ingevuld te Heilig Landstichting op 29 maart 2008.

De voorzitter: De secretaris: De penningmeester:
Mevr. T. v.d. Passche-v.d. Brug F.Geertsen H.Cramer.
———————————————————————————————————————————–

Financieel overzicht 2007

Naam: Dorpsvereniging Heilig Landstichting

Ledenaantal per 1-1-2008 131

Aangesloten bij: n.v.t.

ADRESSEN

Correspondentie-adres: Nijmeegsebaan 154

Voorzitter:
Mevr. C. v.d. Plassche-v.d. Brug
Sophiaweg 133; 024-3240265

Secretaris:
Dhr. F.Geertsen
Nijmeegsebaan 154; 024-3234230

Penningmeester :
Dhr. J.Cramer
Nijmeegsebaan 66; 024-3226277

Bankrekeningnummer: 18.74.44.412. t.n.v. Dorpsvereniging Heilig Landstichting.

Vooraf.
De verenigingsakte is gepasseerd op 5 maart 2007.
In de periode tot 5 maart was de vereniging in oprichting.
Het ingebracht saldo op 5 maart 2007 bedroeg € 562,12.
Onderstaande exploitatierekening heeft betrekking op de
periode van 1 januari 2007 t/m 31 december 2007.

EXPLOITATIEREKENING

Boekjaar 2007

INKOMSTEN

1. Donaties € 240,00
2. Contributies € 1.120,00
3. Subsidie Gemeente € 759,50

TOTALE INKOMSTEN € 2.119,50

UITGAVEN

1. Organisatiekosten € 295,44
2. Bijeenkomsten € 254,00
3. Bankkosten € 20,40
4. Oprichtingskosten € 153,65
5. Nieuwsbrief bewoners € 724,78
6. Website € 442,30

TOTALE UITGAVEN € 1.890,57

Voordelig saldo € 228,93

Balans per 31 december 2007

Bankrekening € 106,43
Eigen Vermogen € 228,93
Nog te vorderen contributies € 290,00
Vooruit ontvangen contributie € 130,00
Te betalen kosten € 37,50

Totaal € 396,43
———————————————————————————————————————————–

Jaarverslag september 2006-april 2007

Het platform Heilig Landstichting heeft in de periode van juni 2005 tot september 2006 aan de voorbereiding van het oprichten van een dorpsvereniging gewerkt. De laatste actie van het platform bestond uit het rondsturen van een enquete om de belangstelling van de bewoners van Heilig Landstichting voor dit plan te peilen. De resultaten hiervan werden op 27 september 2006 in het zaaltje bekend gemaakt.

Van meer dan 90 adressen, verdeelt over alle straten van ons dorp, werden enqueteformulieren terug ontvangen; 90 % daarvan voor oprichting van een dergelijke vereniging. 25 respondenten wilden actief aan deze vereniging meewerken..De resultaten van deze enquete zijn ook middels een rondzendbrief aan alle bewoners medegedeeld.

Op 25 oktober kwam het Platform bijeen in Hotel Sionshof samen met diegenen die hadden aangegeven belangstelling te hebben voor een bestuursfunctie in de op te richten vereniging. Tijdens deze bijeenkomst werd een voorlopig bestuur gevormd.

Vijf personen van het platform traden af en zes nieuwe mensen gingen enthousiast aan de slag om de definitieve dorpsvereniging vorm te geven. Uit deze groep werd een statutencommissie gevormd, die zich met de formele kant van de oprichting ging bezighouden.

Het voorlopig bestuur vergaderde om de drie weken een avond in de kleine zaal van het “Bosduiveltje”, deze zaal werd door het bestuur van het “Bosduiveltje” gratis ter beschikking gesteld.

Tijdens deze vergaderingen zijn de volgende zaken aan de orde geweest

 • Invulling van functies in het voorlopig bestuur.
 • Verandering van de naam van de vereniging van wijkvereniging in dorpsvereniging.
 • Gemeentelijke subsidieaanvragen. Er werd subsidie aangevraagd bij de Gemeente Groesbeek.Voor het jaar 2006 werd een bedrag van € 700 ontvangen.
 • Reglement “Beheer financiën”. Gedragsregels voor penningmeester en andere bestuurs-leden betreffende financiële zaken.
 • Definitie van hoofdoelen van de dorpsvereninging. Deze zijn in de statuten als volgt geformuleerd: Het behartigen van de belangen van bewoners en toekomstige bewoners van Heilig Landstichting en al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 • Deze belangen dienen betrekking te hebben op de woon- en leefomstandig- heden in de ruimste zin en omvatten onder meer— ruimtelijke ordening, milieu, welzijn en gezondheid, alsmede verkeer en veiligheid. Teneinde de onderlinge communicatie te bevorderen, een essentiele voorwaarde om de hoofddoelen te kunnen realiseren, werd besloten tot het opzetten van een webside en de periodieke uitgave van een dorpsblad. Dit dorpsblad zal drie maal per jaar verschijnen en is bedoeld voor alle bewoners, ongeacht of men lid is van de vereniging of niet.
 • Het eerste resultaat hiervan was de nieuwsbrief die u in febr. ontving. intussen is een redactie gevormd, heeft het blad een nieuwe naam gekregen (de Oorschelp) en heeft zich een vaste groep bezorgers gemeld die het blad rondbrengen.
  De website is te vinden op www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl De inhoud hiervan bestaat uit een stuk geschiedenis over ons dorp, actueel nieuws, mededelingen van verenigingen etc.
 • De statuten van de vereniging. Er is uitgebreid overleg geweest met de statutencommissie. Uiteindelijk is het ontwerp van de commissie door het voltallige bestuur goedgekeurd. Op 5 maart is de akte bij de notaris gepasseerd en werden de statuten van kracht.
 • Tevens zijn wij als vereniging geregistreerd bij de “Kamer van Koophandel.
 • Voor wat betreft het lidmaatschap van de vereniging zijn vele varianten besproken. Besloten is voor een lidmaatschap per huis (kinderen lid tot 18 jaar) voor een bedrag van tien euro per jaar.
 • Veel tijd is gestoken in de voorbereiding van de feestelijke kennismakings- borrel met alle bewoners op 11 maart in het zaaltje. Er waren ruim 100 aanwezigen. Het bestuur van het zaaltje ontving ons gastvrij met gratis koffie en thee. Na een inleiding over de statuten hieven we het glas op de nieuwe vereniging. Daarna waren er standjes met ledenwerving, statutencommissie, de redactie van de nieuwsbrief, een plaats waar men ideeen kon spuien, en was er informatie over het project “actieve leefstijl voor ouderen”in de gemeente Groesbeek..
 • In het bosduiveltje was een kinderprogramma waar ruim 20 kinderen zich prima amuseerden. Op het eind van de bijeenkomst werden de oude platformleden in de bloemetjes gezet en kregen de winnaars van de wedstrijd voor het bedenken van een naam voor de nieuwsbrief en een logo een zelfgebakken appeltaart als prijs aangeboden. Ook de vrijwilligers voor het kinderprogramma werden bedankt.
 • Tijdens deze bijeenkomst werden 76 leden ingeschreven. Inmiddels is het ledental gegroeid naar 96.
  Het bestuur vergaderde op 22maart nogmaals ter voorbereiding van deze eerste jaarvergadering van de Dorpsvereniging Heilig Landstichting.
 • In week 13 werd de beschrijvingsbrief voor deze vergadering rondgebracht met het verzoek om eventuele bestuurskandidaten, uiterlijk 7 april bij F.Geertsen in te dienen. Op 8 April waren geen nieuwe kandidaatstellingen bekend.

Heilig Landstichting
08-04-2007.
F.Geertsen/T.v.d. Brug