Reactie Dorpsvereniging Plan Kerkebosje

Reacties Dorpsvereniging plannen Kerkbosje

Naar aanleiding van de plannen mbt het Kerkebosje treft u hier de reacties en mededelingen aan van de dorpsvereniging Heilig Landstichting.

———————————————————————————————————————————–

Inleiding door voorzitter Dorpsvereniging Heilig Landstichting Tineke van de Brug tijdens de informatieavond Kerkebosje op 30 januari 2008.

Het bestuur van de Dorpsvereniging heeft op deze avond alle dorpsbewoners geïnformeerd over de actuele plannen/situatie m.b.t. Kerkebosje. Hierbij volgt de inleiding van de informatieavond voor diegenen die niet aanwezig konden zijn of voor diegenen de nogmaals notitie willen nemen van wat gezegd is.

Ons dorp is een rustig dorp. Je hebt wat contact met je buren, sommige straten hebben een jaarlijkse bijeenkomst. Als je er wandelt of fietst kom je nauwelijks iemand tegen. Vergaderingen en evenementen worden matig bezocht. Op het 10-jarig bestaan van de Heemkundewerkgroep (die o.a. het boek over ons dorp schreef) kwam één bewoner, de jaarlijkse barbeques, waarvoor het Bosduiveltje altijd alle bewoners uitnodigde, zijn gestopt vanwege gebrek aan belangstelling.

Om wat meer leven en saamhorigheid in de brouwerij te krijgen begonnen we twee jaar geleden met het Platform een dorpsvereniging voor te bereiden. Afgelopen lente werd die feestelijk opgericht. En ziet: wat wij niet klaar kregen, is het Kerkebosje in een korte spanne tijds gelukt.
Het dorp leeft en bruist als nooit tevoren. Brieven en mails vliegen over en weer, mensen die elkaar nauwelijks kenden zijn in gesprek, de website staat vol met meningen, we zijn op tv, de afgelopen zaterdagen werd zelfs actie gevoerd en nu……een volle bak!

Wij begrijpen dan ook heel goed dat u, als bewoners, de afgelopen maanden dacht: waar blijft dat bestuur van die dorpsvereniging, we horen of zien niets van ze in deze zaak die ons dorp zo ter harte gaat. U heeft daar volkomen gelijk in. Ik zou dat als bewoner ook gedacht hebben. Het bestuur heeft hard gewerkt maar u heeft daar niet veel van gemerkt. Dat had achteraf beter gekund, onze excuses.. Als u wilt weten wat we concreet gedaan hebben zal Gerard Scheenstra u dat straks laten zien.

Ons uitgangspunt was en is:
1) het bestuur is neutraal en neemt pas een standpunt in na overleg met haar leden.
2) een dorpsvereniging heeft als doel: het behartigen van de belangen van alle bewoners.

Wie zijn die bewoners? Wat willen zij?
 Er is een groep bewoners die graag een voorziening wil voor de oude dag zodat zij hier kunnen
blijven wonen.
 Er is een groep bewoners die de rust en het uitzicht rond hun huis willen behouden
 Er is een groep bewoners die zich stoort aan de huidige staat van het kerkebosje
 Er is een groep bewoners die zich vanuit hun vak of overtuiging inzet voor behoud van natuur.
 En …..er is nog een bewoner. Een bewoner waaraan wij onze naam en bekendheid te danken hebben. De oudste van ons dorp die in 2011 haar 100e verjaardag hoopt te vieren: namelijk de Heilig Land Stichting. Vanaf de eerste publicatie in de media heeft deze Stichting openlijk gezegd dat zij bebouwing op haar eigendom broodnodig heeft. Niet om ‘geldelijk gewin’ maar omdat dit geld cruciaal is voor het voortbestaan van gedenkpark en museum.
 En… er is de Gemeente Groesbeek.

Velerlei belangen staan op het spel. Dat is goed. Dat houdt de geest scherp, verhoogt de creativiteit.
Maar, hoewel we dat eerst vurig hoopten, zien we nu wel in dat al deze belangen onmogelijke op een lijn zijn te krijgen.
Daarom zullen wij binnenkort een ledenvergadering houden om samen te overleggen.
Iedere andere groep blijkt creatief genoeg om verder gaan op de manier die zij zelf kiezen.
Tijdens deze avond krijgt u daarvoor alle informatie van de Heilig Land Stichting, Woonzorg en de Gemeente Groesbeek. Namens het bestuur heet ik u dan ook van harte welkom.

Maar….. nu dit slaperige dorpje, dat ik in het begin van mijn verhaal schetste, wakker is geworden en zo actiebereid blijkt te zijn, krijg ik een idee! Waarom zouden wij niet in ons dorp een actie starten ‘red de monumenten van de HLS’ ? Een voorstel los van alle plannen rond het kerkebosje.
Doel: hen helpen om geld te vinden zodat kerk, gedenkpark en museum hun honderste verjaardag in en met ons dorp in alle herstelde glorie kunnen vieren.
.
Als motto voor deze avond zou ik u willen meegeven: ‘Vertrouwen in en begrip voor elkaar is veel wezenlijker dan het altijd met elkaar eens zijn’.

Tineke van de Brug, 30 januari 2008
———————————————————————————————————————————–

Informatieavond Kerkebosje op 30 januari 2008

Het bestuur van de Dorpsvereniging heeft de direct betrokken instanties uitgenodigd en hen gevraagd informatie te verstrekken over de volgende onderwerpen:

De motivatie om de grond te willen verkopen, door de Eerste Hulp Stichting
De inhoud van de voorgestelde bouwplannen, door Woonzorg Nederland
De procedurele gang van zaken m.b.t. bouwplannen (van 1954 tot heden), door de gemeente Groesbeek.
o Welke instanties zijn betrokken vanuit de “overheid” gezien.
o Welke procedures en regels dienen er te worden gevolgd.
o Welke invloed kan er worden uitgeoefend.

Het bestuur van de Dorpsvereniging zal op een latere datum een ledenvergadering houden waarop de leden zal worden gevraagd of en zo ja, welk standpunt de Dorpsvereniging heeft. Vervolgens kan het bestuur – binnen de voor onze vereniging gestelde kaders – handelen en naar buiten treden. Het zal hiermee duidelijk zijn dat het bestuur van de Dorpsvereniging uitsluitend op basis van een mandaat van onze leden een (genuanceerde) stem zal laten klinken richting de benodigde instanties.

Om de informatieavond soepel te laten verlopen zal het bestuur strikte spreektijdprocedures hanteren om zodoende iedereen in de gelegenheid te stellen vragen te stellen en te reageren op de inleiders.

Onze procesbegeleider zal de discussie op gepaste manier leiden met respect voor een ieders mening en positie.

———————————————————————————————————————————–

Het Kerkebosje

Op 7 augustus j.l. stond in de Gelderlander een artikel over de plannen rond het Kerkebosje, zie onze website www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl
Naar aanleiding hiervan vroegen enkele bewoners ons om een informatieavond te beleggen.
Wij waarderen het dat u ons ook nu weer wist te vinden. Daar is een Dorpsvereniging ook voor. Het bestuur heeft dit voorstel besproken en was van plan op korte termijn zo’n avond te organiseren. Echter na uitvoerig overleg met de betrokken instanties blijkt dat er op dit moment nog niet voldoende concrete informatie voorhanden is om een dergelijke avond zinvol te laten zijn.
U kunt er van op aan dat het bestuur de ontwikkelingen rond het Kerkebosje nauwlettend volgt.
Zodra dit opportuun is houden wij een informatiebijeenkomst waarbij alle bewoners van ons dorp en de betrokken instanties worden uitgenodigd.
Mocht u nu al willen reageren op de plannen rond het Kerkebosje dan kunt u uw reactie (graag met naam en adres) naar onze website sturen: marianvankraaij@yahoo.nl

 

 


Comments are closed.

Back to Top ↑