Huishoudelijk reglement

Interpretatie door het bestuur van de rol van de Dorpsvereniging
(zoals vastgesteld in de ALV dd 19 februari 2020)

In het recente verleden zijn er een paar situaties geweest waarbij vragen zijn gesteld over de rol van de Dorpsvereniging. In het verre verleden gold dit voor bijv. voor het Kerkebosje, in 2019 voor de verbouwing van ’t Zaaltje (nu Bosduivel), het convenant inzake de Bosduivel en de plannen rondom Museumpark Oriëntalis.
Met name naar aanleiding van de discussie rond Orientalis heeft het bestuur zich beraden over de rol van de vereniging.
De vereniging is inmiddels meer dan 10 jaar oud, de tijden zijn veranderd. In die periode is het aantal leden gegroeid en ook de rol van de vereniging heeft zich verder ontwikkeld.
Dit betekent dat het goed is om de doelstelling van de Dorpsvereniging zoals die in de statuten staat en de uitvoering van dat doel met andere ogen te bezien.
In de statuten staat het volgende: “De vereniging heeft ten doel, het behartigen van de belangen van de bewoners en toekomstige bewoners van Heilig Landstichting. Deze belangen hebben betrekking op de woon- en leefomstandigheden in de ruimste zin en omvatten onder meer ruimtelijke ordening, milieu, welzijn en gezondheid alsmede verkeer en veiligheid.”

De Dorpsvereniging heeft zich heden ten dage veel meer ontwikkeld in de richting van een vereniging die activiteiten (mede) organiseert voor dorpsgenoten en leden van de Vereniging met de bedoeling om de sociale cohesie tussen jong en oud in het dorp te verbeteren, door contactmomenten tussen de dorpsgenoten te organiseren, door verbindingen en contacten te leggen naar andere verenigingen en organisaties die actief zijn in het dorp (KBO- 50Plus HLS; Oranje Comité; Orientalis, Afrika Museum).
De dorpsvereniging is van een belangenbehartiger dus meer een vereniging geworden, die de sociale cohesie en de leefbaarheid in het dorp bevordert.

In het bestuur zijn de volgende stellingen besproken:

Stelling: We moeten toezien op een goed proces, waarbij het dorp tijdig en adequaat betrokken wordt en de belangen serieus worden genomen.
Zorgen voor betrokkenheid van het dorp, voorlichting (laten) organiseren en er aan bijdragen dat dit goed verloopt door kritisch mee te denken, onze communicatie kanalen ter beschikking te stellen etc.

Stelling: we moeten een inhoudelijk standpunt innemen over onderwerpen die onomstotelijk in het belang zijn van de dorpsgemeenschap .
-Bijvoorbeeld het verbreden van het trottoir bij de Nijmeegsebaan).
-Bijvoorbeeld over Orientalis: ‘we willen dat ze doorkunnen om een beter plan te maken met draagvlak’. Dat is namelijk wel wat we van iedereen horen, immers voor het dorp is de toekomst ongewis als Orientalis sluit.
-Bijvoorbeeld over de Bosduivel: ‘we willen dat het Zaaltje de cursussen van het Bosduiveltje herbergt en normale activiteiten van een dorpshuis kan bergen’.

Stelling: Als de inhoudelijke reacties vanuit het dorp sterk verschillen heeft het bestuur geen inhoudelijk standpunt. Dit was bijvoorbeeld het geval bij het Kerkebosje; daar was een plan voor bebouwing met appartementen). Als bestuurslid geven we in zo’n geval ook niet onze persoonlijke mening.
De uiteindelijke keuzes en verantwoordelijkheid ligt bij de initiatiefnemer, samen met de betrokken vergunningverleners / overheden (provincie en gemeente/ wethouder. En dorpsgenoten hebben uiteraard individueel altijd de ruimte om bezwaar te maken.

Stelling: We trekken samen op met de betrokken dorpsgenoten.
Omwonenden en overige betrokken dorpsgenoten zijn vaak de eersten die reageren op ontwikkelingen. Het is prettig dat ze ons dan weten te vinden en ons inschakelen. Deze leden zijn bereid actief te zijn.

We maken per geval aan deze dorpsgenoten duidelijk wat het bestuur doet om het belang van het dorp in te brengen. Het bestuur steunt hen bijvoorbeeld in het benaderen van de initiatiefnemer (bv Orientalis, de Bosduivel, de uitvoerder renovatie Nijmeegsebaan) en van de verantwoordelijke overheid de respectievelijke ambtenaren en politici (wethouder, gemeenteraad).

Wij interpreteren de Statuten derhalve in de hier beschreven zin:

Het bestuur is voor alles belast met het vormgeven en organiseren van activiteiten die de leefbaarheid en sociale cohesie van het dorp versterken en bevorderen
Ook bevordert het bestuur de samenwerking met andere verenigingen en organisaties die actief zijn in en voor het dorp. Tenslotte behartigt het bestuur de belangen van het dorp door er op toe te zien dat het dorp betrokken wordt bij ontwikkelingen die het hele dorp raken.

Het bestuur is aanspreekpunt en neemt een inhoudelijk standpunt in, in die gevallen waar overduidelijk geen enkele discussie is over het belang voor het dorp. Zo nodig worden de leden geraadpleegd. Bijv. bij het opzetten en organiseren van de Buurt WhatsApp,

Als er sprake is van verschillende standpunten in het dorp (bijvoorbeeld Orientalis), dan houdt het bestuur zich bij de procesrol: het vragen voor aandacht voor een goed en zorgvuldig proces en betrokkenheid van het dorp. In dat geval neemt het bestuur geen inhoudelijk standpunt in.

Bij verschillen tussen het individuele belang en het belang van de groep/ het dorp zoals bij ‘t Zaaltje. Dan is de rol van het bestuur van de dorpsvereniging: het bevorderen van overleg, luisteren, en zo mogelijk proberen tegemoet te komen aan de individuele bezwaren bijvoorbeeld door met alle betrokkenen te trachten om een compromis te vinden.

In bijzondere, vaak meer individuele gevallen (bijvoorbeeld bij verschillen van mening over parkeren op de stoep door bouwbedrijven bij verbouwingen, of bij het te vroeg buiten zetten van de vuilniszakken en daarna het opruimen van troep) stimuleert het bestuur om met elkaar in gesprek te gaan en zoekt oplossingen en compromissen, indien men daar het bestuur om verzoekt