Alle leden van de Dorpsvereniging worden van harte uitgenodigd voor de ALV 2023 op 28 maart a.s. van 20.00-22.00 uur in de Bosduivel.

Luister en praat mee over de Dorpsagenda, de her-aanplant groenstroken, bestuurlijke zaken en nieuwe plannen.

De volledige agenda vindt u hiernaast

U hebt hier direct toegang tot de vergaderstukken

Tot op 28 maart!

AGENDA

1. Opening door de voorzitter

2. Notulen ALV 2022

3. Financiën: toelichting op Realisatie 2022 en Begroting 2023

4. Rapport kascommissie

5. Jaarverslag 2022

6. Jaarplan 2023
  a. Evaluatie Dorpsagenda 2019-2023
  b. Op weg naar een nieuwe Dorpsagenda 2024-2028
  c. Jaarplan 2023
  d. Herstel beplanting na graafwerk HLS (WG Duurzaamheid)

PAUZE

7. Dorpshuis de Bosduivel
  a. Presentatie bestuur – De Bosduivel
  b. Presentatie van Raad van Toezicht – De Bosduivel

8. Bestuurlijke zaken
  a. Rooster van aftreden 2023
  b. Herbenoeming: Tom Smits
  c. Decharge bestuursleden: Caroline Wienen, Jochem van der Staaij, Han van Wijk
  d. Benoeming nieuwe bestuursleden: Vera Mattijssen en Elo de Mul

9. Sluiting