Gepubliceerd no image

Published on maart 8th, 2015 | by caroline wienen

0

Notulen Algemene Ledenvergadering van 11 maart 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING

van woensdag 11 maart 2015 om 20.00 uur in ’t Zaaltje

Dit zijn conceptnotulen. Deze worden bij volgende ledenvergadering besproken. U kunt opmerkingen nu al doorgeven aan de secretaris.

Aanwezig: Frans Geertsen, Bets Geertsen, M. v.d. Kamp, Loes Boerboom, Ellen Hoogenhout, Jaap Hoogenhout, Willem Ebben, Els Jongerius, Peter Merkus, Amat Geerdink, Ben Geerdink, Leo Mooren, Anette Diekamp, Henk Kropman, Henk Bongers, Mireille Nefkens, Paul van Vliet, Jans Bekhuis, Bert Peters, Gabriel Trouw, Ineke van de Avoort, Els de Witte, Ben Witte, Marian van Kraaij, later: Josine de Groot, Maria Quant.

Bestuur: Theo de Witte, Markus Matthias, Lies van Campen, Margreet Mooren, Joost Meuwese.

Afwezig met bericht: Pim Spaan, Ria Timmermans, Fred van der Heyden, JanDirk van Maaren, Albert Homburg, Margot Homburg, Christine Arns, Marja van Rossum, Philip Wolbert. Thea Stadtlander

Bestuur: Odette Wolbert

 1. Opening.

Hoewel vóór aanvang de PP-presentatie goed leek te werken, lukte dit tijdens de vergadering helemaal niet. Dus de presentaties waren louter mondeling.

 1. Notulen van de ALV van 26 februari 2014

Deze werden goedgekeurd.

 1. Jaarverslag 2014 van de secretaris

De secretaris liep het schriftelijk verslag door. Zie ook het Verslag 2014. Het verslag werd goedgekeurd en ondertekend door voorzitter en secretaris.

 1. Financieel verslag 2014 van de penningmeester

De penningmeester was tevreden over de financiën van 2014. Er was een tekort van € 143,- Hij heeft liever een klein tekort, dan dat de vereniging een fors overschot heeft. Want we zouden niet moeten oppotten. Zie ook zijn schriftelijk verslag.

 1. Verslag van de kascontrolecommissie Frans Geertsen en Philip Wolbert

Frans Geertsen bracht verslag uit, ook namens Philip Wolbert. Deze laatste controleerde wel mee, maar was deze week verhinderd. De penningmeester en het bestuur kon voor  het boekjaar 2014 gedechargeerd worden.

 1. Nieuwe kascontrolecommissie voor 2015

Frans Geertsen en Gabriel Trouw zijn bereid volgende jaar de kas te controleren.

 1. Aftreden (statutair) van huidige secretaris Joost Meuwese

De voorzitter geeft een typering van de aftredende secretaris. Dank en waardering, met name ook voor de opzet, uitbouw en beheer van de dorpsmail. Hij overhandigt bloemen en de inmiddels traditionele ‘bedankt’tegel. Joost memoreert de aankoop van deze tegel en was toen al benieuwd hoe het zou zijn deze daadwerkelijk te ontvangen. Dat is en blijft een fraai ritueel.

 1. Voorstel benoeming van nieuwe bestuursleden Josine de Groot en Paul van Vliet.

Per acclamatie werden deze nieuwe bestuursleden benoemd. Paul wordt secretaris in engere zin en Josine neemt het beheer van de mailbox over. ‘Dorpsomroeper’ dus! Joost overhandigt aan Paul de officiële statuten, de papieren basis van onze vereniging en wenst hem veel succes. Later overhandigde hij aan Josine, onder couvert, het wachtwoord van de mailbox en daarmee het beheer van deze mailbox.

 1. Begroting 2015

De penningmeester presenteert de begroting 2015. Verwachte inkomsten € 4500,- en vergelijkbaar met 2014. Er was nog discussie over de vraag digitaal verspreiden van de Oorschelp en Oorbelletje te overwegen zou zijn uit oogpunt van papierbeperking en kosten. Antwoord van bestuur: Niet alle leden hebben internet. Een papieren versie alleen op verzoek zou de bezorging kwetsbaar maken voor fouten. Nu gaat er immers op alle adressen een Oorbel in de bus en de contactpersonen maken nu bij de bezorging van de het Oorbelletje een fysieke ronde door de straat. En de Oorschelp hoort op de ‘leestafel’ en niet in de pc. Conclusie: beide media op papier blijven verspreiden.

 1. Contributie 2015

Deze blijft voor 2015 €12,- per huishouden of adres. De voorzitter kondigt aan voor 2016 en 2017 een tijdelijk contributieverhoging naar € 15,- te overwegen ivm het 10-jarig bestaan van de vereniging in 2017. Het was alleen een overweging, geen voorstel of besluit.

PAUZE

 1. Jaarplan 2015 gepresenteerd door Theo de Witte

*Project HL 2015 (Theo de Witte)

Sinds 2013 loopt het Project HL 2015. Dat houdt een verbreding in de activiteiten van de vereniging naar meer zorg en welzijn. Nieuw daarbij is dat de RIBW is aangeschoven. De RIBW beheert het begeleidwonen in de NEBO. Er zijn daar 60 appartementen. Momenteel wordt dit opgestart. Maar de bewoners willen in de omgeving actief zijn. Te denken valt aan repaircafé, tuinonderhoud en boodschappendienst. Odette Wolbert is namens het bestuur contactpersoon en namens de RIBW Barry Jansen.

*Jeux-de Boulesbaan

Henk Bongers licht de stand van zaken van dit al oude plan toe. De gemeente staat er positief tegenover. De beoogde locatie is het speelveld. Maar een belangrijke voorwaarde is: draagvlak in het dorp. D.w.z. Beheer, toezicht en ideeën over het gebruik. Misschien zelfs een JdB-vereniging. Een aantal aanwezigen wil zitting nemen in een adhoc-comité om dit te onderzoeken. Naast Henk Bongers zijn dit Jans Bekhuis, Ben Witte, Henk Kropman,  Bert Peters, Frans Geertsen

*Dorpsbieb (Margreet Mooren-Bartijn)

Deze bieb is sinds vorig jaar operationeel. De boekenkasten worden nog uitgebreid. En er komt een biebcommissie voor het beheer en wellicht ook een ruimere openstelling. Kortom een goed initiatief, waar we mee doorgaan.

*Activiteiten in 2015 (Lies van Campen)

Maandelijks de dorpslunch op de eerste woensdag.

Op de laatste zondag van de maand een aantal keren de Dorpsborrel, soms met muzikaal intermezzo of korte voordracht.

De uitgestelde Slotmanifestatie Groesbeek op 29 maart.

WalKING-dinner op zaterdag 25 april, de zaterdag vóór Koningsdag

Koningsdag: Oranje Comité voor de jeugd en Dorpsvereniging voor Vrijmarkt en??

Uitmark en BBQ op 30 augustus.

Kunstroute 2015  is in voorbereiding

*Vernieuwing van ’t Zaaltje (Marian van Kraaij)

Inmiddels is er een toezegging van € 100.000 van de provincie Gelderland voor vervanging van het Bosduiveltje d.m.v. een uitbouw van ’t Zaaltje. Ook toezeggingen van VSB-fonds, Oranje-fonds en gemeente Groesbeek. Op 1 december en 2 maart waren er informatiebesprekingen met omwonenden. Daarbij was ook de architect aanwezig. Er bleek duidelijk behoefte aan een behoefte-onderzoek.

*Behoefteonderzoek (Lies van Campen)

Vanuit de Dorpsraad van Berg en Dal werd het bestuur benaderd met de vraag of HLS ook mee wilde doen, met dit onderzoek dat door de HAN zou worden uitgevoerd. Dat onderzoek paste niet bij ons dorp.

Lies schetst de plannen voor een behoefteonderzoek dat geschikt is voor ons: Daarin wordt meegenomen het gebruik van het dorpshuis (flexibele indeling), belangen en behoeften van de omwonenden, behoeften voor sociale dienstverlening (WMO), behoeften van de gebruikers (cursusverhuur, KBO, Oranje Comité). Start in april? Info-avond in mei? Begeleidingsgroep vanuit omwonenden, contactpersonen van dorpsnetwerk en bewoners.

Frans Geertsen weet te melden dat er vóór ook al eens zo’n onderzoek gedaan is. Voorzitter: De tijden veranderen, dus als het al boven tafel te halen is, dan missen we de aandacht voor zorg en welzijn.

Els de Witte: Het dorpsnetwerk zal zeker mee willen doen.

Jans Bekhuis: Is het dorpshuis, naast ontmoeting en recreatie ook bedoeld voor ‘Zorg in de buurt’? Voorzitter: Ja, zeker gezien de nieuwe opzet van de zorg. (WMO)

12 Rondvraag

De voorzitter vraagt een applaus voor Maria Quant, die al zo veel jaar samen met de andere redactieleden, de Oorschelp 4x per jaar verzorgt!

De nieuwe website. Nu in de lucht!

Jans Bekhuis: Kunnen er via de dorpsmail ook familieberichten verspreid worden?  Antwoord: ja, dat kan, als de familie dit vraagt en/of daar toestemming voor geeft.

Mireille  Nefkens vraagt aandacht voor NLdoet op 21 maart. Deze oproep wordt ook verspreid via de dorpsmail.

Henk Bongers: Al eerder vroeg hij of het pleintje bij de Simonlaan opgeknapt zou kunnen worden. Er gebeurde niets. Voorzitter: We spelen dit door aan Karin Ysvelt van Oosterpoort.

 1. Afsluiting om 22:00 uur.

 

 

 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑