Statuten Dorpsvereniging

Bekijk hier de Statuten

Over de tot stand koning van de statuten sprak Hans Cramer met twee van de opstellers: Annelies van Gunst en Marga Bolzoni.

Over het proces

Er komt meer bij kijken dan je op het eerste gezicht denkt. Je moet goed nadenken over de formulering, bijvoorbeeld van het doel van de vereniging. Verder heeft de statutencommissie en het voorlopig bestuur een aantal keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld over wie lid kunnen worden van de vereniging
Hebben jullie ‘afgekeken’ van andere dorpsverenigingen?
Ja, we hebben andere statuten bij het opstellen van onze statuten gebruikt, onder meer van een bewonersvereniging uit Wassenaar en van de Dorpsraad Berg en Dal. Bij de statutencommissie zit ook de heer Pancken, oud-notaris. Maar ook de notaris die uiteindelijk onze statuten maakt, heeft geput uit zijn kennis van de statuten van dorpsverenigingen.

Was het leuk om iets voor je dorp te doen? Ja, het is leuk om samen iets tot stand te brengen. Je leert er anderen mensen uit het dorp door kennen en iedereen doet een deel. Een groepje is bezig met de statuten, een ander met de vorming en vulling van de website, anderen zijn weer actief bij het voorbereiden van de vergaderingen.

Kan ik in de komende vergadering nog iets veranderen aan de statuten? Over de belangrijkste zaken heeft het voorlopig bestuur een besluit genomen. Als je met een belangrijk punt niet eens bent, kun je dit bij het voorlopig bestuur aangeven, zodat die ernaar kijkt.

Over de vorm

In welke vorm functioneren jullie op dit moment? Op dit moment functioneert een voorlopig bestuur met 12 leden, bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en de overige algemene bestuursleden. De Algemene Ledenvergadering kiest, nadat de vereniging is opgericht, een definitief bestuur; dat wil zeggen voor 3 jaar.

Waarom hebben jullie gekozen voor een vereniging? Waarom niet voor een stichting? Het klinkt toch zo leuk: Heilig Landstichting Stichting! Het grote verschil is dat je van een stichting geen lid kunt worden. Dat is het leuke van een vereniging: iedere bewoner van 18 jaar of ouder kan lid worden, mits er contributie wordt betaald. Leden hebben stemrecht en kunnen dus meebeslissen in het reilen en zeilen van de dorpsvereniging.

Waarom noemen we het een dorpsvereniging en geen dorpsraad, zoals gesuggereerd door de wethouder/buurtbewoner aan het eind van de vergadering in maart?
Daar is uitgebreid over gediscussieerd, maar de benaming ‘dorpsvereniging’ schept ten opzichte van de bewoners de meeste duidelijkheid over wat de vereniging doet; namelijk het behartigen van collectieve belangen van de bewoners van Heilig Landstichting. Dit moet niet worden verward met een politiek orgaan als de gemeenteraad, wat de term ‘dorpsraad’ zou kunnen suggereren.

Is het een erg lang en ingewikkeld document geworden?
Het is onvermijdelijk dat het een document is met juridische termen en zinnen, omdat de afspraken met betrekking tot de dorpsvereniging worden vastgelegd in een notariële akte. Daarom is er ook een handzame ‘vertaling’ gemaakt, waarin de belangrijkste punten zijn opgenomen.

Over de inhoud
Wat staat in de statuten over het doel van de dorpsvereniging? Is het alleen gezelligheid of voor mensen met kinderen?
Het doel is het behartigen van de belangen van alle bewoners van Heilig Landstichting. Dit kunnen ook de belangen van kinderen zijn. Deze belangen moeten wel betrekking hebben op de woon- en leefomstandigheden in de ruimste zin. Zij omvatten onder meer ruimtelijk ordening, milieu, welzijn en gezondheid, verkeer en veiligheid. Een middel om dit doel te bereiken is bijvoorbeeld het organiseren van gezamenlijke activiteiten en het bevorderen van onderlinge contacten. Hierbij komt dus ook gezelligheid kijken.

Komt er ook een bestuur? En hoe wordt dit bestuur dan gekozen? Er komt een bestuur dat door de Algemene Ledenvergadering wordt gekozen.

Kan iedereen lid worden van de dorpsvereniging of moet je ook echt in het dorp wonen? Personen van 18 jaar en ouder die in Heilig Landstichting wonen en bedrijven die in Heilig Landstichting gevestigd zijn, kunnen lid worden van de vereniging. De grenzen van het gebied Heilig Landstichting vallen niet noodzakelijk samen met de geografische grenzen, maar worden door de Algemene Ledenvergadering van de vereniging vastgesteld. Het zou dus goed kunnen zijn, dat ook mensen die aan de Nijmeegse zijde van de Nijmeegsebaan wonen, lid kunnen worden, als zij vallen binnen de begrenzing van het gebied.

Wordt er ook iets gezegd over wat we echt gaan doen, welke activiteiten en voor wie? In algemene zin wel, kijk maar naar de doelstelling, maar de specifieke activiteiten, daat heeft het voorlopig bestuur wel ideeën over, doch deze moeten nog concreter worden gemaakt. Je moet de statuten zien als een spoorboekje, maar hoe de trein precies gaat rijden, dat vult de vereniging nader in.