ALV Dorpsvereniging: introductie Huishoudelijk Reglement bestuur DV. Een kort verslag.

Op woensdag 19 februari jl. vond de jaarlijkse ALV van de Dorpsvereniging plaats in Dorpshuis De Bosduivel.
Rond de 50 leden hadden zich verzameld naast het voltallige bestuur.
Verslag ALV
Het verslag van de vorige ALV werd nog niet vastgesteld omdat het bestuur de leden in de gelegenheid wil stellen om nog wat langer opmerkingen, tekstueel en/of inhoudelijk door te geven i.v.m. de vertraagde verspreiding van dit concept-verslag. U kunt uw opmerkingen nog tot en met 26 februari a.s. doorgeven aan de secretaris.

Het Jaarverslag, Het jaarplan en de Financiële Realisatie & Begroting.
Onze secretaris, Paul van Vliet, lichtte het jaarverslag en het jaarplan uitgebreid toe.
De financiële zaken werden door onze penningmeester, Han van Wijk, toegelicht.
De Kascommissie, bestaande uit Tom Smit en Philip Wolbert, heeft ter vergadering een goedkeurend verslag uitgebracht van hun controle en de penningmeester décharge verleend over het gevoerde financieel beleid.
De nieuwe kascommissie voor volgend jaar bestaat uit Philip Wolbert en Christianne de Meijer.  |
Rooster van Aftreden.
Lies van Campen en Margreet Mooren-Bartijn zijn na 2 termijnen afgetreden als resp. voorzitter en bestuurslid.
Tom Smit is met acclamatie gekozen tot bestuurslid en neemt de rol van Lies als Voorzitter over.
Marion de Jonge is met acclamatie als bestuurslid benoemd ter vervanging van Margreet Mooren.
Webmaster
In de vergadering werd Philip Wolbert in het zonnetje gezet voor zijn jarenlange inzet voor de Dorpsvereniging als webmaster van onze website. Zijn rol werd onlangs overgenomen door Caroline Wienen uit het bestuur. 
Philip ontving uit handen van de voorzitter het handgemaakte tegeltje van de Boog.
Bestuurswisselingen Stichting Dorpshuis de Bosduivel 
Ook de vertrekkende bestuursleden van de Stichting Dorpshuis De Bosduivel (vm ’t Zaaltje), Helmy Schellens en Gerard Scheenstra werden door de Voorzitter zeer bedankt met het traditionele tegeltje voor hun inzet voor het bestuur van het dorpshuis met name voor deze laatste jaren waarin het nieuwe verbouwde dorpshuis is tot stand gekomen. Gerard en Helmy hebben voor René Janssen en Sabine Krasenberg, die beiden verhinderd waren, een tegeltje in ontvangst genomen en zullen de dankzeggingen van de dorpsvereniging aan hen overbrengen. 
Han van Wijk heeft inmiddels de taak van Gerard Scheenstra als voorzitter van Stichting Dorpshuis De Bosduivel overgenomen en zal samen met Sabine Krasenberg en Wim Wispelweij het bestuur vormen. 
Huishoudelijk Reglement als bijlage bij de statuten van de Dorpsvereniging Heilig Landstichting. 
Ter vergadering werd een document voorgelegd zijnde een interpretatie door het bestuur van de rol van de Dorpsvereniging. Het bestuur heeft er behoefte aan om haar rol a.d.h.v. verschillende stellingen of mogelijke situaties te verduidelijken. De vergadering stelde voor om dit document voortaan als huishoudelijk reglement toe te voegen aan de statuten en op de website te plaatsen. Klik hier voor het huishoudelijk reglement.