ALV Dorpsvereniging: introductie Huishoudelijk Reglement bestuur DV. Een kort verslag.

Op woensdag 19 februari jl. vond de jaarlijkse ALV van de Dorpsvereniging plaats in Dorpshuis De Bosduivel.
Rond de 50 leden hadden zich verzameld naast het voltallige bestuur.
Verslag ALV
Het verslag van de vorige ALV werd nog niet vastgesteld omdat het bestuur de leden in de gelegenheid wil stellen om nog wat langer opmerkingen, tekstueel en/of inhoudelijk door te geven i.v.m. de vertraagde verspreiding van dit concept-verslag. U kunt uw opmerkingen nog tot en met 26 februari a.s. doorgeven aan de secretaris.

Het Jaarverslag, Het jaarplan en de Financiële Realisatie & Begroting.
Onze secretaris, Paul van Vliet, lichtte het jaarverslag en het jaarplan uitgebreid toe.
De financiële zaken werden door onze penningmeester, Han van Wijk, toegelicht.
De Kascommissie, bestaande uit Tom Smit en Philip Wolbert, heeft ter vergadering een goedkeurend verslag uitgebracht van hun controle en de penningmeester décharge verleend over het gevoerde financieel beleid.
De nieuwe kascommissie voor volgend jaar bestaat uit Philip Wolbert en Christianne de Meijer.  |
Rooster van Aftreden.
Lies van Campen en Margreet Mooren-Bartijn zijn na 2 termijnen afgetreden als resp. voorzitter en bestuurslid.
Tom Smit is met acclamatie gekozen tot bestuurslid en neemt de rol van Lies als Voorzitter over.
Marion de Jonge is met acclamatie als bestuurslid benoemd ter vervanging van Margreet Mooren.
Webmaster
In de vergadering werd Philip Wolbert in het zonnetje gezet voor zijn jarenlange inzet voor de Dorpsvereniging als webmaster van onze website. Zijn rol werd onlangs overgenomen door Caroline Wienen uit het bestuur. 
Philip ontving uit handen van de voorzitter het handgemaakte tegeltje van de Boog.
Bestuurswisselingen Stichting Dorpshuis de Bosduivel 
Ook de vertrekkende bestuursleden van de Stichting Dorpshuis De Bosduivel (vm ’t Zaaltje), Helmy Schellens en Gerard Scheenstra werden door de Voorzitter zeer bedankt met het traditionele tegeltje voor hun inzet voor het bestuur van het dorpshuis met name voor deze laatste jaren waarin het nieuwe verbouwde dorpshuis is tot stand gekomen. Gerard en Helmy hebben voor René Janssen en Sabine Krasenberg, die beiden verhinderd waren, een tegeltje in ontvangst genomen en zullen de dankzeggingen van de dorpsvereniging aan hen overbrengen. 
Han van Wijk heeft inmiddels de taak van Gerard Scheenstra als voorzitter van Stichting Dorpshuis De Bosduivel overgenomen en zal samen met Sabine Krasenberg en Wim Wispelweij het bestuur vormen. 
Huishoudelijk Reglement als bijlage bij de statuten van de Dorpsvereniging Heilig Landstichting. 
Ter vergadering werd een document voorgelegd zijnde een interpretatie door het bestuur van de rol van de Dorpsvereniging. Het bestuur heeft er behoefte aan om haar rol a.d.h.v. verschillende stellingen of mogelijke situaties te verduidelijken. De vergadering stelde voor om dit document voortaan als huishoudelijk reglement toe te voegen aan de statuten en op de website te plaatsen. Klik hier voor het huishoudelijk reglement. 

 

Café HLS & PubQuiz 21 februari verplaatst naar 20 maart as.

A.s. vrijdag zal er geen café HLS met Pubquiz zijn, deze wordt verplaatst naar vrijdag 20 maart, van 20.00 – 22.30 uur.

Dit is dan aansluitend aan de Jaargetijden maaltijdsoep welke om 18.00 geserveerd zal worden.
Binnenkort wordt u daar nader over bericht!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Dorpsvereniging,

Josine de Groot

Kijk hier voor uw vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering Dorpsvereniging

Met genoegen nodigt het bestuur u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 19 februari 2020 van 20.00 tot 21.00 uur in de Bosduivel.

Agenda ALV

Notulen ALV 2019 

Interpretatie rol Dorpsvereniging

Jaarplan DV HLS 2020

Financieel realisatie 2019 en begroting 2020

AGENDA
1. Opening en welkomstwoord door de voorzitter

2. Notulen ALV 20 februari 2019 
Vaststellen

a. Bestuurswisselingen
b. Termijn van Lies van Campen en Margreet Mooren-Bartijn loopt af
• Ter informatie.
c. Eerste termijn Han van Wijk loopt af na deze vergadering:
• Voorstel: herbenoeming voor tweede periode
d. Voordracht nieuwe bestuursleden. Tom Smit en Marion de Jonge
• Voorstel: benoemen in het bestuur

3. Vaststelling Jaarverslag 2019
a. Jaarverslag 2019 Toelichting door Paul van Vliet
b. Financieel: realisatie 2019 en begroting 2020(bijlage 4.2)
• Toelichting door Han van Wijk)
• Verslag van de kascommissie (Philip Wolbert en Tom Smit)
• Oproep nieuw lid kascommissie

4. Jaarplan 2020 op basis van activiteitenplan (toelichting Paul van Vliet)

5. Interpretatie door het bestuur van de rol van de Dorpsvereniging
• Ter bespreking

6. Rondvraag en sluiting

Bijlagen:
* Notulen ALV 20 februari 2019 (agendapunt 2)
* Rooster van aftreden (agendapunt 2)
*Jaarverslag 2019 (agendapunt 3)
* Realisatie 2019 en Begroting 2020 (idem)
* Activiteitenoverzicht 2020 (agendapunt 4)
* Notitie “Interpretatie door het bestuur van de rol van de Dorpsvereniging” (agendapunt 5)

Het bestuur:
Lies van Campen, voorzitter
Han van Wijk, penningmeester

Paul van Vliet, secretaris
Margreet Mooren-Bartijn
Josine de Groot
Caroline Wienen-Poos
Anna Mourits
Jaap Festen

Pubquiz 21 februari a.s. geannuleerd !

I.v.m. een gebrek aan aanmeldingen en vanwege het feit dat deze activiteit 2 dagen na de Algemene Ledenvergadering plaatsvindt,  hebben we besloten om onze eerste Pubquiz uit te stellen.
We berichten u hier z.s.m. over een nieuwe datum.
Als u het leuk vindt om mee te doen, kunt u al wel vast met buren, gezinsleden of vrienden uit de buurt 
een team vormen van 4 personen. 

We hopen op een grote opkomst ! 

Hartelijke groet,
Bestuur Dorpsvereniging.  

Dorpshuis De Bosduivel officieel geopend !

Zaterdag 14 december 2019
Officiële Opening Dorpshuis De Bosduivel 

Met de onthulling van de nieuwe naam van het vernieuwde dorpshuis/gemeenschapshuis de Bosduivel in Heilig Landstichting, gemeente Berg en Dal door wethouder Annelies Visser en de bedenker van de naam Dymph Spanhoff werd het dorpshuis zaterdagmorgen officieel geopend.

Veel inwoners van het dorp waren naar het dorpshuis gekomen om de opening mee te maken en gezamenlijk gingen ze vervolgens op de foto. Er werden dorpsliedjes gezongen met muziek van Ellen Dellman en er werden Kerstliederen gezongen door Marijke Gelauff en Doreen vd Bosch.

bron: www.henkbaron.nl

 

Duurzaam Wonen: hoe kunnen we dat doen?

Op 12 december jl. is er een interessante Energie-avond gehouden door de enthousiaste Werkgroep Duurzaamheid.
Voor als je er niet bij kon zijn… hierbij de daar gehouden presentaties op de pagina van de werkgroep op deze website!

https://dorpsverenigingheiliglandstichting.nl/werkgroep-duurzaamheid/

25 september: ondertekening convenant dorpshuis

 

 

Woensdag  25 september vond de ondertekening plaats van een convenant over het gebruik van gemeenschapshuis ’t Zaaltje in Heilig Landstichting. Deze overeenkomst werd getekend door de Stichting Gemeenschapshuis Heilig Landstichting, de buurman dhr. J. Biert en wethouder Annelies Visser van de gemeente Berg en Dal. Het Zaaltje zelf, dat de afgelopen maanden is verbouwd en uitgebreid, zal op een later tijdstip geopend worden.  Daarvoor moet eerst ook nog het ’t Bosduiveltje, een naastgelegen pand, worden afgebroken.

Bron: www.henkbaron.nl

Parkeren op de Joanneslaan aan één zijde SVP !

Nogmaals maken wij de gebruikers van ’t Bosduiveltje erop attent dat parkeren 
slechts aan één zijde van de Joanneslaan is toegestaan.
Kom het liefst te voet, met de fiets of parkeer uw auto op het kerkplein bij
de Cenakelkerk.
Het verbetert de bereikbaarheid van de omwonenden en voorkomt zo irritatie.
Alvast dank voor uw begrip !

Toekomstplannen Orientalis

Op 1 november 2018 heeft de heer Kees de Ruwe van Orientalis de toekomstplannen gepresenteerd in de Piet Gerritszaal. Omdat de opkomst toen niet zo groot was, maar het onderwerp voor ons dorp wel erg belangrijk, publiceren wij hier de presentatie ter uwer informatie.

Doe-Mee-regeling

Wilt u lid worden van een (sport)vereniging of van bijv. onze Dorpsvereniging maar laat uw financiële situatie dat niet toe?
Dan heeft de Gemeente Berg en Dal een DOE-MEE-regeling voor u !
Klik hier voor meer informatie.

Kijk op de website hoe de Gemeente Berg en Dal u kan ondersteunen bij het meedoen!
Klik hier voor de desbetreffende website-pagina van de gemeente