Nieuwe pers-update Burgemeester Slinkman

Werkgroep Duurzaamheid met de benen op tafel.. drie hoofdactiviteiten in 2020

Op 13 februari is de werkgroep Duurzaamheid Heilig Landstichting voor het eerst dit jaar weer bij elkaar gekomen.
Enerzijds om terug te blikken op de activiteiten van afgelopen jaar & anderzijds om vooruit te kijken naar komend jaar en plannen te maken.

Alle ideeën die er, met de benen op tafel, naar boven zijn gekomen worden opgehangen aan 3 hoofdactiviteiten, elk weer met een eigen thema. De plannen zijn nog niet concreet maar we willen onze dorpsgenoten natuurlijk wel alvast meenemen in de denkrichtingen. Het kan dus zijn dat sommige ideeën niet naar een activiteit worden omgezet of er activiteiten bijkomen die nu nog niet bedacht zijn.

Groen 

Omgeving nieuwe dorpshuis

Tuinen:

 • Klimaatadaptatie:  welke planten kunnen op onze zandgrond beter tegen drogere zomers
  Biodiversiteit:  Snoeien met aandacht
 • Insectenhotel maken
 • Voorlichting geven over Bokashi in de tuin en met keukenafval à door fermenteren je grond verbeteren

 Voedsel 

 • Koppeling aan Burendag
  • Vogelhuisjes maken voor vogels die gek zijn op eikenprocessierupsen
 • Het bijenlint in ons dorp verder uitbreiden
 • Vegetarische week met mogelijkheid tot maaltijdpakket

 

Wonen en energie

 • Energiebesparing
 • Herhalen van de lichtshow van LED
 • Repaircafé

 

Nieuw is dat we gedurende het jaar op meer momenten aandacht willen besteden aan het
verminderen van plastic en nog beter scheiden van afval. Plannen tot dusver bij dit onderwerp:   

 • Challenge minder plastic gebruiken
 • Op de juiste wijze afval sorteren (eventueel in samenwerking met de DAR)
 • Samen herbruikbare zakjes/tasjes maken voor de boodschappen van groente en fruit in het dorpshuis

En verder nu alvast de oproep om 13 mei in je agenda te reserveren.
Dan doet de Duurzame Dorpen Tour ons mooie Heilig Landstichting aan. Later hierover meer informatie.

We gaan er een duurzaam 2020 van maken in ons dorp.

Hartelijke groet van:

Lies van Campen, Mark van ‘t Hof,
Mireille Nefkens, Peer Trepels,
Helen van de Ven, Tiny Wigman
en Philip Wolbert

 

 

22-3,19.00 uur Heilig Landstichting op TV ! Omroep Berg&Dal presenteert “Ouwe koeien uit de sloot”

Ouwe koeien uit de sloot’  bestaat uit een aantal theatraal gefilmde afleveringen, die geïnspireerd zijn op verhalen die leven in de dorpen van de gemeente Berg en Dal. 

1e aflevering: ‘En zo is ‘t!’
Op zondag 22 maart om 19.00 uur wordt de eerste aflevering ‘En zo is ‘t!’ uitgezonden via Omroep Berg en Dal.
De kijker wordt meegenomen naar het dorp Heilig Landstichting in het jaar 1925. Het devotiepark ‘Heilig Land Stichting’ bestaat dan bijna 15 jaar. De beginjaren van het rooms-katholieke park verliepen niet geheel vredelievend…  U ziet waar Boerke Peters gek van werd en hoe mevrouw Vroomans-Leclercq het onderspit delfde.

Mocht u Omroep Berg en Dal niet kunnen ontvangen, dan kunt u kijken via http://omroepbergendal.nl/televisie

Donderdag 26 maart om 16.00 uur wordt de halfuur durende film herhaald. Daarna kunt u de aflevering ook nog bekijken via het youtube-kanaal van Omroep Berg en Dal.

 Alvast een voorafje…

Namens het ‘Ouwe koeien’- projectteam,
hartelijke groeten en veel kijkplezier

Marjo Glaser

Coronavirus: ANNULERING alle activiteiten Dorpsvereniging HLS t/m 8 april 2020

In verband met het Coronavirus hebben wij besloten om met onmiddellijke ingang alle activiteiten van de Dorpsvereniging HLS per direct te annuleren. Dat doen we tot en met 8 april. Op die dag vergaderen wij als bestuur en beraden we ons uiteraard opnieuw over de vraag of we deze annulering voort moeten zetten of kunnen opheffen.

Dit betreft dus de activiteiten op vrijdag 20 maart a.s. zijnde het Café HLS met de Jaargetijdensoep
en de Pubquiz, de Dorpslunch van 1 april en de Ondernemersnetwerkbijeenkomst van vrijdag 3 april a.s.

Ook de Dorpsommetjes op vrijdagmiddag 13 maart a.s. en op vrijdagmiddag 27 maart a.s. vinden niet plaats.

De andere activiteiten die plaatsvinden in de Bosduivel vinden plaats onder regie van de Stichting de Bosduivel.
Op woensdag 11 maart heeft het stichtingsbestuur de gebruikers geïnformeerd. Men laat de beslissing inzake het al dan niet doorgaan van die activiteiten over aan de gebruikers zelf.

Tom Smit
Voorzitter Dorpsvereniging HLS

Laatste Nieuws over Parkeren in de HLS

 

Op 27 januari ontving de ‘gespreksgroep’ Parkeren, na overleg met de afdeling Verkeer en Vervoer bijgaande brief over het parkeren in de Heilig Landstichting.

Publicatie Sociale Kaart stopt ivm Wet op de Privacy

Op deze website werd tot voor kort een digitale versie van de Sociale Kaart gepubliceerd.
I.v.m. privacy-gevoelige gegevens kunnen wij dat niet meer doen.
Om toch vraag en aanbod van hulp, zorg en/of vrijwilligers met elkaar te verbinden hebben we onder
Contact een begin gemaakt met een aantal email-adressen en hyperlinks waar u voor meer informatie terecht kunt.
Wordt nog verder uitgebreid.

Wij hopen u hiermee van dienst te zijn.

Webmaster Dorpsvereniging. 

ALV Dorpsvereniging: introductie Huishoudelijk Reglement bestuur DV. Een kort verslag.

Op woensdag 19 februari jl. vond de jaarlijkse ALV van de Dorpsvereniging plaats in Dorpshuis De Bosduivel.
Rond de 50 leden hadden zich verzameld naast het voltallige bestuur.
Verslag ALV
Het verslag van de vorige ALV werd nog niet vastgesteld omdat het bestuur de leden in de gelegenheid wil stellen om nog wat langer opmerkingen, tekstueel en/of inhoudelijk door te geven i.v.m. de vertraagde verspreiding van dit concept-verslag. U kunt uw opmerkingen nog tot en met 26 februari a.s. doorgeven aan de secretaris.

Het Jaarverslag, Het jaarplan en de Financiële Realisatie & Begroting.
Onze secretaris, Paul van Vliet, lichtte het jaarverslag en het jaarplan uitgebreid toe.
De financiële zaken werden door onze penningmeester, Han van Wijk, toegelicht.
De Kascommissie, bestaande uit Tom Smit en Philip Wolbert, heeft ter vergadering een goedkeurend verslag uitgebracht van hun controle en de penningmeester décharge verleend over het gevoerde financieel beleid.
De nieuwe kascommissie voor volgend jaar bestaat uit Philip Wolbert en Christianne de Meijer.  |
Rooster van Aftreden.
Lies van Campen en Margreet Mooren-Bartijn zijn na 2 termijnen afgetreden als resp. voorzitter en bestuurslid.
Tom Smit is met acclamatie gekozen tot bestuurslid en neemt de rol van Lies als Voorzitter over.
Marion de Jonge is met acclamatie als bestuurslid benoemd ter vervanging van Margreet Mooren.
Webmaster
In de vergadering werd Philip Wolbert in het zonnetje gezet voor zijn jarenlange inzet voor de Dorpsvereniging als webmaster van onze website. Zijn rol werd onlangs overgenomen door Caroline Wienen uit het bestuur. 
Philip ontving uit handen van de voorzitter het handgemaakte tegeltje van de Boog.
Bestuurswisselingen Stichting Dorpshuis de Bosduivel 
Ook de vertrekkende bestuursleden van de Stichting Dorpshuis De Bosduivel (vm ‘t Zaaltje), Helmy Schellens en Gerard Scheenstra werden door de Voorzitter zeer bedankt met het traditionele tegeltje voor hun inzet voor het bestuur van het dorpshuis met name voor deze laatste jaren waarin het nieuwe verbouwde dorpshuis is tot stand gekomen. Gerard en Helmy hebben voor René Janssen en Sabine Krasenberg, die beiden verhinderd waren, een tegeltje in ontvangst genomen en zullen de dankzeggingen van de dorpsvereniging aan hen overbrengen. 
Han van Wijk heeft inmiddels de taak van Gerard Scheenstra als voorzitter van Stichting Dorpshuis De Bosduivel overgenomen en zal samen met Sabine Krasenberg en Wim Wispelweij het bestuur vormen. 
Huishoudelijk Reglement als bijlage bij de statuten van de Dorpsvereniging Heilig Landstichting. 
Ter vergadering werd een document voorgelegd zijnde een interpretatie door het bestuur van de rol van de Dorpsvereniging. Het bestuur heeft er behoefte aan om haar rol a.d.h.v. verschillende stellingen of mogelijke situaties te verduidelijken. De vergadering stelde voor om dit document voortaan als huishoudelijk reglement toe te voegen aan de statuten en op de website te plaatsen. Klik hier voor het huishoudelijk reglement. 

 

Café HLS & PubQuiz 21 februari verplaatst naar 20 maart as.

A.s. vrijdag zal er geen café HLS met Pubquiz zijn, deze wordt verplaatst naar vrijdag 20 maart, van 20.00 – 22.30 uur.

Dit is dan aansluitend aan de Jaargetijden maaltijdsoep welke om 18.00 geserveerd zal worden.
Binnenkort wordt u daar nader over bericht!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Dorpsvereniging,

Josine de Groot

Kijk hier voor uw vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering Dorpsvereniging

Met genoegen nodigt het bestuur u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 19 februari 2020 van 20.00 tot 21.00 uur in de Bosduivel.

Agenda ALV

Notulen ALV 2019 

Interpretatie rol Dorpsvereniging

Jaarplan DV HLS 2020

Financieel realisatie 2019 en begroting 2020

AGENDA
1. Opening en welkomstwoord door de voorzitter

2. Notulen ALV 20 februari 2019 
Vaststellen

a. Bestuurswisselingen
b. Termijn van Lies van Campen en Margreet Mooren-Bartijn loopt af
• Ter informatie.
c. Eerste termijn Han van Wijk loopt af na deze vergadering:
• Voorstel: herbenoeming voor tweede periode
d. Voordracht nieuwe bestuursleden. Tom Smit en Marion de Jonge
• Voorstel: benoemen in het bestuur

3. Vaststelling Jaarverslag 2019
a. Jaarverslag 2019 Toelichting door Paul van Vliet
b. Financieel: realisatie 2019 en begroting 2020(bijlage 4.2)
• Toelichting door Han van Wijk)
• Verslag van de kascommissie (Philip Wolbert en Tom Smit)
• Oproep nieuw lid kascommissie

4. Jaarplan 2020 op basis van activiteitenplan (toelichting Paul van Vliet)

5. Interpretatie door het bestuur van de rol van de Dorpsvereniging
• Ter bespreking

6. Rondvraag en sluiting

Bijlagen:
* Notulen ALV 20 februari 2019 (agendapunt 2)
* Rooster van aftreden (agendapunt 2)
*Jaarverslag 2019 (agendapunt 3)
* Realisatie 2019 en Begroting 2020 (idem)
* Activiteitenoverzicht 2020 (agendapunt 4)
* Notitie “Interpretatie door het bestuur van de rol van de Dorpsvereniging” (agendapunt 5)

Het bestuur:
Lies van Campen, voorzitter
Han van Wijk, penningmeester

Paul van Vliet, secretaris
Margreet Mooren-Bartijn
Josine de Groot
Caroline Wienen-Poos
Anna Mourits
Jaap Festen