NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING

van woensdag 6 juli  2016 om 20.00 uur in ’t Zaaltje

 

Aanwezig: Frans Geertsen, Gabriel Trouw, Philip Wolbert, Tineke Postma, Marga Bolzoni, Marja van Rossum, Jan Spanhoff, Loes Boerboom, Ria Timmerman, Coosje Brunnekreeft, Pim Spaan, Maria Quant, Bert Peters

Bestuur: Theo de Witte, Han van Wijk, Lies van Campen, Margreet Mooren,   Odette Wolbert, Josine de Groot (notulen)

Afgemeld:  A.M. van der Heijden, Margot Homburg, Cootje van Ellen, Francis Dekkers, Christine Arns

Van het bestuur: Paul van Vliet

 

 1. Opening.

Theo de Witte heet iedereen welkom.

De agenda is als volgt aangepast:

 1. Opening en toelichting op aanleiding van deze vergadering
 2. Bijgestelde begroting 2016 door de voorzitter
 3. Voordracht en benoeming nieuwe penningmeester: Han van Wijk en herbenoeming tweede termijn Lies van Campen, Margreet Mooren-Bartijn en Odette Wolbert.
 4. Rondvraag en aankondiging 10-jarig bestaan Dorpsvereniging HLS in 2017.

Toelichting:

Theo verwijst naar de jaarvergadering van 2 maart jl. waarin de begroting niet is goedgekeurd. Het financiële jaarverslag 2015 is wel goedgekeurd, dus wordt nu niet besproken.

De gecorrigeerde versie van de notulen van de ALV van 2 maart wordt binnenkort toegestuurd en zal op de website worden geplaatst. De officiële goedkeuring volgt pas bij de volgende ALV in 2017.

 

 1. Bijgestelde begroting 2016 door de voorzitter.

Theo is uitgegaan van de cijfers die door Markus Matthias zijn gebruikt. De begroting  vertoonde een duidelijk tekort. Theo licht deze gecorrigeerde versie toe. Er is een splitsing gemaakt tussen echte inkomsten en inkomsten die nog binnen zouden moeten komen.

Frans Geertsen: je mag niet veranderen in een financieel jaarverslag. Antwoord: dit is geen verandering, maar een verduidelijking. Het is zo opgesteld voor een beter begrip.

Toelichting bij lasten/uitgaven:  de post Oorschelp/Oorbelletje vertoont een groot bedrag. Dit geeft een vertekend beeld aangezien er ook de drukkosten van de enquête en het eindrapport van de dorpsgesprekken in zijn verwerkt. Dit waren eenmalige uitgaven waarvoor ook een subsidie is ontvangen van de gemeente.

De algemene conclusies van Markus blijven overeind staan.

Marga Bolzoni: in kosten en baten zijn getallen opgevoerd die in de balans thuishoren.

Ria Timmerman: waarom € 1493 voor dorpsgesprekken?

Pim Spaan: kosten zaalhuur, drukwerk, koffie, cadeautjes aan vrijwilligers.

In andere gemeentes worden officiële bureaus ingehuurd, die vele malen kostbaarder zijn.

Conclusies: In 2015 zijn er meer uitgaven geweest dan begroot.

De contributies worden niet goed geïnd (was ook een opmerking tijdens de vorige ALV).

Wanneer de huidige contributie van € 12 per jaar wordt gehandhaafd, zal er over 2016 een tekort zijn van € 1080.

 

Welke mogelijkheden hebben wij?

 1. Uitstel verhoging tot volgend jaar. Ons eigen vermogen zakt dan tot € 1500.
 2. De verhoging kan gefaseerd worden ingevoerd, d.w.z. € 1 per jaar (dit was al enkele jaren geleden voorgesteld door het vorige bestuur)
 3. Er komt geen verhoging en de uitgaven moeten worden gereduceerd: bv. Oorschelp in zwart/wit; deelnemersactiviteiten zoals BBQ niet meer gratis.
 4. Ondernemers in ons dorp activiteiten laten sponsoren (kan niet meer voor dit jaar: te laat)
 5. Andere mogelijkheden?

 

Ad 3: Odette Wolbert: in het begin was afgesproken dat alleen bijzondere foto’s in kleur zouden zijn, maar niet standaard.

Philip Wolbert: de uitgaven van de website zouden teruggebracht kunnen worden naar € 200.

Ad 4: Maria Quant: de meeste ondernemers adverteren in de Oorschelp, niet zozeer voor eigen gewin, maar meer als sponsoring.

 

Theo stelt voor als verhoging: € 5.

Marga Bolzoni: geen verhoging nu, vreemd om dit tijdens het jaar te doen. Klopt niet met de statuten. Stel in het najaar een verhoging voor, zodat in volgende ALV hierover gestemd kan worden.

Niet iedereen interpreteert de statuten op dezelfde wijze!

Pim Spaan: geen verhoging dit jaar, en laat in het najaar zien waar je het voor nodig hebt.

Bert Peters: deze discussie wordt te laat gevoerd.

 

De voorzitter stelt nu voor:

Geen verhoging op dit moment. Voor eind 2016 voorstel voor vergadering en in december 2016 wordt er een algemene ledenvergadering gehouden waarin op de agenda staan het voorlopig financieel jaarverslag 2016 en de begroting 2017, inclusief een contributievoorstel 2017.

Dit voorstel wordt door de volledige vergadering geaccordeerd.

 

Jan Spanhoff: kan de brief die door KBO aan het bestuur is gezonden worden bekend gemaakt?

Theo: deze is nu niet aan de orde, want er komt geen contributieverhoging.

 

 1. Voordracht en benoeming nieuw bestuurslid en herbenoeming bestuursleden.

Han van Wijk wordt voorgedragen als nieuwe penningmeester: de hele vergadering is akkoord.

Herbenoeming van Odette Wolbert, Margreet Mooren en Lies van Campen voor een termijn van drie jaar. Zij zitten in het bestuur sinds 2013. Goedkeuring van voltallige vergadering.

 

Punt 4 betreft de aankondiging van het 10-jarig bestaan van de Dorpsvereniging in 2017.

Theo doet een eerste oproep: zij die geïnteresseerd zijn in het plaats nemen in een lustrumcommissie worden verzocht zich aan te melden!

 

De vergadering wordt om 21.20 afgesloten en na een korte pauze heeft Ton Vogels zijn nieuwe boek ‘Wolfskind’ gepresenteerd in een inspirerende voordracht en een aantal exemplaren van zijn boek verkocht.